Swansea University

Arholiadau

Gweler hefyd:


Mae’r Brifysgol yn disgwyl y byddwch yn mynychu’r arholiadau ar gyfer y modiwlau yr ydych wedi cofrestru arnynt yn unol â’r amserlen swyddogol. Caiff arholiadau'r brifysgol eu cynnal yn dilyn rheolau llym a osodir gan y Brifysgol.  Maent yn cynnwys rheolau ar absenoldeb o arholiad, ymddygiad yn ystod arholiad, ac arfer annheg. Cyhoeddwyd dolenni i'r rheolau hynny ar waelod y dudalen hon, ac fe'ch cynghorir i nodi'r wybodaeth ganlynol hefyd:

Trefniadau Arbennig

Mae'r Brifysgol yn cydnabod y gall sefyllfa godi lle na fedrwch sefyll arholiadau ym mhrif leoliadau'r arholiadau, e.e. oherwydd salwch, angen am ysgrifennydd, dyslecsia, nam gweledol, angen am amser ychwanegol, ac ati. Ar gais y Swyddfa Anableddau neu Bennaeth y Coleg (neu ei enwebai) a chyda chydsyniad Swyddog Arholiadau'r Brifysgol, gellir gwneud trefniadau arbennig i'ch gosod mewn ystafell arholi mwy addas. Fel arfer bydd angen darparu tystysgrif feddygol neu dystiolaeth ddogfennol i gefnogi honiad y byddai'n anaddas i chi sefyll arholiadau ym mhrif leoliad yr arholiadau. Yn y lle cyntaf, dylid cyfeirio ceisiadau trwy'r Swyddfa Anableddau neu Wasanaethau Lles fel bo'n addas. Gellir hefyd paratoi papurau arholiad ar ffurf braille ar gyfer myfyrwyr â nam gweledol.

Arholiadau Wedi'u Gohirio

Cydnabyddir y gall sefyllfa godi lle na fedrwch fynychu arholiadau yn ystod y cyfnod asesu canol sesiwn neu ddiwedd sesiwn, neu le effeithir ar eich perfformiad gan eich amgylchiadau (er enghraifft oherwydd salwch neu amgylchiadau esgusodol eraill).   Yn y fath amgylchiadau ac yn unol â Pholisi'r Brifysgol ar Amgylchiadau Esgusodol sy'n Effeithio ar Asesu, cewch ofyn am ohirio'r arholiad perthnasol.   Bydd angen i chi gyflwyno cais am ohirio (heb gapio'r marcio) i'ch Coleg Cartref naill ai cyn dyddiad yr arholiad, neu ynteu o fewn pum diwrnod ar ôl yr arholiad. Cyflwynir ceisiadau am ohiriad i'r Pwyllgor Achosion Myfyrwyr neu enwebai i'w cymeradwyo.

Os caniateir i chi ohirio arholiad, fel arfer byddwch yn sefyll yr arholiad gohiriedig yn ystod y cyfnod asesu ychwanegol ym mis Awst, ac ni chaiff eich marciau eu capio. Bydd disgwyl i chi ail-sefyll unrhyw arholiadau a fethwyd, yn ogystal â'r rhai y caniateir i chi eu gohirio.

Os ydych yn fyfyriwr israddedig blwyddyn olaf, ni chaniateir i chi ailsefyll modiwlau a fethwyd; dim ond y modiwlau lle caniatawyd i chi ohirio eu sefyll. Os caniateir i chi ohirio arholiad mis Ionawr, fel arfer disgwylir i chi ei sefyll yn ystod cyfnod arholi Mai/Mehefin yn hytrach na chyfnod arholi mis Awst.

Os teimlwch fod amgylchiadau esgusodol wedi effeithio ar eich arholiadau, dylech gysylltu â'ch Coleg i drafod eich sefyllfa ac i ofyn am ffurflen gais ar gyfer gohirio. Gweler y Polisi ar Amgylchiadau Esgusodol.

Arholiadau Atodol

Cynhelir y rhan fwyaf o'r arholiadau atodol ym mis Awst.  Fodd bynnag, fe'ch cynghorir i ddarllen llawlyfr eich Coleg am eglurhad pellach. Mae hyn yn golygu os byddwch yn methu arholiad ym mis Ionawr neu ym mis Mai/Mehefin, y cyfle nesaf i gywiro'r methiant drwy ailsefyll arholiad fydd Cyfnod yr Arholiadau Atodol. Dylech nodi, fodd bynnag, na chaniateir ond un ymgais i fyfyrwyr israddedig yn eu blwyddyn olaf i gwblhau blwyddyn olaf eu hastudio a chymhwyso am ddyfarniad, ac oni chaniateir gohiriad, ni chaniateir arholiadau atodol i fyfyrwyr israddedig blwyddyn olaf.  Dylech nodi bod rhai rhaglenni sydd wedi'u hachredu'n broffesiynol yn caniatáu arholiadau atodol (hynny yw Peirianneg, Gwyddor Iechyd).  Fe'ch cynghorir i ddarllen rheoliadau asesu penodol y rhaglenni hyn am ragor o wybodaeth.

Capio Marciau

Ar Lefel 3 neu 4 ni chaiff marciau’r asesiadau/arholiadau a gaiff eu hailsefyll eu capio.

Os byddwch yn ailsefyll modiwl a fethwyd ar lefelau eraill, gan gynnwys Lefel 7, bydd y marc gwirioneddol a gewch yn cael ei gapio at ddibenion pennu’ch dyfarniad terfynol. Mae hyn yn golygu mai’r marc uchaf y gallech ei gael yw’r marc llwyddo sylfaenol o 40% ar gyfer modiwl israddedig a 50% ar gyfer modiwl Lefel 7. Os byddwch yn cael marc sy’n llai na’r marc llwyddo, yna sylwer mai’r marc hwnnw a gaiff ei ddefnyddio a’i gofnodi.

Ar gyfer modiwlau israddedig, os cewch farc sy’n llai na’r marc a gawsoch ar yr ymgais gyntaf pan fyddwch yn ailsefyll y modiwl, bydd Bwrdd Dilyniant yn defnyddio’r marc gorau a gafwyd wrth wneud penderfyniadau o ran dilyniant.

Os bydd yn ofynnol ichi ail-wneud y Lefel Astudio, ni fydd y rheol gapio yn gymwys. Os gwnewch gais i ail-wneud y modiwlau a fethwyd yn unig y sesiwn ganlynol, bydd y rheol gapio’n gymwys a chaiff y marciau eu capio ar 40% (nid yw’r opsiynau hyn yn gymwys i fyfyrwyr blwyddyn olaf).

Cwrdd ag Arholwyr Allanol

Mae'n bosibl y bydd eich Coleg yn eich gwahodd i gyfarfod anffurfiol gyda'r Arholwr Allanol i gasglu adborth am eich profiad o'r broses asesu. Fel arfer, bydd polisi'r Coleg ar gyfweliadau ag arholwyr allanol ar gael yn llawlyfr y Coleg.

Sefyll Arholiadau yn Gymraeg

Gweler y Canllawiau ar Asesu ac Arholi yn Gymraeg neu Iaith Arall Heblaw am Iaith yr Addysgu.

< Dyfarnu Credyd | Amserlenni Arholiadau >