Swansea University

Rhaglenni Astudio a Manylebau Rhaglenni

Rhaglenni Astudio a Manylebau Rhaglenni

Gweler hefyd:


Mae rhaglen yn gasgliad o fodiwlau wedi'u strwythuro fel eu bod yn creu cyfuniad sy'n dderbyniol yn academaidd. Rhennir rhaglenni israddedig yn Lefelau Astudio (er enghraifft 3 lefel ar gyfer rhaglen dair blynedd). Mewn rhaglen gyda mwy nag un lefel astudio, byddwch yn symud o un lefel i'r lefel nesaf trwy ennill y credydau sydd eu hangen. Mae teitl y rhaglen yn adlewyrchu'r cynnwys, a fydd wedi'u pennu gan y Coleg ymlaen llaw. Yn achos Graddau Meistr Ôl-raddedig a Addysgir, gellir rhannu'r rhaglen yn Rhan Un a Rhan Dau (y cyfnod dysgu annibynnol dan gyfarwyddyd), yn Flwyddyn Un a Blwyddyn Dau, neu gall fod yn rhaglen hyblyg barhaus. Er mwyn symud i'r lefel nesaf, rhaid i chi gasglu'r nifer gofynnol o gredydau.

Mae gan bob rhaglen yn Abertawe strwythur penodol a luniwyd gan y Colegau ac a gymeradwywyd gan Fwrdd Academaidd. Mae'r Coleg yn llunio amlinelliad o'r rhaglen ar ffurf 'manyleb rhaglen' sy'n canolbwyntio ar raglenni astudio unigol ac yn amlinellu'r wybodaeth, y ddealltwriaeth, y sgiliau, a'r rhinweddau y dylech ddisgwyl eu hennill erbyn diwedd y rhaglen. Mae manylebau rhaglen yn rhoi manylion y dulliau dysgu ac asesu a ddefnyddir, yn ogystal â chysylltu'r rhaglen â Fframwaith Cymwysterau Addysg Uwch yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ac â Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru.

Fel arfer, mae Prifysgol Abertawe'n gofyn bod manylebau rhaglen yn cael eu hargraffu yn Llawlyfr y Coleg, gan ddangos strwythur y rhaglenni gan nodi'n glir y modiwlau gorfodol a dewisol, a deilliannau dysgu'r rhaglen.

< Terminoleg Fodiwlar | Disgrifwyr Cymwysterau >