Swansea University

Canlyniadau Dysgu, Asesu a Chynnydd

Canlyniadau Dysgu, Asesu a Chynnydd

Gweler hefyd:


Mae deilliannau dysgu penodol i bob modiwl. Mewn geiriau eraill, bydd y darlithydd yn nodi'r hyn y dylech ei wybod, ei ddeall a/neu ei wneud erbyn diwedd y modiwl. Dylid cyhoeddi'r deilliannau dysgu hyn yn Llawlyfr y Coleg neu daflenni'r modiwlau hefyd, ac maent ar gael hefyd yn y catalog modiwlau arlein. Bydd y darlithydd yn asesu a ydych wedi bodloni'r deilliannau dysgu hyn ai peidio, naill ai ar ddiwedd y modiwl neu ynteu o bosibl yn ystod y modiwl trwy asesu parhaus.

Bydd gan bob modiwl batrwm asesu sy'n unigryw i'r modiwl hwnnw. Er enghraifft, gellir asesu'r modiwl trwy arholiad ac asesu parhaus, neu trwy waith ymarferol. Argraffir manylion y patrwm asesu yn Llawlyfr y Coleg. Dylech nodi y bydd angen i chi gydymffurfio'n llawn â phatrwm asesu'r modiwl trwy gwblhau bob agwedd ar yr asesu cyn y tybir eich bod wedi cwblhau'r modiwl. Fel arfer, bydd methu â chydymffurfio â'r gofynion hyn yn golygu methu'r modiwl.

Rhoddir credydau i chi ar ôl cwblhau tasgau asesu'r modiwl yn llwyddiannus. Dylunnir y rhain i ddangos a ydych wedi bodloni deilliannau dysgu'r modiwl ai peidio. Mae credydau'n chwarae rhan wrth benderfynu a ydych wedi astudio a phasio digon o fodiwlau i ganiatáu i chi symud ymlaen. Rhaid i bob myfyriwr sy'n dilyn gradd israddedig gychwynnol sicrhau bod cyfanswm y credydau am y modiwlau a ddilynnir ar bob lefel yn dod i o leiaf 120. Cewch edrych ar eich proffil ar y Fewnrwyd i gadarnhau pa fodiwlau yr ydych wedi'u dewis a faint o gredydau sy'n gysylltiedig â hwy. Rhaid i fyfyrwyr ôl-raddedig a addysgir ddilyn modiwlau fel a ganlyn:

Rhaglenni Safonol Meistr a Addysgir (Un Flwyddyn) 180 credyd, gyda 120 credyd yn Rhan Un a 60 credyd yn Rhan Dau
Rhaglenni Estynedig Meistr a Addysgir (Dwy Flwyddyn) 240 credyd, gyda 120 credyd ym Mlwyddyn Un a 120 credyd ym Mlwyddyn Dau
Rhaglenni Hyblyg Meistr a Addysgir (Un Flwyddyn) 180 credyd

Yn achos myfyrwyr rhan-amser, rhennir y credydau hyn dros fwy nag un sesiwn academaidd. Os oes gennych unrhyw amheuon, fe'ch cynghorir i gysylltu â'ch Coleg neu â'r Gofrestrfa Academaidd.

Os ydych wedi dilyn modiwlau gwerth llai na 120 credyd yn Lefel Un/ Rhan Un / Blwyddyn Un eich astudio, ni fyddwch yn gallu bodloni'r rheolau dilyniant, ac ni chaniateir i chi symud ymlaen i Lefel neu Ran astudio nesaf eich gradd. Rhaid i chi symud o un Lefel/ Rhan/ Blwyddyn astudio i'r nesaf, ac fel arfer yn achos myfyrwyr amser llawn, bydd hynny'n digwydd bob blwyddyn.

< Myfyrwyr Cyfnewid ac Ymweld | Hyd y Diwrnod Addysgu >