Swansea University

Cywiro Methiannau

Gweler hefyd:


Os byddwch yn methu ag ennill y nifer ofynnol o gredydau i fodloni’r rheolau dilyniant, ni chaniateir ichi fynd ymlaen i’r Lefel Astudio nesaf. Yn achos myfyrwyr blwyddyn olaf, neu fyfyrwyr sy’n dilyn Diploma Ôl-raddedig neu Dystysgrif Ôl-raddedig, mae hyn yn golygu na fyddwch yn cymhwyso ar gyfer eich gradd neu ddyfarniad. Yn ei gyfarfod ar ddiwedd y sesiwn bydd y Bwrdd Dilyniant neu’r Bwrdd Dyfarnu'n delio ag achosion o fyfyrwyr sydd wedi methu ag ennill digon o gredydau. Y mae'r Brifysgol yn cydnabod y bydd lleiafrif o fyfyrwyr yn methu rhai modiwlau ac felly mabwysiadwyd canllawiau i alluogi myfyrwyr i wneud iawn am fethiannau.

Sylwer: Os ydych yn dilyn rhaglen radd a achredir gan gorff proffesiynol, efallai y bydd y rheolau asesu'n llymach. Fe'ch cynghorir i gyfeirio at Lawlyfr eich Coleg am set gynhwysfawr o reolau.

Rhaid i fyfyrwyr fod yn ymwybodol o'r cyfyngiadau amser ar gyfer cwblhau'r amryw raglenni. Rhoddir manylion yn y rheoliadau ar gyfer rhaglenni penodol.

Rhaid ailsefyll pob arholiad ym Mhrifysgol Abertawe. Fel rheol ni chaniateir i fyfyrwyr sefyll arholiadau mewn lleoliadau eraill.

Gwybodaeth Benodol – Myfyrwyr Israddedig

Os ydych ar Lefel 3, 4 neu 5, y ffordd fwyaf cyffredin o wneud iawn am fethiant yw trwy basio arholiad atodol. Fel arall, efallai y caniateir i chi ail-wneud y flwyddyn/lefel astudio fel ymgeisydd mewnol yn ystod y sesiwn ddilynol. 

Os ydych wedi methu modiwlau a asesir fel arfer trwy asesu parhaus, fe'ch cynghorir i gysylltu â'r Coleg ynghylch y dulliau a ddefnyddir i'w hail-asesu.

Os ydych yn eich blwyddyn astudio olaf (Lefel 6 neu 7), fe’ch cynghorir i ddarllen y rheoliadau asesu ar gyfer eich rhaglen benodol i gael gwybodaeth o ran gwneud iawn am fethiannau. Yn achos y rhan fwyaf o raglenni astudio, ni roddir cyfle i fyfyrwyr wneud iawn am fethiannau os maent yn methu â chymhwyso ar gyfer dyfarniad yn eu blwyddyn olaf.

Gall myfyrwyr israddedig, ac eithrio'r rhai hynny yn y flwyddyn olaf, wneud cais i ail-wneud y modiwlau a fethwyd yn unig fel ymgeisydd mewnol. Fodd bynnag, os dewiswch ail-wneud y modiwlau a fethwyd yn unig, mae'n rhaid i chi gwblhau ffurflen ‘Cais i Ail-wneud Modiwlau a Fethwyd’ (ar gael o adran 'Ffurflenni a Dogfennau' gwefan 'FyAstudiaethau' y Gofrestrfa Academaidd).  Mewn achosion o'r fath, caiff y marciau a geir yn y sesiwn ganlynol eu capio ar gyfer myfyrwyr ar Lefel 5 (a Lefel 6 gradd gychwynnol uwch). Caiff pob cais ei asesu wrth gyfeirio at ofynion yr asiantaethau allanol megis Asiantaeth Fisas a Mewnfudo'r Deyrnas Unedig.

Os ydych wedi methu modiwl ar ddiwedd Semester 1, mae'n bosibl y bydd y Coleg yn caniatáu i chi ddilyn modiwl amgen yn Semester 2 i wneud iawn am y methiant. Ystyrir hyn fel ymgais i wneud iawn am fethiant gwreiddiol, ac o ganlyniad ar gyfer myfyrwyr Lefel 5 a 6, gosodir terfyn marciau o 40% (neu 50% ar gyfer modiwlau Lefel M). Yn ôl doethineb y Bwrdd Dilyniant, gellir caniatáu i ymgeiswyr israddedig amser llawn, ac eithrio'r rhai yn eu blwyddyn olaf, nad ydynt wedi ennill digon o gredydau i fynd ymlaen i’r lefel astudio nesaf, gael hyd at dri chyfle pellach i wneud iawn am fethiannau yn y modiwlau er mwyn cael caniatâd i gwblhau’r lefel astudio. Rhaid i'r fath ymgais ddigwydd o fewn dwy sesiwn academaidd (Gweler ‘Capio Marciau’ dan Arholiadau).

Fel rheol, os ydych wedi trosglwyddo rhwng rhaglenni ac yn ail-wneud lefel astudio/ail-wneud modiwlau, cewch eich ystyried yn fyfyriwr sy'n ailadrodd, a bydd yr adolygiadau monitro llymach yn gymwys. Os bydd y Coleg yn pryderu ynghylch eich cynnydd, gall wneud argymhellion i’r Bwrdd Academaidd priodol (neu is-bwyllgor) i ofyn i chi dynnu nôl os ydych yn tanberfformio.

Y myfyriwr sy’n gyfrifol am wirio gyda’r Coleg perthnasol y bydd y modiwl y mae angen gwneud iawn amdano ar gael yn ystod y sesiwn academaidd ddilynol.

Gwybodaeth Benodol - Myfyrwyr Dyfarniadau Ôl-raddedig a Addysgir

Ni chaniateir ond un ymgais i wneud iawn am fethiant yn achos myfyrwyr ar raglenni ôl-raddedig a addysgir.

Caiff achosion myfyrwyr sy’n sefyll arholiadau atodol eu hystyried gan y Bwrdd Dilyniant Ail-sefyll, fel arfer ym mis Medi.

50% fydd y marc uchaf am bob llwyddiant mewn modiwl ar ymgais atodol.

< Cyhoeddi Canlyniadau | Ymprydio Crefyddol yn Ystod Cyfnodau Arholiadau >