Swansea University

1. Cyflwyniad

Dylid darllen yr adran hon ar y cyd â'r Canllawiau ar Dderbyn Myfyrwyr Ymchwil.

1.1

Dyfernir graddau doethurol i fyfyrwyr sydd wedi dangos eu bod wedi cyflawni'r canlynol:

  • Creu a dehongli gwybodaeth newydd, trwy ymchwil wreiddiol neu ysgolheictod uwch arall, sydd o ansawdd sy'n bodloni adolygiad cymheiriaid, sy'n estyn ffiniau'r ddisgyblaeth ac sy'n deilwng o gael ei gyhoeddi
  • Caffael a deall yn systematig corff sylweddol o wybodaeth sydd ar flaen disgyblaeth academaidd neu faes o ymarfer proffesiynol
  • Y gallu cyffredinol i gysyniadu, cynllunio a gweithredu prosiect er mwyn creu gwybodaeth, cymwysiadau neu ddealltwriaeth newydd sydd ar flaen y ddisgyblaeth, ac addasu cynllun y prosiect yn wyneb problemau nas rhagwelwyd
  • Dealltwriaeth fanwl o dechnegau cymwys ar gyfer ymchwil ac ymholi academaidd uwch.

Yn nodweddiadol, bydd deiliaid y cymhwyster yn gallu gwneud y pethau canlynol:  

  • Dod i farn wybodus ar faterion cymhleth mewn meysydd arbenigol, yn aml yn absenoldeb data cyflawn, a gallu mynegi eu syniadau a'u casgliadau yn glir ac yn effeithiol i gynulleidfaoedd arbenigol a lleyg
  • Parhau i ymgymryd ag ymchwil a datblygu pur a/neu gymwysedig ar lefel uwch, gan gyfrannu'n sylweddol i ddatblygu technegau, syniadau neu ymagweddau newydd.

A bydd gan y deiliaid:

  • Y rhinweddau a'r sgiliau trosglwyddadwy angenrheidiol ar gyfer cyflogaeth lle mae gofyn iddynt arfer cyfrifoldeb personol a menter annibynnol i raddau helaeth mewn sefyllfaoedd cymhleth nad oes modd eu darogan mewn amgylchedd proffesiynol neu gyfatebol.

1.2

Rhaid i’r holl ymgeiswyr gofrestru'n fyfyrwyr Prifysgol Abertawe a thalu’r ffioedd priodol a bennir gan y Brifysgol. Fel myfyrwyr cofrestredig, rhaid i’r ymgeiswyr gydymffurfio â rheoliadau academaidd a chyffredinol y Brifysgol.

1.3

Ni chaiff ymgeiswyr gofrestru ar raglen arall sy’n cynnig dyfarniad ar y cyd yn y brifysgol hon nac mewn unrhyw sefydliad arall oni chafwyd caniatâd penodol y Bwrdd Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig.

1.4

Rhaid i'r holl ymgeiswyr fonitro’r cyfrif e-bost a roddwyd iddynt gan y Brifysgol trwy gydol cyfnod yr ymgeisyddiaeth gan y bydd yr holl ohebiaeth electronig oddi wrth y Brifysgol yn cael ei hanfon i gyfrif e-bost Prifysgol yr ymgeisydd. Awgrymir yn gryf bod pob ymgeisydd yn defnyddio’r cyfrif e-bost Prifysgol a roddwyd iddynt wrth gyfathrebu â’r Brifysgol.

1.5

Lefel astudio'r radd ymchwil a reolir gan y rheoliadau hyn fydd Lefel 8 y Fframwaith Cymwysterau Addysg Uwch.