Swansea University

1. Cyflwyniad

Bydd y rheoliadau hyn yn ddilys ar gyfer rhaglenni sy’n arwain at ddyfarnu’r graddau Meistr Safonol canlynol: MA, MSc, LLM, MBA.

1.1

Caiff Gradd Meistr, Diploma Ôl-raddedig, neu Dystysgrif Ôl-raddedig ei dyfarnu i fyfyrwyr sydd wedi dangos:

 • Dealltwriaeth systematig o wybodaeth, ac ymwybyddiaeth feirniadol o broblemau cyfredol a/neu fewnwelediadau newydd, sydd i raddau helaeth ar flaen y gad yn y ddisgyblaeth academaidd, maes astudio neu faes arfer proffesiynol dan sylw neu'n cael eu goleuo gan waith ar flaen y gad.
 • Dealltwriaeth gynhwysfawr o'r technegau sy'n berthnasol i'w hymchwil eu hunain neu i ysgolheictod uwch.
 • Gwreiddioldeb wrth gymhwyso gwybodaeth, ynghyd â dealltwriaeth ymarferol o sut y defnyddir technegau ymchwil ac ymholi i greu a dehongli gwybodaeth o fewn y ddisgyblaeth.
 • Dealltwriaeth gysyniadol sy'n galluogi'r myfyriwr:
  • i werthuso ymchwil cyfredol ac ysgolheictod uwch yn feirniadol o fewn y ddisgyblaeth
  • i werthuso methodolegau a datblygu dehongliadau ohonynt, a lle bo'n briodol, cynnig damcaniaethau newydd

Yn nodweddiadol, bydd deiliaid y cymhwyster yn gallu gwneud y pethau canlynol:

 • Ymdrin â materion cymhleth yn systematig ac yn greadigol, gwneud penderfyniadau doeth yn absenoldeb data cyflawn, a mynegi casgliadau yn glir i gynulleidfaoedd arbenigol a lleyg.
 • Dangos hunangyfeirio a gwreiddioldeb wrth ymdrin â phroblemau a'u datrys, a gweithio'n annibynnol i gynllunio a chynnal tasgau ar lefel broffesiynol neu gyfatebol.
 • Parhau i ddatblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau, a datblygu sgiliau newydd i lefel uchel.

A bydd gan y deiliaid:

 • Y nodweddion a'r sgiliau trosglwyddadwy angenrheidiol ar gyfer cyflogaeth sy'n gofyn am:
  • arfer menter a chyfrifoldeb personol
  • gwneud penderfyniadau mewn sefyllfaoedd cymhleth nad oes modd eu darogan
  • y gallu i ddysgu’n annibynnol sy’n ofynnol er mwyn sicrhau datblygu proffesiynol parhaus

< | 2. Strwythur y Rhaglen >