Swansea University

Cyfleoedd Symudedd (Myfyrwyr Israddedig)

Cyfleoedd Symudedd (Myfyrwyr Israddedig)

Cewch eich annog i ystyried astudio dramor ac i ddysgu iaith wrth astudio am radd ym Mhrifysgol Abertawe. Credir bod profiad symudedd yn gallu ymestyn eich profiad dysgu yn fawr, nid yn unig o ran dysgu iaith ychwanegol (os yw'n berthnasol) ond hefyd trwy gyflwyno diwylliant gwahanol, a'ch galluogi i ddysgu oddi wrtho. Yn ddi-os, caiff eich cyflogadwyedd ei wella yn sgil cyfnod llwyddiannus yn astudio neu'n gweithio dramor.

Mae rhai rhaglenni gradd a gynigir yn Abertawe yn cynnwys ‘blwyddyn intercalaraidd’ fel rhan annatod o'r rhaglen. Yn ystod y 'flwyddyn intercalaraidd', byddwch yn astudio mewn prifysgol dramor, neu ymgymryd â lleoliad diwydiannol. Mae rhai Colegau'n cynnig cyfle i astudio mewn prifysgol dramor am semester, neu i fynd ar leoliad diwydiannol am semester.

Tra eich bod ar leoliad, caiff eich cynnydd ei fonitro'n ofalus gan eich Coleg cartref, a bydd y canlyniadau'n cyfrannu pan ystyrir a ddylech gamu o un flwyddyn i'r flwyddyn nesaf. Os bydd eich cynnydd neu'ch perfformiad yn anfoddhaol, gall y Brifysgol fynnu eich bod yn tynnu'n ôl o'r rhaglen, neu o bosibl o'r Brifysgol.

Os byddwch yn astudio mewn prifysgol dramor, cewch wybod y marc a roddir i'ch astudiaethau gan y Coleg Cartref. Bydd y marc hwn yn cael ei gynnwys yn y confensiynau dosbarthu graddau ac efallai y bydd yn dylanwadu ar ddosbarthiad eich gradd. Mae'r rheolau sy'n llywodraethu dyfarnu gradd i fyfyrwyr sy'n astudio ar gyfer rhaglen sy'n cynnwys blwyddyn intercalaraidd wedi eu cynnwys mewn rheoliadau'r rhaglenni a'r rheoliadau asesu.

Gellir cael gwybodaeth am gyfleoedd astudio tramor oddi wrth y tim Cyfleoedd Byd-eang. Lleolir y tîm yn y Swyddfa Datblygu Rhyngwladol (adeilad 2.1 ar fap y campws - E-bost studyabroad@abertawe.ac.uk) neu oddi wrth eich Coleg.

< Tystysgrifau Gradd Newydd | Astudio Trwy Gyfrwng y Gymraeg >