Swansea University

Arfer Annheg

Gweler hefyd:


Mae'r Brifysgol yn disgwyl i bob myfyriwr gyflawni unrhyw ddarn i'w asesu yn unol â'r rheoliadau asesu. Lluniwyd y rheoliadau hyn er mwyn sicrhau bod yr asesu'n cael ei gynnal mewn modd teg ac i sicrhau bod y myfyrwyr yn cael eu trin yn gyfartal. Ystyrir bod myfyrwyr sy'n ceisio cael mantais nas caniateir ac sy'n torri'r rheoliadau wedi "Ymddwyn yn Annheg" neu wedi twyllo. Bydd y Brifysgol yn cymryd unrhyw gyhuddiad o Arfer Annheg yn ddifrifol iawn.

Cynrychiolwyr Arfer Annheg Colegau

Bydd gan bob Coleg ei Chynrychiolydd Arfer Annheg ei hun sy'n gyfrifol am ymdrin ag achosion lefel-Coleg (tramgwyddau cyntaf).

Diffinnir Arfer Annheg fel cyflawni unrhyw weithred y mae rhywun yn ennill mantais nas caniateir drwyddi iddo ef/iddi hi ei hun neu i rywun arall. Bydd hyn yn gymwys os bydd ymgeisydd yn gweithredu'n unigol neu ar y cyd â rhywun arall neu rywrai eraill. Ystyrir i weithred neu weithredoedd ddisgyn o fewn y diffiniad hwn os ydynt yn digwydd yn ystod, neu mewn perthynas ag, arholiad ffurfiol, darn o waith cwrs, neu unrhyw ddull o asesu yr ymgymerir ag ef wrth ddilyn cymhwyster academaidd neu alwedigaethol ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae enghreifftiau o Arfer Annheg yn cynnwys:

 • cyflwyno unrhyw ffurf ar ddeunyddiau heb eu hawdurdodi i ystafell arholi megis llyfr, llawysgrif, data neu bapurau rhydd, gwybodaeth a gafwyd drwy ddyfais electronig megis ffôn symudol neu unrhyw ffynhonnell wybodaeth heb ei hawdurdodi;
 • cyflwyno deunydd awdurdodedig i mewn i ystafell arholi gyda nodiadau arno neu sydd wedi'i newid mewn modd a allai fod wedi rhoi mantais anawdurdodedig i'r myfyriwr yn ôl pob tebyg;
 • copïo o waith person arall yn yr ystafell arholi neu gyfathrebu ag ef/hi, ac eithrio os awdurdodir hynny gan arolygwr;
 • cyfathrebu'n electronig ag unrhyw berson arall;
 • personadu ymgeisydd arholiad neu ganiatáu i rywun eich personadu
 • cyflwyno tystiolaeth o amgylchiadau arbennig i fyrddau arholi sy'n ffug neu a ffugiwyd neu sydd mewn unrhyw ffordd yn camarwain neu a allai gamarwain byrddau arholi.
 • cyflwyno sgript arholiad fel eich gwaith eich hun pan fydd y sgript yn cynnwys deunydd a gynhyrchwyd drwy ddulliau heb eu hawdurdodi. Mae hyn yn cynnwys llên-ladrad.

Caniateir i ymgeiswyr fynd â chymhorthion cymeradwy ar gyfer yr arholiad yn unig i mewn i leoliad yr arholiad. Rhaid cludo'r cymhorthion hyn (e.e. pensiliau, beiros) mewn cas bensiliau clir a thryloyw neu "poly pocket" a gaiff ei archwilio wrth ddod i mewn i'r arholiad.

Enghreifftiau o Arfer Annheg dan amodau heb fod yn rhai arholiad e.e. gwaith cwrs, aseiniadau, traethodau hir ayb:

 • Llên-ladrad (gweler isod);
 • Cydgynllwynio (gweler isod);
 • Comisiynu gwaith a gynhyrchwyd gan rywun arall (e.e. prynu traethodau gan ffynonellau ar y we);
 • Ffugio canlyniadau labordy, gwaith maes neu unrhyw ffurfiau eraill ar gasglu a dadansoddi data.

Cydgynllwynio - Gellir diffinio cydgynllwynio fel dau neu ragor o fyfyrwyr yn gweithio gyda'i gilydd i gael mantais annheg, heb ganiatâd o flaen llaw gan yr aelod o staff academaidd dan sylw (e.e. Arweinydd y Rhaglen, Darlithydd ayyb) i gynhyrchu'r un darn o waith neu ddarn tebyg o waith ac yna'n ceisio cyflwyno'r gwaith fel petai'n eiddo iddyn nhw eu hunain yn llwyr. Ystyrir ei bod yn Arfer Annheg hefyd os yw myfyriwr/myfyrwyr yn cyflwyno gwaith rhywun arall lle mae'r sawl a gynhyrchodd y darn yn ymwybodol neu’n anymwybodol o hyn. Gall cyhuddiad o gydgynllwynio cael ei newid yn ystod gwrandawiad/ymchwiliad i ganiatáu i’r myfyriwr gael ei esgusodi o’r tramgwydd wrth gyhuddo myfyriwr arall/myfyrwyr eraill o lên-ladrata.

Llên-ladrad - Gellir diffinio llên-ladrad fel defnyddio gwaith person arall heb ei gydnabod a'i gyflwyno i gael ei asesu, fel petai'n waith sy'n eiddo i chi eich hun.

Bydd pob Coleg yn eich cynghori ynghylch y peryglon o lên-ladrad a’r dulliau o osgoi dod i gysylltiad â llên-ladrad. Mae’n hanfodol i chi gyfeirio unrhyw ddeunydd, a chydnabod eich ffynonellau.

Mae'r perygl o dwyllo'n anferthol; o gael eich dal gallai'r gosb fod yn ddigon i ddinistrio'ch gyrfa. Er enghraifft, pe bai myfyriwr y Gyfraith yn cael ei ddyfarnu'n euog o Ymddwyn yn Annheg, y tebygrwydd yw na fyddai'n cael ei dderbyn i fod yn aelod o Gymdeithas y Gyfraith. Yn yr un modd, gallai myfyriwr sydd am fod yn athro, doctor neu nyrs ddarganfod bod ei yrfa ddewisol yn cael ei therfynu'n gynnar o gael ei ddyfarnu'n euog o dwyllo.

Mae'r cosbau sy'n cael eu rhoi i fyfyrwyr yn amrywio ond os ydych chi'n cymryd y risg ac yn cael eich dyfarnu'n euog, y tebygrwydd yw y bydd eich holl farciau dros y Sesiwn yn cael eu dileu (h.y. 0% ar gyfer pob modiwl). Mae'n bosib y bydd yn rhaid i chi adael y brifysgol hyd yn oed ac y byddwch yn cael eich gwahardd rhag unrhyw arholiadau prifysgol yn y dyfodol, yn enwedig os mai dyma oedd eich ail ymgais neu os oedd y weithred yn eithriadol o ddifrifol e.e. prynu traethawd, personadu myfyriwr arall neu ganiatáu i rywun arall eich personadu chi.

Bydd Colegau sy'n amau myfyrwyr o Ymddwyn yn Annheg yn cael caniatâd i ddefnyddio dulliau priodol i gasglu tystiolaeth ynghylch yr honiadau, megis defnyddio meddalwedd darganfod llên-ladrad neu roi arholiad llafar i'r myfyrwyr.

< Apeliadau Academaidd | Cywirdeb Marciau a Gyhoeddwyd >