Swansea University

Adborth - Gwella'r Profiad y Myfyrwyr

Adborth - Gwella'r Profiad y Myfyrwyr

Adborth Myfyrwyr ar Fodiwlau a Rhaglenni

Mae'r Brifysgol yn adolygu strwythur ei rhaglenni, cynnwys ei modiwlau, a'r ffordd y defnyddir ei rheolau a'i rheoliadau, yn rheolaidd. Mae hyn er mwyn gwella'r ddarpariaeth a gynigir i fyfyrwyr. Prif ffocws y fath adolygiad yw sylwadau'r arholwyr allanol, a dderbynnir bob blwyddyn, ond mae barn y myfyrwyr yr un mor bwysig.

Fe'ch gwahoddir i wneud sylwadau ar eich profiad academaidd yn Abertawe mewn sawl ffordd. Er enghraifft, cewch eich gwahodd i lenwi holiadur Adborth Myfyrwyr ar Fodiwl ar gyfer bob modiwl yr ydych yn ei astudio. Bydd pob darlithydd yn derbyn adroddiad am yr adborth am fodiwlau yn amlygu'r canlyniadau. Caiff yr adroddiadau hyn eu defnyddio i wella'r dysgu, yr addysgu a'r asesu trwy nodi arfer da ac amlygu meysydd lle mae angen gwella. Mae canlyniadau o'r holiaduron hyn yn fewnbwn i'r adolygiad blynyddol o raglenni a wneir gan bob Coleg. Mae'n ofynnol bod Colegau'n rhannu canlyniadau'r Adborth a'u hymateb iddo gyda'r myfyrwyr mewn modd addas, gan ddiogelu anhysbysrwydd y staff a'r myfyrwyr lle bo angen.

Ar ben hynny, mae'n ofynnol bob pob Coleg, neu bob maes pwnc o fewn y Coleg, yn sefydlu pwyllgor staff a myfyrwyr, lle gellir gwrando ar farn a phryderon y myfyrwyr yn fwy ffurfiol. Mynegir barn y myfyrwyr gan Gynrychiolwyr Myfyrwyr y Coleg, a benodir gan staff y Brifysgol a staff Undeb y Myfyrwyr, a chan Gynrychiolwyr Myfyrwyr o fewn y Pwnc sy'n cael eu hethol gan eu cyd-fyfyrwyr bob blwyddyn. Mae cynrychiolwyr y myfyrwyr, yn eu tro, yn cwrdd yn rheolaidd gyda chynrychiolwyr o Golegau eraill mewn fforwm a gydlynir gan Undeb y Myfyrwyr. Caiff Swyddogion allweddol y Brifysgol eu gwahodd i'r cyfarfodydd hyn yn rheolaidd i drafod unrhyw bryderon â'r myfyrwyr mewn modd agored, a gallant roi diweddariadau i fyfyrwyr ar ddatblygiad pwysig o fewn y Brifysgol.

Hefyd, mae detholiad o gynrychiolwyr y myfyrwyr yn aelodau pwyllgorau allweddol y Brifysgol, megis y Byrddau Academaidd a'r Pwyllgorau Dysgu ac Addysgu. Eto, fe'u gwahoddir i godi pryderon ar ran y myfyrwyr perthnasol. Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn gynrychiolydd y myfyrwyr, fe'ch cynghorir i gysylltu â gweinyddwyr eich Coleg yn y lle cyntaf, neu, fel arall, Swyddog Addysg Llawn Amser Undeb y Myfyrwyr.

Mae'r Brifysgol yn cymryd rhan yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr bob blwyddyn hefyd. Cynhelir hyn gan IPSIS-MORI, ac mae ar agor i fyfyrwyr israddedig amser llawn yn eu blwyddyn olaf. Mae'r canlyniadau'n cael eu hystyried gan y Brifysgol bob blwyddyn mewn partneriaeth ag Undeb y Myfyrwyr, a chan Golegau Academaidd a meysydd pwnc. Gwneir llawer o newidiadau mewn ymateb i'r adborth hwn er lles myfyrwyr presennol a rhai'r dyfodol hefyd. Am ragor o wybodaeth, ewch i http://www.thestudentsurvey.com/cy/index.php. Hefyd, mae'r Brifysgol yn cynnal arolwg blynyddol (yr Arolwg Profiad Myfyrwyr) ar gyfer myfyrwyr israddedig nad ydynt yn eu blwyddyn olaf. Yn yr un modd, cynhelir arolygon cenedlaethol ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig; Arolwg Profiad Myfyrwyr Ôl-raddedig a Addysgir ar gyfer myfyrwyr ar raglenni Ôl-raddedig a Addysgir, a'r Arolwg Profiad Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig ar gyfer myfyrwyr ar raglenni Ymchwil Ôl-raddedig. Mae'r rhain yn gyfle ychwanegol i fyfyrwyr arfarnu'r Brifysgol, ac yn sicrhau bod gan fyfyrwyr gyfle i wneud sylwadau ar eu profiad academaidd ar bob lefel astudio.

Nid yw'r cyfle i gynnig adborth i'r Brifysgol yn gyfyngedig i'r cyfnod astudio. Byddai gan y Brifysgol ddiddordeb arbennig mewn clywed eich sylwadau ynghylch perthnasedd y cwricwlwm i'ch gwaith. Croesewir sylwadau am wella'r cwricwlwm i wella cyflogadwyedd graddedigion Abertawe, a byddent o les i fyfyrwyr eraill.

< Ymrestru a Dethol Modiwlau | Materion Ariannol >