Swansea University

Polisi ar Ddosbarthu Tystysgrifau Dyfarniad

Polisi ar Ddosbarthu Tystysgrifau Dyfarniad

Bydd pob myfyriwr sy'n cymhwyso am ei ddyfarniad, ac sydd heb unrhyw ymrwymiad i'r Brifysgol sydd heb ei gyflawni, yn derbyn y dyfarniad naill ai yn ei absenoldeb neu ynteu yn y seremoni wobrwyo nesaf a gynhelir.

Ar hyn o bryd yn Abertawe, cyflwynir dyfarniadau i'r holl fyfyrwyr ôl-raddedig ac israddedig sy'n dilyn rhaglenni Gwyddor Iechyd yn eu habsenoldeb. Gwahoddir myfyrwyr o'r fath i fynychu seremoni wobrwyo i ddathlu eu llwyddiannau. Bydd y myfyrwyr israddedig sy'n weddill yn derbyn eu dyfarniadau yn ystod Seremoni Wobrwyo.

1.

Cynnwys Tystysgrifau

Bydd tystysgrif dyfarniad yn cynnwys enw'r corff sy'n ei ddyfarnu, neu, yn achos graddau cydweithredol, enwau'r partneriaid sy'n ei ddyfarnu, enw'r myfyriwr fel y'i cofnodir ar System Gwybodaeth Myfyrwyr y Brifysgol ar y diwrnod y'i derbyniwyd, enw'r dyfarniad a gyflwynir, ac, os yw'n berthnasol, pwnc a dosbarth y dyfarniad.

Fel arfer, bydd yr wybodaeth ar unrhyw dystysgrif dyfarniad yn cael ei hargraffu yn Gymraeg a Saesneg. Yn achos dyfarniadau rhyngwladol a graddau a gynigir ar sail gydweithredol, gellir argraffu enw unrhyw sefydliad partner ar y dystysgrif a chyfieithu manylion y dyfarniad i'r iaith berthnasol.

2.

Dosbarthu Tystysgrifau Dyfarniad

Mae'r Brifysgol yn dosbarthu mwyafrif y tystysgrifau mewn seremonïau. Yn achos myfyriwr nad yw'n dod i'r seremoni, y polisi yw postio'r dystysgrif i'w gyfeiriad cartref fel y'i nodir ar y Proffil Myfyriwr o fewn 12 wythnos ar ôl ei dyfarnu. Cyfrifoldeb y myfyriwr yw sicrhau bod y manylion cyswllt cywir ar y fewnrwyd. Ni fydd y Brifysgol yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am fethiant i dderbyn tystysgrif oherwydd manylion cyswllt anghywir. Os caiff y dystysgrif ei dychwelyd oherwydd iddi gael ei hanfon i gyfeiriad anghywir, codir ffi am bostio'r dystysgrif unwaith eto i'r cyfeiriad cywir. Os na ddychwelir y dystysgrif, ac mae angen cyhoeddi un newydd yn ei lle, codir ffi am y dystysgrif newydd.

Caiff y ddogfen ei phostio, dosbarth cyntaf, o fewn y DU neu drwy bost awyr safonol ar draws y byd. Rhaid i fyfyrwyr sydd am i'w tystysgrifau gael eu dosbarthu drwy gludwr gysylltu â'r Gofrestrfa Academaidd. Codir ffi am y gwasanaeth hwn.

Os nad yw myfyriwr yn derbyn ei dystysgrif dyfarniad, bydd y Brifysgol yn ymchwilio i'r rheswm am hynny. Os mai gwall gweinyddol ar ran y Brifysgol yw'r rheswm pam nad yw myfyriwr wedi derbyn y dystysgrif, gwneir trefniadau i ailddosbarthu'r dystysgrif wreiddiol am ddim, cyhyd ag y derbynnir y cais am y dystysgrif o fewn 6 mis o'r dyddiad y cyflwynwyd y dyfarniad i'r myfyriwr. Prosesir ceisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad cau hwn fel petaent yn dystysgrifau newydd, a chodir ffi. (gweler isod).

Os dychwelir tystysgrif i'r Brifysgol oherwydd cyfeiriad post anghywir, bydd y Brifysgol yn ceisio cysylltu â'r myfyriwr i roi gwybod bod y dystysgrif wedi'i dychwelyd ac i gael y cyfeiriad cywir. Codir ffi weinyddol o £5 i ail-anfon y dystysgrif.

3.

Copïau Ardystiedig o Dystysgrifau

Er mwyn cael copi ardystiedig o dystysgrif, rhaid i fyfyriwr ddarparu llungopi o'r ddogfen wreiddiol a bydd y Brifysgol yn ardystio ei fod yn gopi cywir.

Codir ffi weinyddol o £10 am y gwasanaeth hwn (hyd at 5 copi ardystiedig). Mae'r ffi'n cynnwys cost cludiant dosbarth cyntaf neu gludiant awyr hefyd.

Caiff myfyriwr ofyn mewn ysgrifen neu wyneb yn wyneb am gopi ardystiedig trwy ddarparu llungopi o'r dystysgrif wreiddiol ynghyd â'i enw llawn adeg yr astudio, ei rif myfyriwr (os yw'n hysbys iddo), ei ddyddiad geni, a dyddiad y dyfarniad (mis a blwyddyn).

4.

Tystysgrifau o'r Newydd

Oherwydd rhesymau diogelwch, ni ddarperir tystysgrifau dyblyg. Fodd bynnag, dan amgylchiadau cyfyngedig, gallai fod modd cyhoeddi tystysgrif newydd ar ôl i ni dderbyn cadarnhad mewn ysgrifen bod y dystysgrif wreiddiol wedi'i cholli'n llwyr neu ei dinistrio. Gall graddedigion wneud cais am dystysgrif newydd drwy gwblhau'r  Ffurflen Gais am Dystysgrif Newydd . Dylai'r rhai hynny sy'n gwneud cais am dystysgrifau newydd gofio bod y cais hwn yn gyfystyr â datganiad bod y dystysgrif wreiddiol wedi'i cholli neu ei dinistrio. Codir ffi o £30 am dystysgrif newydd. Bydd y dystysgrif newydd yn nodi'n glir bod y ddogfen yn gopi dyblyg.

5.

Tystysgrifau Dyfarniad wedi'u Difrodi

Os yw tystysgrif dyfarniad wedi'i difrodi, caiff un newydd ei dosbarthu am ddim cyhyd ag y dychwelir y dystysgrif sydd wedi'i difrodi i'r Brifysgol. Rhaid i raddedigion gwblhau'r ffurflen Cais am Dystysgrif Newydd a'i dychwelyd i'r Brifysgol gyda'r dystysgrif wreiddiol wedi'i difrodi.

6.

Newid Enw

Fel arfer, ni fydd y Brifysgol yn newid unrhyw wybodaeth a argraffwyd ar dystysgrif dyfarnu, yn arbennig o ran newid yr enw. Ni ellir newid yr enw oni bai eich bod yn gallu profi yr oeddech chi'n defnyddio'r enw newydd yn gyfreithlon ar y dyddiad y dyfarnwyd y cymhwyster ac nad oeddech bellach yn defnyddio'ch hen enw.  Fodd bynnag, yn achos ailbennu rhywedd, gellir dosbarthu tystysgrifau newydd gyda'r enw wedi'i newid, os gall yr unigolyn dan sylw gyflwyno dadl gref ei fod yn hanfodol iddo dderbyn tystysgrif wedi'i haddasu. Rhaid cyflwyno cais o'r fath i'r Cofrestrydd Academaidd mewn ysgrifen.  Os cymeradwyir y cais, rhaid dychwelyd y dystysgrif wreiddiol i'r Brifysgol. Codir ffi o £30 am dystysgrif newydd wedi'i newid.

7.

Tystysgrifau Dyfarnu ac Apeliadau Academaidd heb eu Cwblhau

Os bydd myfyriwr yn cyflwyno apêl academaidd yn erbyn penderfyniad ar ddyfarniad a gymerwyd gan Fwrdd Arholi, ni chyhoeddir y dystysgrif tan i'r apêl academaidd gael ei chwblhau. Rhoddir caniatâd i fyfyriwr o'r fath fynychu seremoni dyfarnu a/neu dderbyn ei ddyfarniad ond caiff y dystysgrif ei hun ei chadw tan fod canlyniad yr apêl yn hysbys. Os yw tystysgrif wedi'i dosbarthu i fyfyriwr ac mae'r myfyriwr hwnnw'n apelio, a chanlyniad yr apêl yw newid y dyfarniad, neu ddisodli'r dyfarniad, ni chaiff tystysgrif ddiwygiedig ei dosbarthu tan fod y dystysgrif wreiddiol wedi'i dychwelyd.

8.

Ymwadiad

Mae gan y Brifysgol hawl i wrthod ceisiadau am dystysgrifau newydd, yn enwedig mewn achosion lle y mae un dystysgrif newydd eisoes wedi'i dosbarthu.

9.

Diogelwch

Mae tystysgrif dyfarniad Prifysgol Abertawe wedi’i diogelu rhag camddefnydd twyllodrus, drwy nifer o nodweddion diogelwch. Bydd unrhyw ymgais i ymyrryd â thystysgrif dyfarniad neu i gam-gyfleu eich hun gan ddefnyddio tystysgrif Abertawe yn arwain at gamau gweithredu gan y Brifysgol a all arwain at dynnu'r dyfarniad yn ôl.

Cysylltwch â Janet Lawson ar 01792 602169 neu j.lawson@abertawe.ac.uk os bydd gennych unrhyw ymholiad ynghylch tystysgrif neu dystysgrif newydd.

< Talu Ffioedd | Cytundeb Perthynas Prifysgol Abertawe/Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe >