Swansea University

15. Arholiad Llafar (viva voce)

Dylid darllen yr adran hon ar y cyd â'r Canllawiau ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil ar Gyflwyno Traethawd Ymchwil a'r Canllawiau ar Arholi Myfyrwyr Ymchwil.

15.1

Bydd disgwyl i’r Bwrdd Arholi gynnal arholiad llafar ar gyfer bob ymgeisydd ar gyfer gradd ymchwil. Yn achos myfyriwr y caniateir iddo ailgyflwyno o fewn cyfnod penodol y cytunwyd arno yn yr arholiad llafar cyntaf, disgwylir fel arfer y cynhelir ail arholiad llafar. Fodd bynnag, mewn achosion eithriadol, gellir hepgor yr angen i gynnal ail arholiad llafar os darperir dadl fanwl o blaid ei ddileu yn adroddiad ysgrifenedig Cadeirydd y Bwrdd Arholi. Bydd angen i'r adroddiad ysgrifenedig gael ei gytuno, a'i gyd-lofnodi, gan bob aelod o'r Bwrdd Arholi.

15.2

Rhaid cynnal arholiad llafar ym Mhrifysgol Abertawe o fewn chwe mis i ddyddiad cyflwyno’r traethawd ymchwil. Gellir cytuno eithriadau naill ai ar sail eithriadol neu ynteu i adlewyrchu natur y radd, e.e. yn achos myfyrwyr sy'n astudio dan Ddull 'D' (cydweithredol).

15.3

Rhaid i ymgeisydd y mae angen darpariaeth arbennig arno ar gyfer yr arholiad llafar roi gwybod i’r Bwrdd Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig cyn cyflwyno’r traethawd ymchwil. Gwneir trefniadau yn unol â’r hyn a amlinellir yng Nghanllawiau'r Brifysgol ar gyfer Arholi Myfyrwyr Ymchwil.

15.4

Bydd gan oruchwylwyr yr ymgeisydd hawl i gyfleu i Gadeirydd y Bwrdd Arholi unrhyw bryderon ynghylch prosiect ymchwil yr ymgeisydd, ynghylch y traethawd ymchwil sy’n deillio ohono, neu ynghylch ei arholi os teimla’r goruchwylwyr y dylai’r Bwrdd eu cymryd i ystyriaeth cyn gwneud ei benderfyniad. Bydd y goruchwylwyr yn cyfleu’r pryderon hyn, mewn ysgrifen, i’r Cadeirydd ac i’r ymgeisydd cyn gynted ag y bo modd wedi cyflwyno’r traethawd ymchwil ac yn ddigon cynnar i roi digon o amser i’r ymgeisydd, cyn arholi’r traethawd ymchwil (gan gynnwys unrhyw arholiad llafar), ystyried y pwyntiau a wnaed a pharatoi ymateb iddynt.

15.5

Cynhelir yr arholiad llafar yn unol â'r Canllawiau ar Arholi Myfyrwyr Ymchwil. Bydd argymhelliad y Bwrdd Arholi'n cael ei gyflwyno i’r Gr┼Áp Gweithredol i’w gadarnhau.