Swansea University

14. Cyflwyno'r Dysgu Annibynnol dan Gyfarwyddyd

14.1

Rhaid i ddysgu annibynnol dan gyfarwyddyd gael ei gyflwyno'n unol â gofynion y Brifysgol. Caiff Colegau ddewis rhwng yr opsiynau canlynol:

  • Derbyn copi electronig o'r gwaith
  • Derbyn dau gopi o’r gwaith, mewn rhwymiad meddal, yn ogystal â chopi electronig.

Rhaid i Golegau hysbysu myfyrwyr am y dull cyflwyno a ddefnyddir, yn Llawlyfr y Coleg.

Rhaid i bob copi gynnwys:

  • Datganiad sy’n nodi bod y gwaith yn cael ei gyflwyno er mwyn bodloni gofynion y radd yn rhannol.
  • Crynodeb o’r gwaith, nad yw’n fwy na thri chan gair o hyd.
  • Datganiad, wedi’i lofnodi gan yr ymgeisydd, sy’n dangos i ba raddau y mae’r gwaith a gyflwynir yn ganlyniad gwaith ymchwil yr ymgeisydd ei hun. Dylid cydnabod ffynonellau eraill mewn troednodiadau sy’n cynnwys cyfeiriadau penodol. Dylid atodi llyfryddiaeth lawn i'r gwaith.
  • Datganiad, wedi’i lofnodi gan yr ymgeisydd, sy’n cadarnhau nad yw’r gwaith yn gyffredinol wedi’i dderbyn eisoes ar gyfer unrhyw radd, ac nad yw’n cael ei gyflwyno mewn ymgeisyddiaeth am unrhyw radd arall ar yr un pryd â’r radd dan sylw.
  • Datganiad, wedi'i lofnodi, ynghylch mynediad at y traethawd ymchwil gan bobl eraill.

14.2

Bydd cyfarwyddiadau manwl ynghylch cyflwyno gwaith ar gael i ymgeiswyr yn y Canllaw Academaidd.

14.3

Diffinnir cyflwyno'r gwaith fel cyflwyno darn neu ddarnau o waith yn unol â'r gofynion ar gyfer cyflwyno dysgu annibynnol dan gyfarwyddyd (uchod) a dylai'r cyflwyniad fodloni gofynion y Coleg hefyd (o ran fformat, uchafswm y geiriau ac yn y blaen.) Mae gan Goleg hawl i benderfynu a yw cyflwyniad yn bodloni'r gofynion hyn ai peidio.

14.4

Cyflwynir dysgu annibynnol dan gyfarwyddyd ar ddiwedd y trydydd semester. Yn achos myfyrwyr sy'n cychwyn yn y Brifysgol ym mis Medi, y dyddiadau fydd:

Ymgeiswyr amser llawn: 12 mis ar ôl cofrestru
Ymgeiswyr rhan-amser: 36 mis ar ôl cofrestru

Caiff Coleg bennu dyddiad cau cynharach ar gyfer cyflwyno darn o waith, a rhaid i’r dyddiad hwnnw gael ei gyhoeddi yn llawlyfr y Coleg.

14.5

Bydd ymgeiswyr a ddaeth i’r Brifysgol yn 09/10 neu ar ôl hynny sy’n methu â chyflwyno’u gwaith erbyn y dyddiad cau yn methu Rhan Dau’r rhaglen, a dyfernir Diploma Ôl-raddedig iddynt yn gymhwyster ymadael.

14.6

Mae gan bob gradd ei chyfnod ymgeisyddiaeth hwyaf posibl (fel yr amlinellir uchod). Bwriad y cyfnod hwyaf posibl yw sicrhau bod ymgeiswyr y torrwyd ar draws eu hastudiaethau am ba reswm bynnag yn gallu cwblhau eu gradd. Rhaid i ymgeiswyr geisio cwblhau eu rhaglen erbyn y dyddiadau cau a nodir yn Rheoliad 3 uchod. Bydd ymgeisyddiaeth yn dirwyn i ben (gan felly gwahardd arholi) os na chwblheir y rhaglen o fewn yr amserlen a bennir gan y Brifysgol fel yr amlygwyd yn Rheoliad 3.

< 13. Arholi'r Dysgu Annibynnol dan Gyfarwyddyd | 15. Ailgyflwyno >