Swansea University

17. Gwaharddiad ar Fynediad

17.1

Er gwaethaf y darpariaethau yn y rheoliadau sy’n ymwneud ag argaeledd dysgu annibynnol dan gyfarwyddyd, gall y Brifysgol gael caniatâd, ar sail argymhelliad arbennig a gymeradwyir gan y Bwrdd Achosion Myfyrwyr, i atal unrhyw un rhag llungopïo a/neu gael mynediad at waith ymgeisydd am gyfnod o hyd at bum mlynedd. Cyfrifoldeb goruchwyliwr yr ymgeisydd fydd cyflwyno cais priodol i’r Bwrdd Achosion Myfyrwyr cyn gynted ag y bo’n rhesymol ymarferol. Byddai’r gwahardfdiad hwn hefyd yn berthnasol i aelodau’r Brifysgol.

17.2

Dylai’r crynodeb a’r teitl fod ar gael yn ddirwystr.

17.3

Rhaid i unrhyw argymhelliad i atal mynediad gael ei gyflwyno i’r Bwrdd Achosion Myfyrwyr drwy law’r Gofrestrfa Academaidd, ar ôl ystyried cais a gyflwynwyd gan oruchwyliwr yr ymgeisydd ac a gefnogwyd gan Bennaeth y Coleg neu ei enwebai. Cyfrifoldeb y goruchwyliwr fydd cyflwyno’r cais cyn gynted ag y bo’n rhesymol ymarferol. Rhaid i’r argymhelliad gynnwys datganiad ynghylch y rhesymau dros wneud y cais. Gwneir y rhan fwyaf o’r ceisiadau hyn ar sail sensitifrwydd masnachol yr ymchwil, a allai fod wedi’i noddi’n rhannol gan gorff masnachol neu ddiwydiannol.

17.4

Bydd Ysgrifennydd y Pwyllgor (Pwyllgor Achosion Arbennig) yn hysbysu'r Goruchwyliwr pan fydd caniatâd wedi’i roi i atal mynediad. Yn achos gwaith y tybir ei fod yn berthnasol i Gymru, bydd y Coleg yn hysbysu llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru o’r ffaith y dylid atal mynediad at y gwaith am gyfnod penodedig.

17.5

Tybir y bydd y penderfyniad i atal mynediad yn dod i rym cyn gynted ag y bydd y gwaith wedi’i gyflwyno, ond caiff y cyfnod a gymeradwywyd ei gyfrifo o’r dyddiad y caiff yr ymgeisydd ei hysbysu’n ffurfiol gan y Brifysgol am y ffaith ei fod yn gymwys i ennill gradd.

17.6

Pan gaiff gwaith ei gyflwyno, bydd yn ofynnol i ymgeisydd gynnwys datganiad wedi’i lofnodi ynddo a fydd yn dangos naill ai:

  • Bod y gwaith, os yw’n llwyddiannus, yn gallu bod ar gael ar gyfer benthyciad rhwng llyfrgelloedd neu i’w lungopïo (yn unol â’r ddeddf hawlfraint), ac y gellir darparu’r teitl a’r crynodeb ar gyfer sefydliadau allanol; neu
  • Y daw’r gwaith, os yw’n llwyddiannus, ar gael felly ar ddiwedd cyfnod y gwaharddiad

< 16. Cyhoeddi Gwaith | 18. Byrddau Arholi >