Swansea University

4. Cyfnod Ymgeisyddiaeth

Dylid darllen yr adran hon ar y cyd â'r Canllawiau ar Ymgeisyddiaeth Graddau Ymchwil a'r Canllawiau ar Drosglwyddo a Thynnu’n Ôl gan Fyfyrwyr Ymchwil.

4.1

Rhaid i ymgeisydd ddilyn rhaglen astudio dan oruchwyliaeth, gan gynnwys ymchwil a datblygu medrau generig naill ai’n fyfyriwr amser llawn neu'n fyfyriwr rhan-amser. Nodir y cyfnodau byrraf posibl ar gyfer astudio dan oruchwyliaeth, o'r dyddiad cofrestru, yng Nghanllawiau'r Brifysgol ar Ymgeisyddiaeth Graddau Ymchwil.

4.2

Er gwaethaf paragraff 4.1, gall myfyriwr a gofrestrwyd o dan ddull Ch, gyda chaniatâd penodol y Coleg a’r Brifysgol, dreulio cyfnod neu gyfnodau yn astudio mewn sefydliad arall. Cytunir ar y cyfnodau astudio byrraf posibl yn y Brifysgol gan y Gr┼Áp Gweithredol adeg derbyn y myfyriwr.

4.3

Nid yw’r rheoliad sy’n ymwneud â lleihau’r cyfnod ymgeisyddiaeth yn berthnasol i’r radd hon.

4.4

Nid yw’r rheoliad sy’n ymwneud â throsglwyddo credydau ar gyfer yr elfen hyfforddiant yn berthnasol i’r radd hon.

4.5

O dan rai amgylchiadau gall ymgeiswyr wneud cais, neu gall y Bwrdd Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig fynnu hynny, i newid eu dull astudio neu eu rhaglen astudio yn unol â’r hyn a nodir yn y Canllawiau ar Drosglwyddo a Thynnu’n Ôl gan Fyfyrwyr Ymchwil. Mewn achosion o’r fath bydd y Brifysgol yn pennu cyfnod cofrestredig byrraf diwygiedig.

4.6

Gwaherddir ymgeiswyr rhag trosglwyddo’u hymgeisyddiaeth i sefydliad arall ar ôl cwblhau cyfnod byrraf posibl eu hymgeisyddiaeth, a amlinellir ym mharagraff 4.1, yn y Brifysgol hon.