Swansea University

7. Goruchwylio

Dylid darllen yr adran hon ar y cyd â'r Canllaw ar Oruchwylio Ymchwil.

7.1

Bydd ymgeiswyr yn cael eu goruchwylio yn rheolaidd ac yn barhaus yn unol â’r gweithdrefnau ar gyfer goruchwylio myfyrwyr ôl-raddedig a nodir yn y Canllawiau ar Feini Prawf Cymhwyster ar gyfer Goruchwylwyr Myfyrwyr Graddau Ymchwil.

7.2

Bydd gan bob ymgeisydd dîm goruchwylio a benodir gan Bennaeth y Coleg neu ei enwebai. Bydd y tîm goruchwylio’n cynnwys o leiaf dau oruchwyliwr mewnol sy’n gymwys i gael eu penodi fel y nodir yng Nghanllawiau'r Brifysgol ar Feini Prawf Cymhwysedd ar gyfer Goruchwylwyr Myfyrwyr Graddau Ymchwil. Bydd un goruchwyliwr yn cael ei ddynodi’n oruchwyliwr cyntaf.

7.3

Mae’n rhaid i’r goruchwylwyr mewnol fod yn aelodau o staff Prifysgol Abertawe fel y nodir yn y Canllawiau ar Feini Prawf Cymhwyster ar gyfer Goruchwylwyr Myfyrwyr Graddau Ymchwil. Bydd y goruchwyliwr cyntaf yn bennaf gyfrifol am adrodd ar gynnydd i’r Coleg a’r Bwrdd Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig, fel y nodir ym mharagraff 8.

7.4

Penodir goruchwyliwr allanol ar gyfer pob ymgeisydd sy’n cael ei dderbyn dan Ddull B yn ychwanegol i’r goruchwyliwr neu’r goruchwylwyr mewnol a nodir ym mharagraff 7.4. Penodir goruchwylwyr allanol yn unol â Chanllawiau'r Brifysgol ar Feini Prawf Cymhwysedd ar gyfer Goruchwylwyr Myfyrwyr Graddau Ymchwil, gyda chaniatâd y Bwrdd Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig. Cydnabyddir y fath oruchwylwyr yn swyddogol yn y Brifysgol.