Swansea University

3. Terfynau Amser

3.1

Bydd modiwlau a addysgir yn cael eu cwblhau yn ôl yr amserlen a bennir gan y Coleg perthnasol, a bydd asesiadau’n cael eu cwblhau erbyn y dyddiadau a bennir gan y Colegau. Caiff y rhaglen radd gyfan ei chwblhau o fewn y terfynau amser canlynol o ddyddiad y cofrestru gwreiddiol:

Dull Astudio  
Ymgeiswyr amser llawn heb fod yn llai na 12 mis, a heb fod yn fwy na 2 flynedd*
Rhan-amser heb fod yn llai na 24 mis, a heb fod yn fwy na 5 mlynedd

3.2

Fel arfer, rhaid i ymgeiswyr gwblhau Rhan Un erbyn y dyddiadau cau canlynol oni bai fod y Bwrdd Academaidd perthnasol yn cymeradwyo amserlen amgen ar gyfer rhaglen benodol:

Ymgeiswyr amser llawn 1 flwyddyn: diwedd y 9fed mis, neu, os bydd yn sefyll arholiadau atodol, erbyn 12fed mis eu hymgeisyddiaeth.

Ymgeiswyr rhan-amser: diwedd y 9fed mis neu'r 12fed mis o ail neu drydedd flwyddyn eu hymgeisyddiaeth

3.3

Ni fydd ymgeisydd sy’n methu cwblhau Rhan Un cyn pen y cyfnod a bennwyd yn cael symud ymlaen i Ran Dau'r rhaglen, oni bai fod pwyllgor priodol y Brifysgol wedi cytuno estyniad (a awdurdodwyd yn ffurfiol) i’r cyfnod ar gyfer cwblhau Rhan Un. Heb estyniad a awdurdodwyd, bydd yr ymgeisydd yn gymwys i ennill y cymhwyster ymadael perthnasol yn unig. Dylid nodi na fydd estyniad o’r fath yn ymestyn cyfnod astudio’r rhaglen gyfan yn awtomatig.

< 2. Strwythur y Rhaglen | 4. Estyniad i’r Dyddiad Cau ar gyfer Cyflwyno >