Swansea University

Sut y Mae'r Brifysgol yn Gweithio

Sut y Mae'r Brifysgol yn Gweithio

Cofrestrir pob myfyriwr mewn Coleg academaidd. Eich Coleg fydd eich ‘cartref’ lle byddwch yn gweithio ac yn cael eich goruchwylio.

2.1

Mae nifer o bwyllgorau yn y Brifysgol sy'n gwneud polisïau a'u monitro, ac mae staff a chynrychiolwyr myfyrwyr yn rhan ohonynt. Bydd llawer o aelodau a phob un o Gadeiryddion y pwyllgorau hyn yn aelodau o’r staff academaidd sydd wrthi’n goruchwylio myfyrwyr ôl-raddedig yn eu Colegau ac sydd wrthi’n gwneud eu hymchwil eu hunain hefyd. Bydd gan y staff hyn eu swyddfeydd eu hunain yn eu Colegau.

2.2

Caiff y Gwasanaethau Academaidd eu staffio gan weinyddwyr arbenigol. Eu cyfrifoldeb yw gweithredu polisïau, hysbysu pwyllgorau'r Brifysgol am feysydd sy’n peri pryder, ac ymdrin ag anghenion gweinyddol myfyrwyr ôl-raddedig.

2.3

Bydd gan y rhan fwyaf o aelodau pwyllgorau'r Brifysgol swyddi sy’n para am gyfnod penodol, ond gall staff y Swyddfa Academaidd fod yn arbenigwyr y mae eu gyrfa hirdymor wedi bod yn ymwneud â gwaith gweinyddu myfyrwyr. Os oes arnoch angen cyngor neu gymorth nad oes modd eu cael gan eich goruchwyliwr neu’ch Coleg, byddai’n syniad da cysylltu â’r Gwasanaethau Academaidd. Byddant naill ai yn eich helpu, neu'n eich cyfeirio at un o gadeiryddion pwyllgorau'r Brifysgol. Mae'r Gwasanaethau Academaidd wedi'u lleoli ym Mloc y Stablau y tu ôl i Abaty Singleton ar ochr ddwyreiniol y campws. Mae’r Swyddfa ar agor rhwng 9am a 4pm ar ddiwrnodau gwaith yn ystod yr wythnos. Byddwch yn dod i gysylltiad â’r Swyddfa pan fyddwch yn cael llythyrau sy’n cadarnhau penderfyniadau’r Bwrdd Dilyniant a Dyfarnu, neu os bydd gennych unrhyw broblemau â’ch Ysgol na allwch chi eu datrys yn uniongyrchol gyda’ch goruchwylwyr neu Bennaeth y Coleg. Staff y Swyddfa fydd yn sicrhau bod eich cofnod myfyriwr yn cynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf; yn cofnodi'r penderfyniadau dilyniant a wneir amdanoch; yn helpu i roi arweiniad a hyfforddiant; a rhoi cyngor i'ch Coleg o ran trefnu arholi eich traethawd ymchwil. Fodd bynnag, os byddwch am fynegi pryder ynghylch y modd y mae’r Gwasanaethau Academaidd yn gweithredu neu’r modd y

maen nhw wedi eich trin, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Gwasanaethau Academaidd.

< Cyflwyniad | 3.Amgylchedd Ymchwil >