Swansea University

10. SEFYDLU

Mae ymgyfarwyddo’n gyffredinol â bywyd yn y Brifysgol ac ymchwil ôl-raddedig yn Abertawe yn bwysig iawn. Mae gan y Brifysgol ganllaw i wasanaethau cymorth i fyfyrwyr, a bydd y canllaw’n cael ei anfon atoch cyn cychwyn y flwyddyn academaidd. Mae’n rhoi crynodeb manwl o swyddogaethau gwahanol rannau’r Brifysgol, megis y Swyddfa Dderbyn, y Swyddfa Lety, y Swyddfa Cymorth i Fyfyrwyr a’r Swyddfa Ryngwladol, ac mae’n cynnwys polisïau ar faterion megis diogelwch, lles, a chyllid myfyrwyr. Mae’n rhestru rhifau ffôn defnyddiol ac enwau pobl y gellir cysylltu â nhw os bydd problemau’n codi.

10.1

Yn gynnar ym mis Hydref, ac ar wahanol adegau trwy gydol y flwyddyn, mae Canolfan Gwella Sgiliau Academaidd a Phroffesiynol Abertawe'n trefnu diwrnod sefydlu a dargedir yn benodol at ddiwallu anghenion myfyrwyr ymchwil. Bydd modd i chi gwrdd â staff academaidd a gwasanaethau proffesiynol allweddol. Trefnir sgyrsiau am gychwyn gwaith ymchwil; rheolau graddau

eich hyfforddiant; a’r gwasanaethau a ddarperir gan y Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth a’r Gwasanaeth Gyrfaoedd. Cynhelir derbyniad byr ar ôl y sesiwn hon, ac rydym yn gobeithio y byddwch yn manteisio ar y cyfle i gwrdd â’ch cyd-fyfyrwyr ymchwil.

10.2

Bydd y Colegau'n trefnu eich bod yn cael cyflwyniad i’w gweithdrefnau a’u hamgylchedd ymchwil penodol. Mae'r Colegau'n cyhoeddi llawlyfrau ymchwil, a byddant yn cynnal sesiynau sefydlu hefyd. Mae’n bwysig eich bod yn cael cyfle i gwrdd â’r staff yn eich Coleg sy’n gyfrifol yn gyffredinol am ymchwil ôl-raddedig, a’ch bod yn cael cyfle hefyd i gwrdd â myfyrwyr ymchwil eraill.

10.3

Gwneir trefniadau ychwanegol ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol. Bydd y Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr Rhyngwladol yn darparu llawlyfr ar eu cyfer cyn cofrestru, a bydd yn trefnu sesiynau sefydlu yn ystod yr wythnos gofrestru hefyd.

< 9.CADW MEWN CYSYLLTIAD Â’R BRIFYSGOL A LLEISIO EICH BARN | 11.MATERION SY’N BERTHNASOL I FYFYRWYR RHAN-AMSER >