Swansea University

Dyledwyr

Gweler hefyd:


Mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i weithredu fel sy’n briodol mewn perthynas â myfyrwyr nad ydynt wedi talu eu dyledion ariannol i'r Brifysgol o ganlyniad i:

  • Dyledion yn ymwneud â ffioedd Llety;
  • Dyledion yn ymwneud â ffioedd dysgu.

Yn gryno, mae disgwyl i chi dalu, neu drefnu talu, ffioedd ar ddechrau’r sesiwn. Dylid talu unrhyw gostau ychwanegol yr eid iddynt yn ystod blwyddyn academaidd, e.e. costau llety, erbyn y dyddiadau a gytunwyd.

Ffioedd Dysgu

Os byddwch yn hwyr yn talu ffioedd dysgu a ffioedd eraill y Brifysgol, bydd y Brifysgol yn ceisio adennill unrhyw swm dyledus cyn gynted ag y bo modd. Bydd y broses hon yn cynnwys anfon llythyr rhybudd cychwynnol atoch.

Oni thelir y ddyled ar ôl yr ail lythyr rhybudd, gellid mynnu eich bod yn gohirio eich astudiaethau. Cyn y caiff y gohirio ei weithredu, rhoddir cyfle i chi gyflwyno manylion am unrhyw amgylchiadau esgusodol i'w hystyried. Fel arfer, ni chaniateir i chi ailgydio yn eich astudio tan y sesiwn nesaf, hyd yn oed os telir y ddyled wedyn.

Os oes gennych ddyled o sesiwn flaenorol, ni chaniateir i chi gofrestru ar ddechrau blwyddyn academaidd newydd. Os ydych ym mlwyddyn olaf eich astudio, mae'n rhaid i chi dalu'r symiau sy'n ddyledus i'r Brifysgol erbyn diwrnod cyntaf y cyfnod arholi fan bellaf oll. Bydd methu â gwneud hyn yn golygu y bydd y Cyafwyddwr Gwasanaethau Academaidd yn rhoi cyfarwyddiadau i Fyrddau Arholi'r Brifysgol i beidio ag ystyried eich canlyniadau. O ganlyniad ni fyddwch yn cael eich ystyried am ddyfarniad ac ni fyddwch yn cael eich gwahodd i'r seremoni wobrwyo ar gyfer y Sesiwn honno.

Ffioedd Llety

Os yw eich dyledion yn ymwneud â ffioedd llety'r Brifysgol tynnir eich sylw at Bolisi Rheoli Dyledion Gwasanaethau Preswyl, sy'n wahanol i unrhyw weithdrefnau eraill y Brifysgol i adennill dyledion. Os ydych yn ei chael hi'n anodd talu ffioedd preswyl erbyn y dyddiad dyledus, fe’ch cynghorir i gysylltu â'r Cydlynydd Gwasanaethau Ariannol yng Ngwasanaethau Preswyl cyn gynted â phosibl (drwy ffonio +44 (0)1792 513091, neu drwy ysgrifennu at: accommodation@abertawe.ac.uk).

Mae cronfa gyfyngedig ar gael o'r Swyddfa Cyngor a Chymorth Ariannol ar gyfer myfyrwyr sy'n dioddef anawsterau ariannol yn ystod blwyddyn academaidd.

< Tystysgrifau Treth Gyngor | Gwybodaeth am Ffioedd >