Swansea University

6. Estyniadau i Ymgeisyddiaeth

6.1

Gellir ymestyn terfynau amser rhaglenni astudio Tystysgrif Ôl-raddedig, fel y’u nodir yn Adran 4 y rheoliadau penodol, ond dim ond mewn amgylchiadau eithriadol ac yn unol â’r meini prawf canlynol:

  • Fel arfer, ni chaniateir ymestyn terfynau amser oni bai fod angen gwneud hynny am resymau tosturiol neu resymau’n ymwneud ag achosion o salwch, anawsterau difrifol gartref neu ymrwymiadau proffesiynol eithriadol y gellir dangos eu bod wedi cael effaith andwyol ar yr ymgeisydd. Rhaid i’r Coleg gyflwyno achos llawn a rhesymegol, a gefnogir gan gynllun gwaith a thystiolaeth feddygol briodol neu dystiolaeth annibynnol arall, i’r Bwrdd Achosion Myfyrwyr ei ystyried.
  • Yn achos ymgeiswyr sy’n cyfeirio at ymrwymiadau proffesiynol eithriadol, rhaid i’r cais gael ei gyflwyno gyda chadarnhad a disgrifiad ysgrifenedig gan y cyflogwr o’r llwyth gwaith eithriadol y mae’r ymgeisydd yn ei ysgwyddo ynghyd â datganiad sy’n nodi nad oedd modd rhagweld yr ymrwymiadau.
  • Mewn achosion sy’n deillio o salwch:
  • Rhaid darparu tystiolaeth feddygol foddhaol, gan gynnwys tystysgrif feddygol. (Mae difrifoldeb a natur y salwch a ddisgrifir ar y dystysgrif yn hynod werthfawr wrth asesu’r achos.) Bydd y Brifysgol yn parchu cyfrinachedd unrhyw dystiolaeth a gyflwynir.
  • Rhaid rhoi datganiad clir, yn dangos bod y Coleg dan sylw wedi gwerthuso sefyllfa'r ymgeisydd o ganlyniad i’r salwch a'i fod yn ystyried bod y cais am estyniad yn briodol. Lle bynnag y bo hynny’n bosibl, dylai datganiad o’r fath gael ei wneud ar ôl cyswllt uniongyrchol rhwng yr ymgeisydd a’r Coleg.

6.2

Ni chaniateir estyniad i ymgeisyddiaeth myfyrwyr sy’n ailgyflwyno eu traethodau.

6.3

Rhaid i geisiadau i ymestyn terfyn amser gael eu cyflwyno drwy law Cydlynydd y Rhaglen i’r Pwyllgor Achosion Arbennig.