Swansea University

12. Cyflwyno Traethawd Ymchwil

Dylid darllen yr adran hon ar y cyd â'r Canllawiau ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil ar Gyflwyno Traethawd Ymchwil a'r Canllawiau ar Arholi Myfyrwyr Ymchwil.

12.1

Rhaid i ymgeiswyr lenwi ffurflen Hysbysiad o Fwriad i Gyflwyno o leiaf tri mis cyn y dyddiad cyflwyno disgwyliedig.

12.2

Ar ôl cwblhau cyfnod byrraf posibl yr ymgeisyddiaeth caniateir i ymgeisydd gyflwyno copïau o draethawd ymchwil i’w arholi yn unol â'r Canllawiau ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil ar Gyflwyno Traethawd Ymchwil.

12.3

Yn ogystal â'r copïau o'r traethawd ymchwil a gyflwynir yn unol â pharagraff 12.3 uchod, rhaid i bob ymgeisydd gyflwyno copi electronig hefyd cyn iddo gael ei arholi. Dylid cyflwyno copi electronig wedi'i ddiwygio o’r traethawd ymchwil ar ôl yr arholiad os gwneir unrhyw gywiriadau neu newidiadau.

12.4

Gall unrhyw ymgeisydd sy’n dilyn rhaglen ymchwil yn y Brifysgol ddewis cyflwyno traethawd ymchwil neu waith arall yn Saesneg neu Gymraeg. Rhaid i ymgeisydd sy’n dymuno cael ei asesu mewn iaith nad yw’n brif iaith yr addysgu/asesu ar gyfer y rhaglen dan sylw roi gwybod i’r Bwrdd Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig cyn diwedd cyfnod byrraf posibl yr ymgeisyddiaeth. Gwneir trefniadau yn unol â’r hyn a amlinellir yng Nghanllawiau'r Brifysgol ar gyfer Arholi Myfyrwyr Ymchwil. Hefyd, rhaid cyflwyno ceisiadau ar gyfer asesu yn y Gymraeg drwy’r Coleg cyn diwedd cyfnod byrraf posibl yr ymgeisyddiaeth i sicrhau bod modd trefnu cyfieithu.

Yn achos myfyrwyr sy'n gwneud eu hymchwil dan Ddull 'D' (cydweithredol), gall fod yn ofynnol iddynt gyflwyno gwaith mewn iaith dramor oherwydd natur y radd gydweithredol.

12.5

Mewn achosion lle y gellid barnu ei bod yn briodol cyflwyno traethawd ymchwil mewn iaith heblaw am Saesneg / Cymraeg am resymau academaidd neu le y mae cyflwyno’r traethawd mewn iaith arall yn un o ofynion y rhaglen benodol, gall y Bwrdd Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig roi caniatâd lle y cyflwynir dadl resymol i’r perwyl hwnnw. Serch hynny, ni fydd y Bwrdd Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig yn cymeradwyo ceisiadau sy’n deillio o ddiffyg gallu’r ymgeisydd i gynhyrchu gwaith i’w gyflwyno yn Gymraeg neu Saesneg.

12.6

Wedi cyflwyno ffurflen Hysbysiad o Fwriad i Gyflwyno, bydd Pennaeth y Coleg neu ei enwebai yn enwebu aelodau o’r Bwrdd Arholi a gyfansoddir yn unol â pharagraff 14 isod ac fel y nodir yn y Canllawiau ar Arholi Myfyrwyr Ymchwil. Caiff yr ymgeisydd ei hysbysu am enwau aelodau arfaethedig y Bwrdd Arholi. Caiff penodiad aelodau’r Bwrdd Arholi ei gadarnhau gan y Bwrdd Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig.

12.7

Bydd raid i ymgeiswyr sy’n ailgyflwyno traethawd ymchwil sydd wedi methu â bodloni’r Arholwyr yn y gorffennol gyflwyno’r traethawd diwygiedig yn unol â'r Canllawiau ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil ar Gyflwyno Traethawd Ymchwil. Efallai hefyd y bydd raid i’r ymgeisydd dalu ffi ail-gyflwyno ychwanegol.