Swansea University

11.MATERION SY’N BERTHNASOL I FYFYRWYR RHAN-AMSER

11.MATERION SY’N BERTHNASOL I FYFYRWYR RHAN-AMSER

Os ydych yn fyfyriwr rhan-amser, byddwch yn wynebu nifer o broblemau penodol a fydd yn ymwneud yn bennaf â mynediad. Cofiwch hefyd y bydd gennych fwy o amser i gwblhau eich astudiaethau ac y bydd yn rhaid i chi ddod o hyd i ffyrdd o ddelio â’r unigedd y gallech chi ei deimlo, yn enwedig os ydych yn astudio yn bell o’r Brifysgol.

 

* Cael gafael ar eich goruchwyliwr

 

Mae cyfathrebu’n rheolaidd â’ch goruchwyliwr yn bwysig iawn. Os yw cyfarfodydd wyneb yn wyneb yn anodd eu trefnu, gwnewch yn siŵr eich bod yn cysylltu â’ch goruchwyliwr dros y ffôn, trwy gyfrwng electronig, neu drwy e-bost. Gwnewch yn siŵr bod eich goruchwyliwr yn hollol ymwybodol o unrhyw broblem yr ydych yn ei chael a allai effeithio’n sylweddol ar eich cynnydd. Bydd angen i chi ofyn am gyngor gan eich goruchwyliwr ynghylch y ffordd orau o ddiwallu unrhyw anghenion hyfforddi a allai godi yn ystod eich ymchwil.

 

* Cael gafael ar adnoddau

 

Fel myfyriwr ymchwil, mae’n hollbwysig eich bod bob amser yn gyfarwydd â’r cyhoeddiadau diweddaraf sy’n ymddangos yn eich maes astudio. Mae llawer o gyfnodolion ar gael ar-lein erbyn hyn, a byddai’n syniad da trafod y ffyrdd gorau o gael gafael ar yr adnoddau hyn â staff y Llyfrgell. Bydd eich Coleg yn rhoi manylion cyswllt eich llyfrgellydd pwnc arbenigol i chi.

 

* Cael gafael ar fyfyrwyr ymchwil eraill

 

Un o’r rhwystrau pennaf i’w goresgyn yw’r ymdeimlad o unigedd wrth astudio. Gall bod yn rhan o rwydwaith ymchwil helpu i liniaru teimladau o’r fath. Gall eich goruchwylydd, neu’r unigolyn penodedig sy’n gyfrifol am fyfyrwyr ymchwil, sôn wrthych am fyfyrwyr eraill sydd wedi cyrraedd yr un

man â chi yn eu hymchwil. Efallai y byddant hefyd yn gallu eich rhoi mewn cysylltiad â myfyriwr mwy profiadol a all gynnig cyngor i chi. Ceisiwch fynychu cynifer o’r seminarau ymchwil ag sy’n bosibl gan fod hynny’n ffordd dda o gwrdd â myfyrwyr eraill a staff sy’n gweithio ym maes eich pwnc. Ceisiwch fynychu cynadleddau sy’n berthnasol i faes eich pwnc hefyd.

< 10. SEFYDLU | 12.MYFYRWYR YMCHWIL O'R TU ALLAN I’R UNDEB EWROPEAIDD >