Swansea University

12.MYFYRWYR YMCHWIL O'R TU ALLAN I’R UNDEB EWROPEAIDD

12.MYFYRWYR YMCHWIL O'R TU ALLAN I’R UNDEB EWROPEAIDD

Os ydych chi’n fyfyriwr ymchwil ôl-raddedig o'r tu allan i’r Undeb Ewropeaidd, ac wedi’ch cofrestru’n amser llawn yn y Brifysgol ar gyfer Gradd Ymchwil, rhaid i chi ddarllen yr wybodaeth ganlynol yn ofalus a chynllunio eich astudiaethau yn unol â hynny:

 * Os nad ydych yn wladolyn yr UE a bod angen fisa myfyriwr arnoch i astudio yn y DU, rhaid eich bod yn astudio’n llawn-amser er mwyn cael fisa myfyriwr Haen 4; Nid yw'n bosibl astudio’n rhan-amser oni fyddwch yn gymwys ar gyfer statws fisa arall y DU;

* Er mwyn gwneud cais am fisa myfyriwr Haen 4, bydd angen Cadarnhad o Dderbyn i Astudio gan y Brifysgol;

* Mae pedwar dyddiad cofrestru posibl bob blwyddyn ar gyfer PhD neu MPhil (1 Ionawr, 1 Ebrill, 1 Gorffennaf, 1 Hydref) a bydd eich Cadarnhad yn dangos eich dyddiad cofrestru fel y'i cytunwyd;

* Mae'n rhaid i fyfyrwyr MRes wirio pryd mae eu rhaglen yn dechrau. Mae'n bosibl na fydd gan raglenni MRes cymaint o ddyddiadau cofrestru â rhaglen ymchwil draddodiadol;

* Cewch ofyn bod eich fisa myfyriwr yn ddilys hyd at fis cyn eich dyddiad cofrestru, i’ch galluogi i gael mynediad i’r DU ac ymbaratoi ar gyfer eich astudiaethau;

* Mae rheolau fisa Asiantaeth Fisâu a Mewnfudo’r DU yn datgan y bydd eich fisa myfyriwr yn dod i ben ar ddiwedd cyfnod hwyaf posibl eich ymgeisyddiaeth, gyda 4 mis ar ben hynny, fel a ganlyn;

* 4 blynedd a 4 mis ar gyfer ymgeisydd PhD;

* 3 blynedd a 4 mis ar gyfer ymgeisydd MPhil;

* 2 flynedd a 4 mis ar gyfer ymgeisydd MRes;

* Nid yw’r rheolau fisa yn caniatáu i chi gael fisa am gyfnod hwy, oni fydd y Brifysgol yn ymestyn eich ymgeisyddiaeth;

* Gan gymryd mwy na phedwar mis ar ôl cyflwyno eich traethawd ymchwil i chi sefyll arholiad llafar a gwneud cywiriadau, mae’r Brifysgol yn argymell yn gryf nad ydych yn aros tan ddiwedd pedwaredd flwyddyn eich ymgeisyddiaeth cyn cyflwyno traethawd ymchwil;

* Os ydych yn cyflwyno eich traethawd ymchwil ar ddiwedd eich ymgeisyddiaeth, mae’n debygol y bydd eich fisa wedi dod i ben cyn i’r radd gael ei chadarnhau yn ffurfiol, a hwyrach ni fydd modd i chi aros yn y DU er mwyn gwneud cais pellach am fisa neu dderbyn cynnig swydd.

 

12.1 Os oes gennych unrhyw gwestiynau yngl┼Ěn â’ch fisa a materion arall yn ymwneud â mewnfudo, cysylltwch â Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr Rhyngwladol y Brifysgol drwy e-bostio isas@abertawe.ac.uk.

< 11.MATERION SY’N BERTHNASOL I FYFYRWYR RHAN-AMSER | 13.CYNLLUN ESTYNIAD DOETHUROL HAEN 4 >