Swansea University

Dulliau Asesu

Gweler hefyd:


Ystyrir yr holl fodiwlau i fod yn unedau ar wahân ac felly fel arfer dylent gael eu hasesu'n annibynnol ar ei gilydd.  Gellir asesu modiwlau mewn nifer o ffyrdd gwahanol:

  • arholiadau
  • arholiad llafar
  • prosiect
  • traethawd hir
  • asesu parhaus (a allai gynnwys adroddiadau gwaith maes, adroddiadau gwaith dosbarth ymarferol, prosiectau grwp, gwaith traethawd ayb).

Llunnir y dulliau asesu i brofi dealltwriaeth o'r gwaith a astudiwyd yn y maes llafur.  Yr Ysgol sydd yn gyfrifol am eu pennu nhw a rhoddir ystyriaeth i natur modiwlau penodol. Gall y dulliau asesu gynnwys agweddau ffurfiannol (er mwyn rhoi atborth ar berfformiad myfyrwyr yn unig) neu agweddau cyfansymiol (y rhai hynny sy'n cyfrannu i benderfynu a fydd y myfyrwyr yn pasio neu'n methu'r modiwl/rhaglen).

Mae manylion y dulliau asesu ar gyfer pob modiwl i'w gweld yn llawlyfrau'r ysgolion yn ogystal â manylion ynghylch cywiro ethinannau mewn modiwlau,  a asesir trwy asesu parhaus.

Bydd ysgolion yn pennu terfynau amser ar gyfer cyflwyno gwaith (gweler ‘Cosbau ar gyfer Cyflwyno Gwaith i’w Asesu yn hwyr’).

Fe'ch cynghorir yn gryf i nodi'r dulliau amrywiol a bennwyd gan eich Ysgol(ion) ar gyfer asesu myfyrwyr ac i godi unrhyw gwestiynau a allai fod gennych ynghylch eich darlithoedd yn gynnar yn y Sesiwn.  Er enghraifft, fe fydd yn hynod bwysig i chi wybod o flaen llaw a fydd traethawd/adroddiad ymarferol ayb yn cyfrannu i'r gwaith cyffredinol ar gyfer y modiwl.  Sylwer hefyd unrhyw derfynau amser a bennwyd gan eich Ysgol ar gyfer cyflwyno gwaith a goblygiadau methu â chyflwyno gwaith erbyn y dyddiadau hynny.

Cynghorir myfyrwyr hefyd i gyfeirio at lawlyfr(au) eu  Hysgol(ion) am fanylion ynghylch cyfnod yr arholiadau pan fydd yr arholiadau perthnasol yn cael eu cynnal. Disgwylir i fyfyrwyr gwblhau holl elfennau patrwm asesiad modiwl.

< Graddfeydd Marcio | Cosbau ar gyfer Cyflwyno Gwaith i'w Asesu yn Hwyr >