Swansea University

6. Gohiriadau ac Estyniadau i Ymgeisyddiaeth

Dylid darllen yr adran hon ar y cyd â'r Canllawiau ar Ohiriadau ac Estyniadau i Fyfyrwyr Ymchwil a'r Canllawiau ar Drosglwyddo a Thynnu’n Ôl gan Fyfyrwyr Ymchwil.

6.1

O dan amgylchiadau eithriadol, ac yn unol â'r Canllawiau ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil ar Ohiriadau ac Estyniadau, gellir mynnu bod rhaid i ymgeisydd ohirio ei ymgeisyddiaeth am resymau disgyblaethol, ariannol neu iechyd.

6.2

O dan amgylchiadau eithriadol gall ymgeiswyr ofyn am ohirio eu hymgeisyddiaeth neu am estyniad i’w hymgeisyddiaeth. Dylid gwneud pob cais i ohirio ymgeisyddiaeth neu i estyn ymgeisyddiaeth yn unol â'r Canllawiau ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil ar Ohiriadau ac Estyniadau.

6.3

Pan fydd ymgeisyddiaeth ymgeisydd yn cael ei gohirio, fel yr amlinellir ym mharagraffau 6.1 a 6.2 uchod, rhaid nodi, adeg y gohirio, ar ba ddyddiad y bydd yr ymgeisydd yn ailgydio yn yr astudio.

6.4

Pan fydd ymgeisydd yn methu ag ailgydio yn ei astudiaethau erbyn y dyddiad dychwelyd i astudio, bernir bod yr ymgeisydd wedi tynnu’n ôl o’r rhaglen fel sydd wedi’i nodi yng Nghanllawiau'r Brifysgol ar Drosglwyddo a Thynnu’n Ôl gan Fyfyrwyr Ymchwil.

6.5

Fel arfer, bydd y Gr┼Áp Gweithredol yn gofyn bod myfyrwyr ymchwil sefydledig sydd wedi cwblhau blwyddyn neu fwy o'u hymchwil llawn-amser ond sydd wedi mynd heibio i'r cyfnod gohirio hwyaf a ganiateir, yn tynnu'n ôl; Fodd bynnag, mewn amgylchiadau eithriadol, mae'n bosibl y caniateir i'r myfyrwyr hyn ail-ymgeisio i ailgofrestru ar yr un cam â'r ymchwil blaenorol (o fewn cyfnod hwyaf o 2 flynedd o'r dyddiad tynnu'n ôl). Dim ond dan yr amgylchiadau hyn y caniateir cyfnod ymgeisyddiaeth byrrach i fyfyriwr.