Swansea University

Terminoleg Fodiwlar

Gweler hefyd:


Modiwlau

Gellir dweud bod modiwl yn gydran gyflawn o raglen astudio. Fel arfer, mae'n cynnwys cyfres o ddarlithoedd/ tiwtorialau/ sesiynau ymarferol wedi cyfuno ag astudio annibynnol a thasgau asesu. Mae gan bob modiwl ei ddeilliannau dysgu penodol, maes llafur, patrwm dysgu/addysgu, a modd o benderfynu a ydych wedi cyflawni'r deilliannau dysgu. Rhoddir nifer o gredydau i bob modiwl.

Strwythur Modiwlau

Gall strwythur modiwl amrywio o bwnc i bwnc, ac yn wir, gall amrywio hyd yn oed o fewn pwnc. Seilir y rhan fwyaf o fodiwlau o gwmpas strwythur darlithoedd ffurfiol, lle disgwylir i chi fynychu darlithoedd ac ymgymryd ag astudio preifat. Os ydych yn astudio modiwlau a seilir ar ddarlithoedd, fel arfer mae disgwyl i chi fynychu seminarau hefyd. Mae mathau eraill o fodiwl yn cynnwys modiwlau a seilir ar ymarfer, a fydd yn cynnwys elfen ymarferol fawr. Yn naturiol, bydd y cysylltiad ffurfiol rhyngoch chi a'r staff academaidd sy'n dysgu'r modiwlau'n fwy yn y modiwlau a seilir ar ymarfer nac yn y modiwlau a seilir ar ddarlithoedd. Fe'ch cynghorir i ddarllen Llawlyfr eich Coleg am ragor o wybodaeth am strwythur pob modiwl.

Modiwlau Gorfodol/Craidd

Er y tybir bod modiwlau'n elfennau unigol cyflawn, caiff Colegau grwpio rhai modiwlau gyda'i gilydd a nodi eu bod yn fodiwlau craidd ar gyfer rhaglenni penodol. Tybir bod y fath fodiwlau'n gydrannau hanfodol o raglenni penodol, ac felly mae'n rhaid i chi ddilyn y fath fodiwlau. Rhoddir manylion am eich modiwlau gorfodol yn Llawlyfr eich Coleg.

Mewn rhai disgyblaethau, gellir dweud bod modiwlau gorfodol yn fodiwlau craidd hefyd. Nid yn unig y mae angen astudio modiwlau gorfodol - rhaid eu pasio hefyd. Mae'r rhain yn berthnasol yn arbennig mewn pynciau sy'n arwain at gymhwyster proffesiynol megis y Gyfraith, Seicoleg, Gwaith Cymdeithasol, Meddygaeth a Pheirianneg. Oni lwyddir yn y modiwlau hyn, ni chewch symud o un lefel astudio i lefel arall, nac ychwaith cwblhau'r rhaglen.

Modiwlau Dewisol

Chi sy'n dewis eich modiwlau dewisol. Fel arfer mae modiwlau dewisol o fewn maes pwnc y rhaglen, ond gallant hefyd gynnwys meysydd pwnc eraill a gynigir gan y Coleg neu bynciau perthynol a gynigir gan Goleg arall. Mae rhestr o fodiwlau dewisol cymeradwy ar gael yn eich Coleg. Mae staff academaidd bob amser ar gael i'ch cynghori ar ddewis modiwlau.

Fel arfer, erbyn i chi gyrraedd blwyddyn astudio olaf rhaglen israddedig, bydd nifer y modiwlau gorfodol wedi'i leihau i ganiatáu mwy o ddewis o fodiwlau dewisol yn y Coleg, fel y gellwch astudio pynciau mwy arbenigol. Bydd cyfyngiadau'r amserlen bob amser yn cyfyngu ar y dewis o fodiwlau dewisol.

Modiwlau Dethol

Gyda chymeradwyaeth eich Coleg cartref, cewch astudio modiwlau dethol. Mae'r modiwlau hyn mewn maes nad yw'n adlewyrchu cynnwys y rhaglen neu deitl y cymhwyster - er enghraifft modiwl iaith Ewropeaidd. Rhaid i Bennaeth y Coleg gymeradwyo dewis modiwl dethol. Mewn rhai achosion, caiff y Coleg nodi'r modiwlau dethol. Ni chaniateir i fyfyrwyr ar raglenni Ôl-raddedig a Addysgir ddewis modiwlau dethol.

Modiwlau Amnewid

Modiwlau amnewid yw'r modiwlau hynny a astudir fel arfer yn ystod yr ail semester, yn lle modiwlau eraill y mae’r myfyriwr wedi tynnu’n ôl ohonynt ar ôl y dyddiad cau a ganiateir, sef chwe wythnos ar ôl cychwyn y modiwl.

Modiwlau Amgen

Modiwlau amgen yw'r modiwlau hynny a astudir fel arfer yn ystod yr ail semester yn lle modiwlau a fethwyd yn ystod y semester cyntaf. Bydd y rheolau capio ar waith o ran y marciau a enillir ar fodiwlau amgen.

Rheol Modiwl

Caiff Coleg fynnu eich bod yn pasio rhai modiwlau cyn cael dewis modiwl arall - hynny yw, rhaid pasio modiwl 'A' cyn cael astudio modiwl 'B'. Gelwir modiwl 'A' yn rhagofyniad. Yn yr un modd, caiff Coleg fynnu, os ydych yn dewis modiwl penodol, bod yn rhaid i chi astudio modiwl perthynol arall yn ystod yr un sesiwn. Gelwir y rhain yn gyd-ofynion. Ar y llaw arall, mae rhai modiwlau'n anghydnaws - hynny yw, o ddewis un modiwl, fe'ch gwaherddir rhag dewis modiwl perthynol arall. Rhaid i chi sicrhau y gallwch gydymffurfio â'r fath ofynion cyn dewis modiwlau unigol.

Lefelau Modiwl

Rhoddir lefel i bob modiwl, sy'n adlewyrchu safon academaidd y modiwl ac yn awgrymu'r pwysau a fydd arnoch. Yn achos rhaglenni israddedig tair blynedd, fel arfer byddai'r rhain yn Lefelau 4, 5, a 6 (Blwyddyn 1, 2, a 3). Byddai rhaglenni Meistr a Addysgir yn Lefel 7, yr un peth â modiwlau ym mlwyddyn olaf Gradd Gychwynnol Uwch (er enghraifft MEng, MMath).

Disgwylir i chi symud o un lefel astudio i'r lefel nesaf yn ystod eich rhaglen fel bo'n berthnasol, gan ddatblygu'ch gwybodaeth am y pwnc yn y broses.

Mae'r Flwyddyn Intercalaraidd, os ewch dramor i astudio, yn Lefel S, a defnyddir Lefel E i ddisgrifio cyfnod mewn diwydiant neu waith fel cynorthwyydd iaith.

< Hyd y Diwrnod Addysgu | Rhaglenni Astudio a Manylebau Rhaglenni >