Swansea University

6.YR HYN Y GALLWCH EI DDISGWYL GAN EICH COLEG

6.YR HYN Y GALLWCH EI DDISGWYL GAN EICH COLEG

Gallwch ddisgwyl i’r Coleg academaidd y byddwch yn perthyn iddo:

* Sicrhau eich bod yn astudio mewn maes academaidd y mae gan aelodau o staff academaidd arbenigedd ymchwil ynddo;

* Sicrhau na fyddwch yn cael eich derbyn i raglen gradd ymchwil oni fydd goruchwyliaeth addas a'r cyfleusterau angenrheidiol ar gael;

* Sicrhau bod gweithdrefnau ar waith ar gyfer goruchwylio a monitro myfyrwyr yn effeithiol, yn unol â rheoliadau a chanllawiau'r Brifysgol;

* Trefnu digwyddiad sefydlu a llawlyfr myfyrwyr, sy’n nodi eich hawliau a’ch cyfrifoldebau. Dylai’r llawlyfr gynnwys y meini prawf yr asesir eich cynnydd yn eu herbyn wrth benderfynu a ddylid caniatáu i chi symud ymlaen ai peidio, a dylai nodi wrth bwy y dylech gwyno os bydd pethau’n mynd o chwith;

* Pennu tîm goruchwylio a fydd yn cynnwys o leiaf:

o Goruchwyliwr cyntaf/ prif oruchwyliwr sydd ag arbenigedd a gwybodaeth yn eich maes penodol;

o Goruchwyliwr eilaidd a fydd weithiau’n oruchwyliwr academaidd, ond a fydd bob amser yn medru rhoi cyngor cyffredinol i chi ynghylch y broses ymchwilio a sicrhau goruchwyliaeth ar eich cyfer os bydd eich goruchwyliwr cyntaf/cynradd yn absennol;.

* Darparu gwybodaeth am swyddogaethau a chyfrifoldebau staff academaidd a gweinyddol allweddol sy’n gysylltiedig â chynnydd academaidd a gwaith monitro myfyrwyr ymchwil yn y Coleg, lle bo hynny’n berthnasol;

* Darparu man gweithio yn y Coleg;

* Darparu mynediad at gyfrifiadur sydd wedi’i gysylltu â’r rhwydwaith a darparu enw defnyddiwr lleol, a fydd yn caniatáu i chi gael defnyddio e-bost a meddalwedd Microsoft Office;

* Darparu mynediad at gyfleusterau, offer a chymorth arbenigol sy’n briodol i destun eich ymchwil. Gallai hynny gynnwys labordai, offer arbenigol a chymorth technegwyr mewn labordai;

* Darparu gwybodaeth a hyfforddiant mewn perthynas â’r gofynion Iechyd a Diogelwch sy’n gysylltiedig â’ch astudiaethau;

* Darparu gwybodaeth am fywyd academaidd y Coleg a darparu cyfleoedd i chi gymryd rhan ynddo (e.e. mynychu seminarau ymchwil, cyfarfodydd tîm). Efallai y bydd rhai Colegau yn mynnu eich bod yn mynychu digwyddiadau o’r fath;

* Sicrhau bod eich ymgeisyddiaeth yn cael ei chadarnhau cyn pen tri mis i ddyddiad eich cofrestriad gwreiddiol;

* Darparu mynediad at gyfleusterau cymorth ymchwil cyffredinol. Gallai hynny gynnwys cyfleoedd i ddefnyddio ffôn, ffacs, llungopïwr a’r Gwasanaeth Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd;

* Darparu cyfleoedd i gael hyfforddiant sy’n benodol i bwnc, lle nodwyd bod hynny’n angenrheidiol er mwyn cwblhau’r radd ymchwil;

* Sicrhau bod eich cynnydd yn cael ei fonitro’n rheolaidd a’ch bod yn cael gweld copïau o adroddiadau ar eich cynnydd. Er mai eich goruchwylwyr fydd yn ymgymryd â pheth o’r gwaith monitro hwn, dylech ddisgwyl hefyd i’ch cynnydd gael ei fonitro gan Bwyllgor Ymchwil y Coleg neu gorff dirprwyol (e.e. pwyllgor ôl-raddedigion). Bydd hynny’n golygu bod eich gwaith yn cael ei archwilio gan academyddion heblaw am eich goruchwyliwr cyntaf neu'ch prif oruchwyliwr a’ch ail oruchwyliwr, er mwyn sicrhau bod elfen allanol yn perthyn i’r broses;

* Sicrhau bod y Coleg yn adrodd i'r Bwrdd Dilyniant a Dyfarnu'n ar eich cynnydd, yn unol â'r Canllawiau ar Fonitro Cynnydd Myfyrwyr Ymchwil;

* Sicrhau bod systemau ar waith ar gyfer adolygu cynnydd myfyrwyr ac ymateb yn briodol iddo, a sicrhau bod y systemau hynny’n gweithio’n effeithiol;

* Sicrhau y caiff y weithdrefn arholi ei dilyn yn gywir ac yn unol â rheoliadau’r Brifysgol;

* Sicrhau y gwneir trefniadau i chi gael adborth manwl-gywir ar unrhyw newidiadau y mae angen eu gwneud i'ch traethawd ymchwil.

< 5.YR HYN Y GALLWCH EI DDISGWYL GAN Y BRIFYSGOL | 7.GORUCHWYLIO >