Swansea University

Tystysgrifau Treth Gyngor

Mae'r 'Dreth Gyngor' yn dreth ar y cartref.  Pennir maint y dreth gan gynghorau lleol, sy'n defnyddio'r arian tuag at y gwasanaethau y maent yn eu darparu. Ni chaiff pobl eu heithrio o'r dreth ond caiff rhai adeiladau eu heithrio. Mae hynny'n golygu na chaiff myfyrwyr eu heithrio, ond caiff llety lle nad oes neb ond myfyrwyr llawn amser yn byw ei eithrio. Yn achos llety lle mae rhai o'r preswylwyr yn fyfyrwyr ac eraill heb fod yn fyfyrwyr, ni chaiff y llety ei eithrio, ond mae'n bosibl y bydd lefel y dreth yn is, gan ddibynnu ar faint o oedolion sy'n byw yn y llety a faint ohonynt y tybir eu bod yn fyfyrwyr llawn amser. Diffinnir myfyriwr llawn amser fel person sy'n astudio am dros 21 awr yr wythnos am dros 24 wythnos mewn blwyddyn. Rhaid i'r cwrs bara am o leiaf un flwyddyn academaidd neu un flwyddyn galendr.

Anfonir rhestr o holl fyfyrwyr cofrestredig llawn amser Prifysgol Abertawe at Gyngor Dinas a Sir Abertawe yn rheolaidd, os bydd eu cyfeiriad tymor o fewn ardal Dinas a Sir Abertawe. Dylech sicrhau eich bod yn diweddaru'ch cyfeiriad tymor os oes angen.

Gwnaed y trefniant hwn gyda chynghorau lleol fel nad oes angen i fyfyrwyr ofyn am dystysgrif eithrio oddi wrth y Brifysgol, gan y gallant gadarnhau eu statws fel myfyrwyr trwy gysylltu â'r awdurdod lleol yn uniongyrchol. Dim ond at ddibenion y dreth gyngor fydd y cynghorau'n defnyddio'r wybodaeth hon. Rhowch wybod i'ch landlord bod y system hon ar waith bellach os bydd yn gofyn am dystysgrif y dreth gyngor, gan na fydd angen y dystysgrif fel arfer.

Fodd bynnag, bydd angen i chi ofyn am Dystysgrif y Dreth Gyngor oddi wrth y Gofrestrfa Academaidd yn yr achosion hyn:

  • Nid ydych yn byw yn ardal Abertawe
  • Mae angen tystiolaeth o'ch statws fel myfyriwr ar eich rhieni.

Sylwer, os gwelwch yn dda, nad oes angen Tystysgrif y Dreth Gyngor ar fyfyrwyr sy'n byw yn llety'r Brifysgol.

Mae Cyngor Dinas a Sir Abertawe wedi gwneud consesiwn ychwanegol, a gall hefyd eithrio myfyrwyr tramor ‘sy’n parhau/cwblhau ysgrifennu’ sydd wedi eu gwahardd rhag gweithio yn y Deyrnas Unedig.  Caiff yr eithriad hwn ei ganiatáu gan y Cyngor wrth ddangos i Swyddfa'r Dreth Gyngor ddatganiad gan y Gofrestrfa Academaidd yn cadarnhau eich statws yn fyfyriwr, a dangos eich pasbort yn cynnwys y stamp sy’n eich hysbysu eich bod wedi eich gwahardd rhag gweithio yn y Deyrnas Unedig.

Ni chaiff myfyrwyr Cartref/yr Undeb Ewropeaidd ‘sy’n parhau/cwblhau ysgrifennu’ eu heithrio o'r Dreth Gyngor am nad yw’r Brifysgol yn gosod unrhyw alwadau ar yr amser a neilltuir ganddynt i astudio, ac maent ar gael am waith amser llawn.

Gellir cael Tystysgrif Eithrio o'r Dreth Gyngor o’r Gofrestrfa Academaidd naill ai mewn person, neu drwy anfon neges e-bost at academic.registry@abertawe.ac.uk, gan ddatgan eich rhif myfyriwr. Wedyn, gallwch gasglu’r dystysgrif o’r Gofrestrfa Academaidd neu gellir ei phostio i gyfeiriad o'ch dewis. Os ydych yn ei chasglu mewn person, bydd angen i chi gyflwyno dogfen adnabod (e.e. cerdyn myfyriwr).

< | Dyledwyr >