Swansea University

Tiwtoriaid Personol

Gweler hefyd:


Tiwtoriaid Personol i Fyfyrwyr sy'n Dilyn Rhaglenni Israddedig

Yn unol â Pholisi'r Brifysgol ar Diwtoriaid Personol, caiff yr holl fyfyrwyr israddedig eu Tiwtor Personol eu hunain y byddant yn dod i gyswllt â hwy fel aelodau staff addysgu. Bydd eich Tiwtor Personol yn eich darparu ag arweiniad academaidd, cymorth ar gyfer datblygiad personol myfyrwyr a chymorth bugeiliol mewn perthynas â’ch lles. Mae'n hanfodol bwysig felly bod myfyrwyr yn cadw cysylltiad â'u Tiwtoriaid Personol. Gallwch gael gwybod pwy yw eich Tiwtor Personol trwy ymweld â Mewnrwyd y Brifysgol. Os na roddwyd Tiwtor Personol i chi, cysylltwch â Phennaeth eich Coleg.

I grynhoi, mae'r Brifysgol yn disgwyl i Diwtor Personol:

  • ddarparu arweiniad academaidd, cymorth datblygiad personol a chymorth ar gyfer lles bugeiliol myfyrwyr;
  • cyfarfod â'r myfyrwyr y maent yn diwtoriaid arnynt yn ystod wythnos gyntaf y tymor ac yn dilyn hynny, o leiaf tri achlysur pellach yn ystod y sesiwn academaidd;
  • Dylai Tiwtoriaid Personol gydnabod eu cyfyngiadau eu hunain ac, mewn achosion o amheuaeth, dylent gyfeirio myfyrwyr at adnoddau cyngor a chymorth arbenigol;
  • Bydd y berthynas myfyriwr-diwtor yn parhau'n gyfrinachol yn unol â Chanllawiau'r Brifysgol (e.e. Atodiad 1 yn y Canllawiau drafft ar gyfer Staff ynglŷn â Myfyrwyr ag Anawsterau Iechyd Meddwl) a Deddfau Seneddol priodol ac yn unol â gofynion cyrff proffesiynol a statudol;
  • Ni ddylai Tiwtoriaid Personol ddatgelu gwybodaeth a geir gan fyfyrwyr i drydydd parti heb ganiatâd y myfyriwr o flaen llaw. Mae eithriadau i hyn yn cynnwys sefyllfaoedd lle yr ystyrir bod y myfyriwr mewn peryg difrifol o niweidio eraill, cyflawni hunan niwed neu lle bo datgelu gwybodaeth yn ofynnol dan y gyfraith. Mewn achosion o’r fath dylid gwneud pob ymdrech i gael cytundeb y myfyriwr ar gyfer datgeliad o’r fath ac am drafodaeth gyda Phennaeth y Coleg.

At hynny, fodd bynnag, dylai myfyrwyr: 

  • roi gwybod i Diwtoriaid Personol ar ddechrau eu hastudiaethau ac ar adegau eraill yn y Brifysgol am absenoldebau, perfformiad, problemau meddygol a phroblemau eraill a allai fod â'r potensial i ddylanwadu ar gynnydd academaidd. Anogir myfyrwyr yn gryf i wneud hyn er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn y gefnogaeth briodol yn ystod yr amser a dreuliant yn Abertawe, ac y tynnir sylw tiwtoriaid a, lle bo hynny’n briodol, Pwyllgor Amgylchiadau Arbennig y Coleg, at amgylchiadau o'r fath;
  • mynychu pob cyfarfod grŵp ac unigol gyda'u Tiwtor a rhoi esboniadau boddhaol, o flaen llaw, am unrhyw achos o absenoldeb na ellir ei hosgoi.
  • cynnal eu cynllunydd datblygiad personol eu hunain a chyfrannu i weithgareddau cynllunio a drefnir o fewn y tiwtorial;
  • rhoi gwybod i’w Tiwtoriaid os ydynt wedi’u cyhuddo neu eu rhybuddio am unrhyw drosedd ystod eu cyfnod ymrestru fel myfyriwr. 

Yn ystod eich astudiaethau, efallai y byddwch yn dymuno trafod materion ymhellach ag aelodau o staff y tu allan i'r Coleg. Mewn achosion o'r fath, byddai disgwyl i chi gysylltu â staff yn y Gofrestrfa Academaidd, y Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr neu adrannau gweinyddol eraill a fydd o bosibl yn gallu eich cynorthwyo.

< Materion Ariannol | Tystysgrifau Gradd Newydd >