Swansea University

5. Cosbau am Fethu â Thalu Ffioedd

Ffioedd Dysgu

Fel rheol bydd y cosbau canlynol yn cael eu gweithredu yn dilyn methu â thalu ffi neu randaliad dyledus:

  • Gofynnir fel arfer i'r myfyriwr ohirio ei astudiaethau a rhoddir gwybod i noddwr y myfyriwr yn unol â hynny.
  • Fel arfer, ni chaniateir i'r myfyriwr gofrestru am y flwyddyn academaidd ganlynol. 
  • Fel arfer ni fydd y myfyriwr yn gallu cael ei ystyried gan y Byrddau Dyfarnu ac ni chaniateir i’r myfyriwr fynychu seremonïau graddio na derbyn dyfarniadau.
  • Mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i godi tâl gweinyddu os na fydd ffioedd wedi'u talu erbyn y dyddiad dyledus.

Ffioedd Llety

Os yw eich dyledion yn ymwneud â ffioedd llety'r Brifysgol tynnir eich sylw at Bolisi Rheoli Dyledion Gwasanaethau Preswyl, sy'n wahanol i unrhyw weithdrefnau eraill y Brifysgol i adennill dyledion. Cynghorir myfyrwyr sy’n ei chael hi’n anodd talu ffioedd preswyl erbyn y dyddiad dyledus i gysylltu â Gwasanaethau Preswyl cyn gynted ag y bo modd (drwy ffonio +44 (0)1792 513091 neu +44 (0)1792 295101, neu drwy ysgrifennu at: accomodation@abertawe.ac.uk).

< 4. Nodiadau Atgoffa | 6. Apêl >