Swansea University

10. Asesu Gradd

Dylid darllen yr adran hon ar y cyd â'r Canllawiau ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil ar Gyflwyno Traethawd Ymchwil.

10.1

Caiff ymgeiswyr am radd Doethur mewn Meddygaeth eu harholi mewn dwy ran:

  1. Bydd y rhan gyntaf ar ffurf traethawd ymchwil sy’n cynnwys dulliau a chanlyniadau’r prosiect ymchwil. Dylid cyflwyno pob traethawd ymchwil yn unol â'r Canllawiau ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil ar Gyflwyno Traethawd Ymchwil.
  2. Bydd yr ail ran ar ffurf arholiad llafar (viva voce) fel y nodir ym mharagraff 15 isod.

10.2

Caiff Pennaeth y Coleg ddirprwyo'r gwaith gweinyddol ynghylch cyflwyno ac arholi traethawd ymchwil i aelod o'i staff, a bydd hefyd yn enwebu Cadeirydd i'r Bwrdd Arholi. Dylai'r Cadeirydd fod yn aelod o staff y Coleg, gyda phrofiad addas, nad yw wedi ymwneud yn uniongyrchol â goruchwylio'r ymgeisydd.

10.3

Gall y Bwrdd Arholi fynnu bod yr ymgeisydd yn sefyll arholiad ysgrifenedig.