Swansea University

12. Cyfrifoldebau’r Ymgeisydd

12.1

Yn anad dim, dylai’r gwaith a gynhyrchir fod yn waith yr ymgeisydd ei hun, er ei fod wedi’i gyflawni â chyngor ac arweiniad gan y goruchwyliwr.

12.2

Dylai presenoldeb myfyrwyr llawn-amser yn ystod Rhan Dau fod fel a ganlyn:

Disgwylir i ymgeiswyr amser llawn fod yn bresennol yn Abertawe yn ystod Rhan Dau'r rhaglen.

12.3

Dylid cytuno ar amserlen ar gyfer cyflwyno gwaith yn unol â dyddiadau cau’r Brifysgol.

12.4

Dylid mynychu o leiaf tri chyfarfod yn unol â'r Polisi Goruchwylio ar gyfer Myfyrwyr Meistr Ôl-raddedig a Addysgir.

12.5

Dylid cadw cofnod gofalus o bob cyfarfod ffurfiol, a fydd yn cynnwys dyddiadau, y camau gweithredu y cytunwyd arnynt a’r dyddiadau cau a bennwyd, a dylai’r goruchwyliwr a’r ymgeisydd gytuno'r cofnod hwnnw. Yn unol â’r Polisi Goruchwylio ar gyfer Myfyrwyr Meistr Ôl-raddedig a Addysgir, dylid cyflwyno copi o’r cofnod hwn i’r Coleg pan gaiff y gwaith ei gyflwyno.

12.6

Dylid cysylltu â’r goruchwylwyr os tybir bod cyfarfodydd ychwanegol yn angenrheidiol.

12.7

Dylid cwblhau’r gwaith o fewn y fframwaith y cytunwyd arno, a dylid ysgrifennu cyn gynted ag y bo modd at y goruchwyliwr i’w hysbysu am unrhyw broblem sy’n ymwneud â chyflwyno gwaith yn hwyr (neu gyflwyno gwaith anfoddhaol).

< 11. Cyfrifoldebau’r Goruchwyliwr | 13. Arholi'r Dysgu Annibynnol dan Gyfarwyddyd >