Swansea University

2. Amodau Derbyn

Dylid darllen yr adran hon ar y cyd â'r Canllawiau ar Dderbyn Myfyrwyr Ymchwil.

2.1

Rhaid bod ymgeisydd ar gyfer y radd Doethur mewn Meddygaeth yn meddu ar radd feddygol gychwynnol o brifysgol yn y DU neu brifysgol arall a gymeradwywyd gan y Senedd.

2.2

Rhaid i'r holl ymgeiswyr nad y Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth bod eu hyfedredd yn yr Iaith Saesneg yn ddigonol ar gyfer astudiaethau ymchwil, ac ar ôl eu derbyn i’r Brifysgol mae'n bosibl y bydd rhaid iddynt gymryd gwersi Saesneg ychwanegol.

2.3

Gwneir y penderfyniad i dderbyn ymgeisydd i raglen ymchwil arfaethedig gan Bennaeth y Coleg perthnasol neu gan rywun a enwebwyd ganddo. Dylai penderfyniadau fod yn seiliedig ar y ffactorau canlynol:

  1. a yw’r Coleg yn fodlon bod yr ymgeisydd yn cyrraedd y safon academaidd angenrheidiol i allu cwblhau’r rhaglen ymchwil a fwriedir, waeth beth fo cymwysterau’r ymgeisydd;
  2. a yw’r testun ymchwil a ddewiswyd gan yr ymgeisydd yn addas i’w astudio yn y dyfnder sydd ei angen ar gyfer y radd;
  3. a allai aelod priodol o'r staff ddarparu goruchwyliaeth ddigonol yn unol â pharagraff 7;
  4. a oes adnoddau a chyfleusterau addas ar gael i gynnal a chefnogi’r rhaglen ymchwil arfaethedig;
  5. a yw’n ymddangos yn rhesymol y gellid cwblhau’r rhaglen arfaethedig o fewn y cyfnod byrraf posibl a bennwyd.

2.4

Rhaid i bob ymgeisydd fatriciwleiddio o fewn tri mis cyntaf eu hymgeisyddiaeth yn unol â rheoliadau cyffredinol y Brifysgol ar Fatriciwleiddio.

2.5

Rhaid i bob ymgeisydd gydymffurfio â'r Canllawiau ar Dderbyn Myfyrwyr Ymchwil.