Swansea University

Trawsgrifiau a'r Adroddiad Cyrhaeddiad Addysg Uwch (Atodiad Diploma)

Trawsgrifiau a'r Adroddiad Cyrhaeddiad Addysg Uwch (Atodiad Diploma)

Gweler hefyd:


Gallwch ddisgwyl derbyn trawsgrifiad academaidd ar ddiwedd eich astudiaethau yn Abertawe a fydd yn nodi manylion y modiwlau y dilynoch a'r mariau a enillwyd. Mae trawsgrifiad hefyd wedi'i fewnosod yn yr Adroddiad Cyrhaeddiad Addysg Uwch (HEAR) Atodiad Diploma, sydd ar gael yn electronig drwy www.gradintel.com.  Yn ogystal â'r trawsgrifiad, mae'r Adroddiad Cyrhaeddiad Addysg Uwch (Atodiad Diploma) yn darparu disgrifiad o natur, lefel, cyd-destun, cynnwys a statws yr astudiaethau ac mae ar gael i chi ei ddefnyddio a'i ddatblygu o'r cam mynediad i'r Brifysgol. Gellir hefyd ei ddefnyddio fel dogfen ymadael ffurfiol i helpu gwella'ch cyflogadwyedd, gan gynnwys nid yn unig marciau asesu ond cyraeddiadau ehangach, mewn dogfen a ddilysir  Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am yr Adroddiad Cyrhaeddiad Addysg Uwch (Atodiad Diploma) yma.

Copïau Ychwanegol/O Flaen Llaw o Drawsgrifiadau/Adroddiadau Cyrhaeddiad Addysg Uwch (Atodiadau Diploma)

Rhoddir un trawsgrifiad i chi am ddim ar ôl i chi gwblhau eich astudiaethau. Fodd bynnag codir ffi ar gyfer copïau ychwanegol neu ar gyfer o flaen llaw. Caiff trawsgrifiadau eu dosbarthu gan y Gofrestrfa Academaidd. Gellir gofyn hefyd am gopi caled o Adroddiad Cyrhaeddiad Addysg Uwch (Atodiad Diploma) ac mae'r un ffi yn berthnasol. 

O 1af Medi 2011 bydd y costau canlynol yn berthnasol:

Trawsgrifiadau a gynhyrchir o'r system cofnodion cyfrifiadurol

£10 ar gyfer y copi cyntaf a £5 ar gyfer pob copi ychwanegol a archebir ar yr un pryd. Bydd cais pellach yn golygu creu archeb newydd a chodir ffi o £10 ar gyfer y trawsgrifiad cyntaf.

Fel canllaw, bydd trawsgrifiadau cyfrifiadurol dim ond ar gael i fyfyrwyr a raddiodd ar ôl 1998. Os gwnaethoch gwblhau'n gynharach na hyn, fel arfer bydd angen trawsgrifiad a gynhyrchir â llaw arnoch.

Trawsgrifiadau a Gynhyrchir â Llaw

£25 ar gyfer y copi cyntaf a £5 ar gyfer pob copi ychwanegol a archebir ar yr un pryd. Bydd cais pellach yn golygu creu archeb newydd a chodir ffi o £10 ar gyfer y trawsgrifiad cyntaf gan fod y gwaith paratoadol eisoes wedi'i wneud. Bydd fel arfer yn cymryd 2 wythnos i gynhyrchu trawsgrifiad ac nid yw bob amser yn bosib cwblhau cais.

Mae'r holl gostau a nodir uchod yn cynnwys pris postio i un cyfeiriad. Os oes angen anfon dogfennau i fwy nag un cyfeiriad yna bydd cost ychwanegol i'r gost o gynhyrchu'r dogfennau'n berthnasol ar y cyfraddau canlynol:

£3 am bob dogfen i bob cyfeiriad ychwanegol yn y DU neu'r UE.

£5 am bob dogfen i bob cyfeiriad ychwanegol y tu allan i'r DU neu'r UE.

Os ydych yn fyfyriwr ar hyn o bryd gallwch gael trawsgrifiad drwy alw heibio derbynfa'r Gofrestrfa Academaidd i gyflwyno archeb. Gallwch gasglu eich trawsgrifiadau'r diwrnod olynol.

Talu

Gellir talu â siec, cerdyn credyd neu gerdyn debyd. 

Nid oes modd dosbarthu trawsgrifiadau drwy e-bost am resymau diogelwch. Bydd angen i chi felly ganiatáu digon o amser i'r trawsgrifiad gyrraedd drwy'r post. Caiff trawsgrifiadau eu postio ar ffurf copi caled atoch chi'n uniongyrchol, neu i brifysgolion neu gyflogwyr eraill.

Am ragor o wybodaeth neu i gael copïau ychwanegol/o flaen llaw, e-bostiwch j.lawson@swansea.ac.uk neu ffoniwch

+44 (0)1792 602169.  

< Ymprydio Crefyddol yn Ystod Cyfnodau Arholiadau | Dosbarthiad Graddau Israddedig >