Swansea University

Terfynau Amser

Gweler hefyd:


Terfynau Amser i Gwblhau eich Rhaglen

Bydd eich Coleg, ac yn enwedig eich Tiwtor Personol yn monitro eich cynnydd drwy gydol eich cyfnod astudio, gan eich annog i gwblhau eich rhaglen o fewn y terfynau amser a nodwyd. Anogir myfyrwyr i siarad gyda’u Tiwtor Personol yngl┼Ěn ag unrhyw broblemau neu ofidiau sydd ganddynt os ydynt o’r farn nad yw eu cynnydd yn ôl y disgwyl.

Mae'r rheoliadau sy'n rheoli cwblhau rhaglen astudio o fewn terfynau amser penodol wedi eu nodi yn eich Rheoliadau Dyfarniadau penodol.

Gall y myfyrwyr sy’n methu cwblhau eu rhaglen o fewn y terfynau amser penodol fod yn gymwys ar gyfer dyfarniad ymadael.

Fodd bynnag, mewn achosion arbennig, gellir gwneud cais i Bwyllgor Achosion y Brifysgol am estyniad i'r terfyn amser. Dylai myfyrwyr gysylltu â’u Coleg i wneud cais a bydd hwn yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor Achosion Arbennig ar gyfer ystyriaeth. Nodwch y bydd angen tystiolaeth annibynnol sy’n cadarnhau sail y cais ar gyfer yr holl geisiadau i ymestyn terfyn amser.

Gwelir crynodeb o’r terfynau amser (ymgeisyddiaeth) yn y tablau isod:

Cyfnod Ymgeisyddiaeth Arferol ar gyfer Myfyrwyr Israddedig

*Mae’r modd mynychu yn golygu os ydych yn astudio’r rhaglen yn llawn amser neu’n rhan amser neu ar sail ‘cymysg’ - h.y. mae modd i chi, wrth gyflwyno cais i’r Coleg, ac yn unol â’r rheoliadau perthnasol drosglwyddo rhwng y dulliau gwahanol os ydych yn dymuno ac os yw’r rhaglen ar gael yn y dull arall.

Cyfnod Ymgeisyddiaeth ar gyfer Graddau Meistr a Addysgir
Tystysgrif Ôl-raddedig
Diploma Ôl-raddedig

< Strwythur y Flwyddyn Academaidd | >