Swansea University

15. Ailgyflwyno

15.1

Os na fydd yr arholwyr wedi derbyn y gwaith erbyn y dyddiad cau a bennwyd, caiff yr ymgeisydd ei ailgyflwyno unwaith yn unig o fewn y terfynau amser canlynol:

Dull astudioMynediad yn 2009/10 neu ar ôl hynny
AMSER LLAWN 3 mis (ar ôl i'r canlyniadau gael eu cyhoeddi'n swyddogol gan y Brifysgol)
RHAN-AMSER 6 mis (ar ôl i'r canlyniadau gael eu cyhoeddi'n swyddogol gan y Brifysgol)

15.2

Bydd y Brifysgol yn codi ffi am ailarholi, a chaiff y marc ei gapio.

15.3

Dylai myfyrwyr sy’n ailgyflwyno gwaith dderbyn adborth ysgrifenedig ar y rhesymau pam y bu iddynt fethu yn union ar ôl i’r Bwrdd Dyfarnu gadarnhau’r canlyniad. Dylai Colegau sicrhau bod yr adborth yn adlewyrchu holl sylwadau’r Arholwyr (Mewnol ac Allanol) a bod y myfyriwr yn cael gwybod am y newidiadau sy’n angenrheidiol.

15.4

Dim ond mân newidiadau i deitl eu gwaith y caiff myfyrwyr sy’n ailgyflwyno eu gwaith eu gwneud, gyda chaniatâd eu Goruchwyliwr. Ni ddylai newidiadau o’r fath beri bod angen unrhyw ymchwil gwreiddiol pellach.

15.5

Tybir bod myfyrwyr sy'n ailgyflwyno eu gwaith yn fyfyrwyr allanol. Fel arfer, ni ddisgwylir i'r fath fyfyrwyr fod yn bresennol yn Abertawe yn ystod y cyfnod ailgyflwyno. Caiff myfyrwyr y mynnir iddynt fod yn bresennol yn Abertawe yn ystod y cyfnod ailgyflwyno gyflwyno achos i'r Pwyllgor Achosion Myfyrwyr, a rhaid i'r fath achos gael ei gefnogi gan Bennaeth y Coleg neu rywun a enwebir ganddo.

< 14. Cyflwyno'r Dysgu Annibynnol dan Gyfarwyddyd | 16. Cyhoeddi Gwaith >