Swansea University

8. BETH RYDYM YN EI DDISGWYL GENNYCH CHI

8. BETH RYDYM YN EI DDISGWYL GENNYCH CHI

Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd ysgogol a chefnogol o safon uchel ar eich cyfer pan fyddwch yn ymgymryd â’ch ymchwil. Serch hynny, dylech dderbyn bod astudiaeth ymchwil ôl-raddedig yn gofyn am lefel uchel o ymrwymiad, hunanddisgyblaeth a sgiliau rheoli amser personol gennych chi. Yn benodol, rydym yn disgwyl i chi:

* Gofrestru’n flynyddol a gwirio bod eich manylion cofrestru yn gywir gan ddefnyddio’r Fewnrwyd i wneud hynny;

* Talu eich ffioedd yn brydlon pan ofynnir i chi wneud hynny (gallwch weld eich manylion drwy ddefnyddio’r Fewnrwyd);

* Ymgyfarwyddo â rheoliadau a gweithdrefnau’r Brifysgol a’ch Coleg - gan gynnwys y rheiny sy’n ymwneud â llên-ladrad, gwarchod data, iechyd a diogelwch, ac ystyriaethau moesegol a allai godi yn ystod eich ymchwil, ond heb fod yn gyfyngedig iddynt;

* Bod yn ymwybodol o reoliadau’r Brifysgol ar gyfer y radd yr ydych wedi cofrestru ar ei chyfer;

* Cymryd cyfrifoldeb am eich datblygiad proffesiynol a phersonol eich hun;

* Mynychu digwyddiadau sefydlu’r Brifysgol ac unrhyw ddigwyddiad sefydlu a drefnir gan eich Coleg neu bwyllgor ymchwil;

* Adnabod eich anghenion hyfforddi ar y cyd â’ch goruchwylwyr yn gynnar yn ystod eich rhaglen, mynychu’r holl gyrsiau hyfforddi angenrheidiol, a chadw cofnod o’r hyfforddiant. Dylech ailasesu eich anghenion hyfforddi yn rheolaidd gyda’ch goruchwylwyr yn ystod eich ymgeisyddiaeth;

* Dilyn gweithdrefnau iechyd a diogelwch y Brifysgol a'r rhai sy'n berthnasol i’ch gweithgareddau o fewn eich Coleg;

* Datblygu cynllun gwaith, ac amserlen, ar gyfer yr ymchwil ar y cyd â’ch goruchwylwyr yn gynnar yn ystod eich ymgeisyddiaeth; cwblhau’r gwaith a’i gyflwyno’n brydlon;

* Trafod yr amserlen ar gyfer cyfarfodydd goruchwylio a sesiynau cyflwyno adborth priodol, a chytuno ar yr amserlen honno;

* Cymryd sylw o adborth ac arweiniad a roddir gan eich goruchwylwyr, ac ymateb i’r adborth a’r arweiniad hwnnw;

* Cymryd cyfrifoldeb am ansawdd y gwaith a wneir;

* Cadw cofnodion systematig o’ch cyfarfodydd goruchwylio, sesiynau cyflwyno adborth, a’r gwaith a gwblhawyd;

* Ymwneud â chymuned academaidd y Brifysgol, y Coleg a'r Gr┼Áp Ymchwil, fel y bo’n briodol;

* Ymwneud â’r gymuned academaidd o fewn eich maes arbenigol. Gallai hynny olygu ymuno â chymdeithasau dysgedig perthnasol a mynychu eu cynadleddau;

* Bod yn barod i dynnu sylw eich goruchwylwyr at broblemau neu anawsterau cyn gynted ag sy’n bosibl, pa mor ddibwys bynnag y byddant yn ymddangos;

* Sicrhau bod eich goruchwylwyr yn gwybod faint o waith cyflogedig yr ydych yn ei wneud ar unrhyw adeg. Disgwylir i chi fod yn ymwybodol o reoliadau'r Brifysgol ynghylch cyflogaeth myfyrwyr llawn amser, os yw hynny’n berthnasol, a disgwylir i chi gydymffurfio â’r rheoliadau hynny;

* Sicrhau bod y Coleg a’r Swyddfa Lety’n cael yr wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw newidiadau i’ch cyfeiriad neu fanylion personol tebyg;

* Bod yn ymwybodol o’ch cyfrifoldebau o ran ymchwil a’ch cyfrifoldebau gweinyddol mewn perthynas â’ch noddwr, os yw hynny’n berthnasol, a chyflawni’r cyfrifoldebau hynny;

* Bod yn ymwybodol o’r dyddiad y disgwylir i chi gyflwyno eich traethawd ymchwil. Bod yn ymwybodol hefyd o’r dyddiad y daw cyfnod hwyaf posibl eich ymgeisyddiaeth i ben. Cyflwyno eich traethawd ymchwil cyn hynny;

* Cwblhau gwaith erbyn y dyddiadau a bennir gan eich goruchwylwyr, y Coleg a’r Brifysgol er mwyn cael sylwadau ar eich cynnydd;

* Gwirio eich cyfrif e-bost yn y Brifysgol yn rheolaidd – rydym yn argymell y dylech wneud hynny’n wythnosol o leiaf – er mwyn gweld a ydym wedi ceisio cysylltu â chi;

* Sicrhau - os byddwch am newid eich ymgeisyddiaeth (e.e. o fod yn amser llawn i fod yn rhan-amser) neu os hoffech wneud cais i ohirio eich astudiaethau - eich bod yn dilyn y gweithdrefnau perthnasol ac yn llenwi’r ffurflenni angenrheidiol ac yn eu cyflwyno i'r Gwasanaethau Academaidd, ar ôl cael caniatâd eich Coleg yn gyntaf;

* Sicrhau - os byddwch am dynnu’n ôl o’r Brifysgol - eich bod yn llenwi’r ffurflenni angenrheidiol ac yn eu cyflwyno i’r Gwasanaethau Academaidd, ar ôl cael caniatâd eich Coleg yn gyntaf. Fel arfer bydd angen i chi fynd i gyfweliad gadael er mwyn trafod datrysiadau gwahanol posibl o ran tynnu'n ôl e.e. gohirio, trosglwyddo i radd is;

* Sicrhewch – os byddwch yn gwneud cais i ymestyn eich ymgeisyddiaeth – eich bod yn cyflwyno cais a thystiolaeth ategol gyflawn i’ch Coleg ymhell cyn y dyddiad y daw cyfnod hwyaf posibl eich

ymgeisyddiaeth i ben, gan gynnwys cynllun gwaith manwl ar gyfer cwblhau’r traethawd ymchwil cyn diwedd y cyfnod estynedig. Dylid cyflwyno ceisiadau ar gyfer estyniad tua 3 mis cyn diwedd eich ymgeisyddiaeth;

* Gwneud penderfyniad amserol ynghylch pryd i gyflwyno eich traethawd ymchwil, ar ôl ystyried cyngor eich goruchwylwyr.

8.1 Gallai methu â chyflawni'ch ymrwymiadau yn ystod eich ymgeisyddiaeth arwain at benderfyniad i beidio â chaniatáu i chi symud ymlaen i gyfnod nesaf eich ymchwil a/neu benderfyniad i’ch gorfodi i dynnu’n ôl o’ch astudiaethau.

 

< 7.GORUCHWYLIO | 9.CADW MEWN CYSYLLTIAD Â’R BRIFYSGOL A LLEISIO EICH BARN >