Swansea University

11. Cyfrifoldebau’r Goruchwyliwr

11.1

Dylid rhoi cyngor ac arweiniad i’r ymgeisydd gan geisio hwyluso’r broses o gynhyrchu darn o waith sydd o’r safon ofynnol ar gyfer gradd Meistr a Addysgir.

11.2

Dylai’r cynnig fod o fewn maes arbenigedd y goruchwyliwr, dylid diffinio’r testun a ddewisir mewn ymgynghoriad â’r ymgeisydd, a dylai’r testun gael ei gymeradwyo gan y Coleg.

11.3

Dylai fod modd cwblhau’r gwaith a gynigir o fewn y cyfnod a bennir.

11.4

Dylid cytuno ar amserlen ar gyfer cyflwyno gwaith yn unol â dyddiadau cau’r Brifysgol.

11.5

Dylid cynnal o leiaf tri chyfarfod yn unol â'r Polisi Goruchwylio ar gyfer Myfyrwyr Meistr Ôl-raddedig a Addysgir.

11.6

Dylid cytuno cofnod o bob cyfarfod o'r fath gyda'r myfyriwr, gan gynnwys dyddiadau, camau gweithredu a gytunwyd, a dyddiadau cau a bennwyd. Dylai'r myfyriwr gadw'r cofnod a'i gyflwyno i'r Coleg wrth gyflwyno'r gwaith.

11.7

Dylai gwaith gael ei ddychwelyd yn unol â’r dyddiadau cau a nodwyd, a dylid rhoi sylwadau adeiladol arno.

11.8

Dylid rhoi sesiwn Adborth i unrhyw fyfyriwr sy’n methu, ac sy'n cael caniatâd y Bwrdd Dyfarnu i ailgyflwyno’r gwaith.

< 10. Cyfrifoldebau’r Brifysgol | 12. Cyfrifoldebau’r Ymgeisydd >