Swansea University

Ymprydio Crefyddol yn Ystod Cyfnodau Arholiadau

Ymprydio Crefyddol yn Ystod Cyfnodau Arholiadau

Gwybodaeth ar gyfer myfyrwyr sy'n ymprydio am resymau crefyddol yn ystod cyfnodau arholi Prifysgol Abertawe

Mae cymuned y Brifysgol yn cynnwys pobl o sawl crefydd wahanol.

Mewn rhai blynyddoedd, mae naill ai'r prif gyfnod arholi neu ynteu'r cyfnod arholi atodol yn gorgyffwrdd (yn rhannol o leiaf) â Ramadan neu â rhyw gyfnod ymprydio crefyddol arall. Yn anffodus, nid yw'n bosibl i'r Brifysgol newid dyddiadau'r cyfnodau arholi, gan eu bod yn cael eu pennu ymhell o flaen llaw, a chan y byddai unrhyw newid yn effeithio'n sylweddol ar ddigwyddiadau eraill yn y calendr academaidd.

Mae'n bosibl y byddai'n well gan fyfyrwyr sy'n ymprydio am resymau crefyddol osgoi sefyll arholiadau yn y prynhawn yn ystod cyfnod yr ympryd, gan na fyddant yn bwyta amser cinio. Mae'n bosibl na effeithir gymaint ar y bore, gan y byddai gan fyfyrwyr gyfle i gael brecwast cyn y wawr. Ni fyddai hynny, wedyn, yn wahanol iawn i unrhyw ddiwrnod arall.

Mae'n anochel y bydd unigolion yn wahanol o ran i ba raddau y bydd y fath newid yn effeithio arnynt, gan ddibynnu ar eu metabolaeth unigol. Yn naturiol, bydd anawsterau gwybyddol yn fwy yn hwyrach yn y diwrnod.

O ganlyniad i ymprydio, gall lefel y siwgr yn y gwaed gwympo i lefel isel, a gall hynny achosi cyflenwad annigonol o siwgr i'r ymennydd a allai effeithio ar weithrediad yr ymennydd. Gall hyn effeithio ar ganolbwyntio, y cof, y gallu i sylwi ar bethau a phrosesau gwybyddol eraill, yn ogystal â chael effaith anuniongyrchol posibl ar hwyliau cyffredinol a lefelau blinder. Gall hynny, yn ei dro, effeithio ar astudio, adolygu a'r arholiadau eu hunain. Fel arfer, caiff y rhai sydd wedi cael diagnosis o gyflwr meddygol, megis diabetes, eu heithrio rhag y gofyniad crefyddol i ymprydio. Caiff rhai pobl eraill eu heithrio mewn rhai amgylchiadau hefyd.

Dylai myfyrwyr sy'n teimlo na allant sefyll arholiadau ar ddyddiadau neu amserau penodol gysylltu â'r Swyddfa Arholi yn y Gofrestrfa Academaidd cyn 31 Hydref yn achos arholiadau Ionawr a chyn 1 Chwefror yn achos arholiadau Mai/Mehefin. Gwneir pob ymdrech i sicrhau na threfnir arholiadau ar eu cyfer ar y dyddiau a'r amserau hyn, ond nid oes modd gwarantu hynny.

Ni fyddai'r Brifysgol yn dymuno cyfarwyddo myfyrwyr o ran sut maent yn ymateb i'r sefyllfa hon. Fodd bynnag, er mwyn helpu'n myfyrwyr, ceisiwyd cyngor, a nodwyd y posibiliadau canlynol:

  • Bydd rhai myfyrwyr yn penderfynu peidio â chymryd unrhyw gamau penodol, a pharhau i ymprydio fel arfer.
  • Bydd rhai myfyrwyr yn penderfynu, mewn ymgynghoriad â'u hymgynghorydd crefyddol, bod eu harholiadau yn rheswm digonol iddynt beidio ag ymprydio, naill ai ar ddyddiau arholiad neu ar gyfer yr holl gyfnod arholi. Yn aml, mae modd ymgymryd â'r ympryd ar adeg arall, neu ystyried rhyw drefniant arall.

Mae'r Adran Iechyd yn cyhoeddi canllaw ar fyw'n iach a Ramadan sydd ar gael yma.

Mae Mr Yusuf Kaplan, Ymgynghorydd Rhyng-grefyddol Prifysgol San Steffan, wedi cynnig yr arweiniad ymarferol canlynol i fyfyrwyr Islamaidd sydd ag arholiadau yn ystod Ramadan:

  • Ar y noson flaenorol, paratoi am y diwrnod o'ch blaen, gan nodi anawsterau posibl.
  • Ystyried sut mae eu goresgyn, ond gan geisio i ddychmygu taw diwrnod arferol ydyw.
  • Sicrhau eich bod wedi cael digon o orffwys - gallai hyn olygu peidio â mynd i 'tarawih' (sef cyd-weddïo mewn cynulleidfa gyda'r nos).
  • Sicrhau bwyta 'suhur' (pryd cyn y wawr) sydd â bwyd ynddo sy'n rhyddhau ynni'n araf.
  • Os yw'r arholiad yn y prynhawn, cael gorffwys byr tua 45 munud o hyd tua chanol dydd.
  • Os ydych yn teimlo'n ddiynni neu'n flin, adnewyddu'ch 'wudu' (ymolchiad defodol).

A boed heddwch ar y sawl sy'n dilyn yr arweiniad cywir.

Os ydych yn teimlo na fedrwch sefyll arholiad neu fod eich perfformiad wedi'i effeithio'n sylweddol, cewch ofyn am ohirio'ch arholiad yn unol â pholisi'r Brifysgol ar Amgylchiadau Esgusodol sy'n Effeithio ar Asesu.

Sylwer: Bydd raid i fyfyrwyr nad ydynt yn eu blwyddyn olaf y caniateir iddynt ohirio sefyll yr arholiadau ar yr adeg nesaf sydd wedi'i hamserlennu ar gyfer y modiwlau dan sylw. Yn achos arholiadau ym mis Awst, yr adeg asesu nesaf sydd wedi'i hamserlenni fydd pan gaiff y modiwl ei asesu nesaf yn ystod y sesiwn academaidd nesaf.

< Cywiro Methiannau | Trawsgrifiau a'r Adroddiad Cyrhaeddiad Addysg Uwch (Atodiad Diploma) >