Swansea University

10. Cyfrifoldebau’r Brifysgol

10.1

Dylai cynigion fod yn ymarferol o ran amserlen ac o ran yr adnoddau sydd ar gael, a dylid penodi goruchwylwyr ag arbenigedd addas ar eu cyfer.

10.2

Dylid caniatáu digon o amser i oruchwylwyr gyflawni eu dyletswyddau, yn enwedig os ceir nifer fawr o ymgeiswyr.

10.3

Dylid dilyn arweiniad y Cyngor Ymchwil, pan fo hynny’n briodol, ynghylch y cyfleusterau a ddylai fod ar gael (man astudio, llyfrgell, amgylchedd ymchwil priodol, ac ati).

10.4

Dylid cyhoeddi canllawiau ysgrifenedig ynghylch presenoldeb, fframweithiau ar gyfer cyfarfodydd a disgwyliadau cyffredinol, yn unol â’r Polisi Goruchwylio ar gyfer Myfyrwyr Ôl-raddedig a Addysgir.

10.5

Caiff y modd y gweithredir yr holl ganllawiau hynny eu gweithredu ei fonitro'n rheolaidd.

10.6

Os bydd angen cymorth ychwanegol ar ymgeiswyr gyda’u sgiliau iaith, dylid darparu’r cymorth hwnnw fel gwasanaeth sydd ar wahân i ddyletswyddau’r goruchwyliwr.

10.7

Dylai fod system ar waith sy’n galluogi ymgeisydd i ofyn am oruchwyliwr gwahanol, ac sy’n sicrhau bod aelod gwahanol o staff ar gael pe bai unrhyw oruchwyliwr yn absennol am gyfnod hir.

10.8

Dylai nifer yr ymgeiswyr y mae goruchwyliwr yn eu goruchwylio fod yn ddigon isel i’w alluogi i gyflawni’r cyfrifoldebau a nodir isod.

< 9. Goruchwylio'r Dysgu Annibynnol dan Gyfarwyddyd | 11. Cyfrifoldebau’r Goruchwyliwr >