Swansea University

Pwyntiau Credyd

Gweler hefyd:


Credydau Gweithredol Prifysgol Abertawe

Gellir ystyried credydau yn docynnau casglu ar gyfer graddau modiwlaidd. Neilltuir pwysiad credyd penodedig i bob modiwl sy’n rhoi syniad o’r llwyth gwaith sy’n gysylltiedig â’r modiwl hwnnw.

Disgwylir i chi ymrwymo'r un faint o amser ar gyfer modiwlau sydd â'r un gwerth credyd Mewn modiwl a seilir ar waith ymarferol, byddwch yn treulio'r rhan fwyaf o'ch amser ar waith ymarferol ac yn paratoi ar gyfer asesiadau. Mewn modiwl a seilir ar ddarlithoedd treulir amser sylweddol ar astudio preifat. Ar y cyfan, disgwylir i chi dreulio oddeutu 100 awr yn astudio am bob modiwl 10 credyd. Bydd hyn yn cynnwys sesiynau addysgu ffurfiol/gwaith labordy/ymarferol, astudiaeth bersonol, adolygu ac asesu.

Lwfans Credydau Israddedig

Fel rheol bydd myfyrwyr Israddedig llawn-amser yn dilyn cyfanswm o 120 o gredydau'r flwyddyn. Os ydych chi wedi cofrestru am raglen radd tair blynedd yna bydd disgwyl i chi ddilyn modiwlau'n denu 360 o bwyntiau credyd; am raglen pedair blynedd bydd yn 480: Am fanylion llawn gofynion credydau raglenni amrywiol, gweler y rheoliadau penodol a geir yn yr adran o'r enw Rheoliadau Dyfarniadau Israddedig.

Os ydych chi'n fyfyriwr rhan amser, disgwylir i chi, fel arfer, astudio modiwlau gwerth 60 credyd ym mhob blwyddyn academaidd. Gellir addasu hyn rhywfaint gyda chaniatâd Pennaeth y Coleg, cyhyd â'ch bod yn cadw o fewn yr isafswm a’r uchafswm a ganiateir, sef rhwng 30 a 90 o gredydau.

Lwfans Credydau Dyfarniadau Ôl-raddedig a Addysgir

Bydd myfyrwyr amser llawn yn astudio credydau fel a ganlyn:

Rhaglenni Safonol Meistr a Addysgir (Un Flwyddyn) 180 credyd, gyda 120 credyd yn Rhan Un eich rhaglen a 60 credyd yn Rhan Dau
Rhaglenni Estynedig Meistr a Addysgir (Dwy Flwyddyn) 240 credyd, gyda 120 credyd ym Mlwyddyn Un eich rhaglen a 120 credyd ym Mlwyddyn Dau.
Rhaglenni Hyblyg Meistr a Addysgir (Un Flwyddyn) 180 credyd

Os ydych chi'n fyfyriwr rhan-amser ar raglen Meistr a Addysgir, disgwylir i chi, fel arfer, astudio modiwlau a ddewisir mewn ymgynghoriad â Chydlynydd eich Rhaglen. Fel arfer, bydd myfyrwyr rhan-amser yn astudio rhwng 30 a 60 credyd bob blwyddyn.

Disgwylir i fyfyrwyr Diploma Ôl-raddedig astudio 120, credyd a disgwylir i fyfyrwyr Tystysgrif Ôl-raddedig astudio 60 credyd.

Credydau'r System Trosglwyddo Credydau Ewropeaidd (ECTS)

Byddwch hefyd yn gweld ambell i gyfeiriad at Gredydau'r System Trosglwyddo Credydau Ewropeaidd. Mae'r rhain yn gredydau a ddefnyddir ar draws Ewrop i hwyluso symudedd a throsglwyddo myfyrwyr. Yn Abertawe, penderfynwyd defnyddio prif egwyddorion y System Trosglwyddo Credydau Ewropeaidd ac i gyfeirio, lle bo'n briodol, at gredydau Prifysgol Abertawe a chredydau'r System Ewropeaidd. Er enghraifft, pan fyddwch yn cwblhau'ch rhaglen astudio, anfonir trawsgrifiad academaidd ac atodiad diploma atoch. Bydd y rhain yn cyfeirio at y ddau fath o gredydau.

Yn syml, mae pum credyd y System Ewropeaidd yn cyfateb yn fras i 10 credyd Prifysgol Abertawe, a lle disgwylir i chi gasglu 120 credyd yn y Deyrnas Unedig i gwblhau lefel astudio, yn Ewrop disgwylir i chi gasglu 60 credyd y System Trosglwyddo Credydau Ewropeaidd. Os ydych chi'n dymuno astudio dramor, naill ai yn ystod eich cyfnod yn fyfyriwr yn Abertawe neu ynteu ar ôl cwblhau'ch astudio, mae'n debyg y disgwylir i chi gyflwyno tystiolaeth am y credydau a astudiwyd gennych chi hyd yna. I hwyluso'r broses dderbyn i sefydliad Ewropeaidd, byddai'n ddefnyddiol gallu cyfeirio at y credydau Ewropeaidd a enilloch yn Abertawe, sydd wrth wraidd ein penderfyniad i gyfeirio at gredydau'r System Trosglwyddo Credydau Ewropeaidd.

< Llawlyfrau Colegau | Myfyrwyr Cyfnewid ac Ymweld >