Swansea University

1. Cyflwyniad

1.1

Dyfernir Tystysgrifau Ôl-raddedig i fyfyrwyr sydd wedi dangos:

 • dealltwriaeth systematig o wybodaeth, ac ymwybyddiaeth feirniadol o broblemau cyfredol a/neu fewnwelediadau newydd, sydd i raddau helaeth ar flaen y gad yn y ddisgyblaeth academaidd, maes astudio neu faes arfer proffesiynol dan sylw neu'n cael eu goleuo gan waith ar flaen y gad 
 • dealltwriaeth gynhwysfawr o'r technegau sy'n berthnasol i'w hymchwil eu hunain neu i ysgolheictod uwch
 • gwreiddioldeb wrth gymhwyso gwybodaeth ynghyd â dealltwriaeth ymarferol o sut y defnyddir technegau ymchwil ac ymholi i greu a dehongli gwybodaeth o fewn y ddisgyblaeth
 • dealltwriaeth gysyniadol sy'n galluogi'r myfyriwr:
  • i werthuso ymchwil gyfredol ac ysgolheictod uwch yn y ddisgyblaeth yn feirniadol
  • i werthuso methodolegau a datblygu dehongliadau ohonynt, a lle bo'n briodol, cynnig damcaniaethau newydd.

Yn nodweddiadol, bydd deiliaid y cymhwyster yn gallu gwneud y canlynol:  

 • ymdrin â materion cymhleth yn systematig ac yn greadigol, gwneud penderfyniadau doeth yn absenoldeb data cyflawn, a mynegi casgliadau yn glir i gynulleidfaoedd arbenigol a lleyg
 • dangos hunangyfeirio a gwreiddioldeb wrth ymdrin â phroblemau a'u datrys, a gweithio'n annibynnol i gynllunio a chynnal tasgau ar lefel broffesiynol neu gyfatebol
 • parhau i ddatblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau, a datblygu sgiliau newydd i lefel uchel.

A bydd gan y deiliaid:

 • y nodweddion a'r sgiliau trosglwyddadwy angenrheidiol ar gyfer cyflogaeth sy'n gofyn am:
  • defnyddio menter a chyfrifoldeb personol
  • gwneud penderfyniadau mewn sefyllfaoedd cymhleth nad oes modd eu rhagweld
  • y gallu i ddysgu’n annibynnol sy’n ofynnol er mwyn sicrhau datblygu proffesiynol parhaus.