Swansea University

2. Strwythur y Rhaglen

2.1

Mae strwythur rhaglenni Graddau Meistr Safonol fel a ganlyn:

Rhaglen astudio amser llawn neu ran-amser sy'n cynnwys modiwlau gwerth cyfanswm o 180 credyd, gyda 120 credyd o fodiwlau a addysgir yn Rhan Un, a 60 credyd o ddysgu annibynnol dan gyfarwyddyd yn Rhan Dau.

2.2

Ni chaiff ymgeiswyr astudio ar gyfer mwy na 120 credyd yn Rhan Un.

2.3

Yn achos ymgeiswyr amser llawn, cwblheir Rhan Un, fel arfer, yn y 9 mis cyntaf, a bydd yr ymgeiswyr yn ymgymryd â Rhan Dau ym misoedd 9 tan 12. Yn achos ymgeiswyr rhan amser, cwblheir Rhan Un, fel arfer, dros gyfnod o 24 mis, a bydd yr ymgeiswyr yn ymgymryd â Rhan Dau yn ystod y drydedd flwyddyn astudio.

2.4

Pennir deilliannau dysgu ar gyfer pob rhaglen gradd Meistr ac unrhyw raglen y bwriedir iddi ddarparu cymhwyster canolradd neu gymhwyster wrth gefn.

2.5

Caiff rhai rhaglenni penodol eu strwythuro mewn modd sy'n golygu bod yn rhaid i ymgeiswyr wneud ymarfer proffesiynol a lleoliadau. Os bydd cymhwysedd proffesiynol ymgeiswyr yn cael ei asesu ar ôl cyfnod o ymarfer proffesiynol neu brofiad gwaith, rhaid rhoi credydau i’r canlyniad.

< 1. Cyflwyniad | 3. Terfynau Amser >