Swansea University

Canllawiau ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil ar Gyflwyno Traethawd Ymchwil

Canllawiau ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil ar Gyflwyno Traethawd Ymchwil

Beth yw traethawd ymchwil?

Mae traethawd ymchwil yn cyflwyno canlyniadau ymchwil myfyriwr. Mae’n disgrifio’r ymchwil gan gyfeirio at y gwaith perthnasol yn y maes. Bydd yn cynnwys disgrifiad o’r dulliau ymchwil a ystyriwyd, a’r rhai a ddefnyddiwyd mewn gwirionedd, ac yn cyflwyno casgliadau’r myfyriwr. Mae’n hanfodol bod unrhyw ddefnydd o waith awdur arall yn cael ei gydnabod yn gywir. Gwaith y myfyriwr ei hun yw’r traethawd ymchwil a rhaid iddo gael ei ysgrifennu gan y myfyriwr.

Mae’n hanfodol bod y myfyriwr yn trafod cynllun cyffredinol a chonfensiynau cyfeirnodi gyda’i oruchwylwyr i sicrhau bod gofynion neu reolau sy’n benodol i’r pwnc neu’r ddisgyblaeth yn cael eu dilyn o’r cychwyn cyntaf. Mae disgwyl i oruchwylwyr ddarparu beirniadaeth ac adborth adeiladol ar y traethawd ymchwil yn ystod ymgeisyddiaeth; fodd bynnag, ni ddylid gofyn i’r goruchwylwyr ddarparu hyfforddiant iaith Saesneg nac ymgymryd â gwaith darllen proflenni.

Wrth asesu traethawd ymchwil, bydd yr arholwyr yn cadw mewn cof safon a chwmpas y gwaith y mae’n rhesymol i ddisgwyl i fyfyriwr galluog a diwyd ei gyflwyno ar ôl cyfnod o amser sy’n gyfwerth â’r cyfnod ymgeisyddiaeth isaf ar gyfer y radd sy’n cael ei harholi.

Mae rheoliadau academaidd y Brifysgol ar gyfer graddau ymchwil lefel meistr yn datgan:

Dyfernir y cymhwyster i ymgeiswyr sydd:

 1. wedi dangos gwybodaeth a dealltwriaeth sydd wedi’i seilio ar ac sy’n ymestyn ac/neu’n ehangu ar yr hyn sy’n gysylltiedig yn nodweddiadol â lefel gradd Faglor, ac sy’n darparu sail neu gyfle am wreiddioldeb wrth ddatblygu ac/neu gymhwyso syniadau, yn aml mewn cyd-destun ymchwil;
 2. yn gallu defnyddio’u gwybodaeth, eu dealltwriaeth a’u galluoedd datrys problemau mewn amgylcheddau newydd neu anghyfarwydd mewn cyd-destunau ehangach (neu amlddisgyblaethol) sy’n gysylltiedig â’u maes astudio;
 3. yn meddu ar y gallu i integreiddio gwybodaeth a thrafod cymhlethdod, a ffurfio barn ar gorff o wybodaeth, a myfyrio ar gyfrifoldebau cymdeithasol a moesegol sy’n gysylltiedig â defnyddio’u gwybodaeth a’u barn;
 4. yn gallu cyfleu eu casgliadau a’r wybodaeth a’r rhesymeg sy’n sail i’r rhain, i gynulleidfaoedd arbenigol a lleyg mewn ffordd glir a diamwys;
 5. yn meddu ar y sgiliau dysgu i’w galluogi i barhau i astudio mewn ffordd a allai fod yn hunangyfeiriedig neu’n annibynnol gan fwyaf.

Mae rheoliadau academaidd y Brifysgol ar gyfer graddau lefel ddoethurol yn datgan:

Dyfernir y cymhwyster i ymgeiswyr sydd:

 1. wedi dangos dealltwriaeth systematig o faes astudio a meistrolaeth o’r sgiliau a’r dulliau ymchwil sy’n gysylltiedig â’r maes hwnnw;
 2. wedi dangos y gallu i greu, dylunio, gweithredu ac addasu proses sylweddol o ymchwil gyda hygrededd ysgolheigaidd;
 3. wedi gwneud cyfraniad trwy ymchwil gwreiddiol sy’n ymestyn ffiniau gwybodaeth trwy ddatblygu corff sylweddol o waith, y byddai rhywfaint ohono’n deilwng o gael ei gyhoeddi mewn cyhoeddiad a adolygir gan gymheiriaid, yn genedlaethol neu'n rhyngwladol;
 4. yn gallu dadansoddi’n feirniadol, gwerthuso a syntheseiddio syniadau newydd a chymhleth;
 5. yn gallu cyfathrebu â’u cymheiriaid, y gymuned ysgolheigaidd ehangach, a'r gymdeithas yn gyffredinol am eu meysydd arbenigedd;
 6. y gellir disgwyl eu bod yn gallu hyrwyddo, mewn cyd-destunau academaidd a phroffesiynol, datblygiadau deallusol, technolegol, cymdeithasol neu ddiwylliannol.

Y terfynau geiriau uchaf i bob gradd

Meistr Ymchwil

Y terfyn geiriau yw 40,000 ar gyfer y prif destun. Nid yw'r terfyn geiriau’n cynnwys atodiadau (os oes rhai), troednodiadau hanfodol, rhannau a datganiadau rhagarweiniol neu’r llyfryddiaeth a’r mynegai.

MA trwy Ymchwil / MSc trwy Ymchwil

Y terfyn geiriau yw 40,000 ar gyfer y prif destun. Nid yw'r terfyn geiriau’n cynnwys atodiadau (os oes rhai), troednodiadau hanfodol, rhannau a datganiadau rhagarweiniol neu’r llyfryddiaeth a’r mynegai.

MPhil

Y terfyn geiriau yw 60,000 ar gyfer y prif destun. Nid yw'r terfyn geiriau’n cynnwys atodiadau (os oes rhai), troednodiadau hanfodol, rhannau a datganiadau rhagarweiniol neu’r llyfryddiaeth a’r mynegai.

Doethuriaethau Proffesiynol a MD

Y terfyn geiriau yw 80,000 ar gyfer y prif destun. Nid yw'r terfyn geiriau’n cynnwys atodiadau (os oes rhai), troednodiadau hanfodol, rhannau a datganiadau rhagarweiniol neu’r llyfryddiaeth a’r mynegai.

PhD

Y terfyn geiriau yw 100,000 ar gyfer y prif destun. Nid yw'r terfyn geiriau’n cynnwys atodiadau (os oes rhai), troednodiadau hanfodol, rhannau a datganiadau rhagarweiniol neu’r llyfryddiaeth a’r mynegai.

Terfynau geiriau isaf

Nid oes isafswm o eiriau wedi'i osod i bob gradd, ond gellir cymryd terfyn geiriau uchaf y radd a’i rhagflaenodd fel canllaw.

Sylwer: Yn y pen draw, yr arholwyr sydd i benderfynu a yw traethawd ymchwil yn rhy hir neu’n rhy fyr. At hynny, canllaw yn hytrach na gofyniad yw’r terfyn geiriau. Gallai goruchwyliwr gofnodi amheuon mewn perthynas â hyd traethawd ymchwil y myfyriwr ar y ffurflen Hysbysiad o Fwriad i Gyflwyno (gweler y rhan Hysbysiad o Fwriad i Gyflwyno isod). Os ydyw hi’n glir fod traethawd ymchwil uwchlaw’r terfyn geiriau a fynegir, dylai’r myfyriwr drafod camau golygyddol gyda’i oruchwylwyr cyn ei gyflwyno.

Dylai myfyrwyr fod yn ymwybodol y gall arholwyr benderfynu nad yw traethawd ymchwil rhy hir yn bodloni safonau’r radd, gan beidio â dyfarnu'r radd, na dyfarniad is, heb hyd yn oed bwrw ymlaen i’r cam viva. Gallai fod yn ofynnol i fyfyriwr ailgyflwyno traethawd ymchwil os oes ynddo wallau gramadegol neu sillafu difrifol – argymhellir yn gryf iawn defnyddio gwirydd sillafu.

Traethawd ymchwil gradd ymchwil yn seiliedig ar ymarfer

Mae'r radd ymchwil ar sail ymarfer (naill ai radd ddoethurol neu ynteu radd meistr trwy ymchwil) yn wahanol i'r radd ymchwil safonol oherwydd bod elfen sylweddol o'r cyflwyniad yn waith creadigol gwreiddiol, a grëwyd gan yr ymgeisydd yn benodol ar gyfer ei gyflwyno am y dyfarniad. Ar wahân i gynnwys y fath ddeunyddiau, rhaid i’r traethawd ymchwil seiliedig ar ymarfer gyfateb â'r un safonau a ddisgwylir ar gyfer traethawd ymchwil gradd ymchwil safonol.

Rhaid i gais i gyflwyno traethawd ymchwil gradd ymchwil seiliedig ar arfer gael ei gyflwyno i’r Bwrdd Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig i'w gymeradwyo cyn cadarnhau’r ymgeisyddiaeth. Dylai’r myfyriwr a’r goruchwyliwr lunio cais ysgrifenedig, wedi’i gydlofnodi gan Bennaeth y Coleg, yn esbonio pam mae’r fformat seiliedig ar ymarfer yn fwy priodol i’r prosiect ymchwil ac yn dangos sut bydd y prosiect yn manteisio’n llawn ar yr elfen greadigol ac/neu ymarferol. Dylai’r cais hefyd nodi’n glir gydbwysedd arfaethedig y cydrannau ysgrifenedig ac ymarferol i’w cyflwyno. Rhaid i’r cais nodi unrhyw faterion o ran anghenion penodol i gefnogi’r myfyriwr yn sgil natur yr ymchwil ayyb - effaith ar ofynion hyfforddiant sgiliau, gofynion goruchwylio ayyb. Dylai’r goruchwylwyr ddarparu gwybodaeth fanwl am sut bydd y gydran ymarferol yn cael ei goruchwylio.

Elfen fawr o’r cyflwyniad yw gwaith creadigol gwreiddiol a grëwyd gan yr ymgeisydd yn benodol i’w gyflwyno. Dylai’r elfen ymarferol gael sylwadau ysgrifenedig i gyd-fynd â hi. Dylid penderfynu ar hyd yr elfen ysgrifenedig yn ôl natur yr ymchwil, ond ni ddylai fod yn fwy na 40,000 o eiriau ar gyfer lefel ddoethurol ac 20,000 o eiriau ar gyfer lefel meistr ymchwil.

Gwaharddiad ar Fynediad

Weithiau, mae canlyniadau ymchwil yn werthfawr o safbwynt masnachol neu'n sensitif am reswm arall, er enghraifft o ran defnyddio deunydd sy'n destun i gytundeb neu gontract arall sy'n cyfyngu ar fynediad ato. Er mwyn diogelu’r cyfrinachedd hwn, mae’r Brifysgol yn caniatáu gwaharddiad ar fynediad at y traethawd ymchwil a bydd hyn yn golygu na fydd ar gael i’r darllenydd cyffredin am hyd at dair blynedd (gellir ymestyn y cyfnod dan amgylchiadau arbennig).

Dylid nodi’r bwriad i ofyn am waharddiad ar fynediad mor gynnar â phosibl yn ymgeisyddiaeth y myfyriwr a rhaid iddo gael ei nodi ar y ffurflen Hysbysiad o Fwriad i Gyflwyno (gweler Hysbysiad o Fwriad i Gyflwyno isod). Rhaid i’r Coleg gyflwyno cais am waharddiad ar fynediad i’r Bwrdd Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig. Rhaid i’r cais nodi teitl y gwaith a’r rhesymau am osod y gwaharddiad.

Os cymeradwyir y gwaharddiad ar fynediad, hysbysir Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Llyfrgell Prifysgol Abertawe er mwyn sicrhau nad yw'r gwaith ar gael hyd nes bod yr amser a gytunwyd wedi mynd heibio.

Confensiynau Rhwymo

Rhwymo dros dro

Mae rhwymo dros dro’n arferol at ddibenion arholi. Argymhellir rhwymo perffaith fel math o rwymo dros dro. Mae hyn yn darparu llyfr clawr meddal, gyda’r tudalennau wedi’u diogelu gan lud i feingefn du tebyg i dâp.

Rhwymo clawr caled parhaol

Pan fydd y traethawd ymchwil wedi’i gymeradwyo gan yr arholwyr, a’r myfyriwr wedi gwneud y newidiadau neu’r cywiriadau gofynnol, rhaid cyflwyno dau gopi wedi’u rhwymo’n barhaol i’r Coleg er mwyn eu dosbarthu i’r Llyfrgelloedd (un yn achos yr MRes/ MA trwy Ymchwil/ MSc trwy Ymchwil).

Nid yw’r Brifysgol yn pennu lliw’r clawr, ond du, gwyrdd tywyll neu goch yw’r lliw fel arfer.

Rhaid i feingefn y traethawd ymchwil (rhwymo parhaol yn unig) ddangos:

 • Cyfenw a llythrennau blaen y myfyriwr
 • Prifysgol Abertawe
 • Teitl llawn neu fyr y gwaith
 • Y flwyddyn gyflwyno
 • Y radd y mae’r gwaith yn cael ei gyflwyno ar ei chyfer.

Sylwer: Os oes angen dwy gyfrol, dylid ychwanegu Cyfrol 1 a Chyfrol 2, fel y bo’n briodol, i’r testun ar y meingefn.

Enghraifft: Meingefn

Tugandhow, G. Prifysgol Abertawe 2011
Hunanfeirniadaeth a Hunanbenderfyniad  [Cyfrol. 1] PhD

Cedwir un copi o’r traethawd ymchwil cymeradwy yn Llyfrgell Prifysgol Abertawe ac, ar gyfer graddau ar wahân i’r MRes, anfonir yr ail un at Lyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth. Ni ellir dyfarnu’r radd hyd nes bod y copïau clawr caled wedi’u cyflwyno.

Cynllun mewnol traethawd ymchwil

Os cyflwynir traethawd ymchwil ar ffurf un gyfrol, bydd y cynllun yn dilyn y patrwm canlynol yn gyffredinol, ond rhaid i’r myfyriwr wirio gyda'i (g)oruchwyliwr a oes unrhyw gonfensiynau arbennig i’r maes pwnc penodol:

 • Tudalen teitl
 • Crynodeb
 • Datganiadau a Gosodiadau
 • Tudalen Cynnwys
 • Cydnabyddiaeth
 • Rhestr o dablau, darluniau ayyb.
 • Diffiniadau neu Fyrfoddau
 • TESTUN: Wedi’i rannu’n briodol a chyda phenodau a rhannau wedi’u tudalennu’n barhaus. (Mae cynllun y testun yn agwedd bwysig o ddyluniad y traethawd ymchwil. Gellir rhannu'r deunydd yn ôl Rhannau, Penawdau, Adrannau, ayyb. – mae cyngor y goruchwyliwr yn hanfodol)
 • Atodiadau (Lle mae’r rhain yn sylweddol, dylid ystyried cael cyfrol ar wahân)
 • Geirfa
 • Llyfryddiaeth
Tudalen Teitl

Rhaid i’r dudalen deitl gynnwys yr wybodaeth ganlynol:

 • Y teitl cymeradwy ac unrhyw isdeitl
 • Cyfanswm nifer y cyfrolau os oes mwy nag un, a rhif y gyfrol benodol
 • Enw llawn y myfyriwr, ac os dymunir, unrhyw gymwysterau a theilyngdod yn dilyn yr enw.
 • Y testun "Cyflwynwyd i Brifysgol Abertawe er mwyn diwallu gofynion y Radd" wedi’i ddilyn gan enw’r cynllun gradd (Doethur mewn Athroniaeth / Meistr mewn Athroniaeth, Doethur mewn Peirianneg ayyb).
 • Y testun "Prifysgol Abertawe"
 • Y flwyddyn gyflwyno
Crynodeb

Disgrifiad byr o’r gwaith: ei nodau, dulliau a chasgliadau. Dim mwy na thri chant o eiriau, gan ddefnyddio llinellau gofod sengl.

Bydd copi o grynodeb y traethawd ymchwil yn cael ei ddefnyddio yn y cyhoeddiad gan ASLIB o draethodau ymchwil a gyflwynwyd ar gyfer gradd uwch ym Mhrifysgolion Prydain. Mae’n hanfodol bod y crynodeb yn cael ei deipio mewn gofod sengl a’i gynnwys ar un ochr o’r ddalen a ddarperir.

Dylai fyfyrwyr gofio, wrth iddynt ysgrifennu’r crynodeb, mai dyma’r unig ran o’r traethawd ymchwil y bydd gweithwyr ymchwil eraill yn ei ddarllen o bosibl. Dylid ei ysgrifennu mewn ffordd a fydd yn helpu ymchwilwyr yn yr un maes i benderfynu p’un ai i ddarllen y traethawd ymchwil ai peidio. Dylai’r crynodeb gynnwys darn o ryddiaith gysylltiedig ac ni ddylai fod dros 300 o eiriau o ran hyd. Gallai fod llawer yn fyrrach. Dylid osgoi byrfoddau.

Datganiadau a Gosodiadau

Darperir gwybodaeth am y cyhoeddiadau a datganiadau safonol y mae’n rhaid iddynt gael eu gwneud pan fydd myfyriwr yn cyflwyno’i draethawd ymchwil gyda’r Pecyn Cyflwyno a ddosberthir i ymgeiswyr sydd wedi llenwi eu ffurflen “Hysbysiad o Fwriad i Gyflwyno” ac sy’n paratoi i gyflwyno traethawd ymchwil. Yn gryno, mae’r rhain yn cynnwys:

 1. Gosodiad nad yw’r gwaith wedi’i dderbyn yn gyffredinol yn y gorffennol ar gyfer unrhyw radd ac nid yw’n cael ei gyflwyno ar yr un pryd mewn ymgeisyddiaeth ar gyfer unrhyw radd.
 2. Datganiad mai canlyniad ymchwil y myfyriwr ei hun yw’r traethawd ymchwil, ac eithrio lle y nodir fel arall, a bod ffynonellau eraill yn cael eu cydnabod gan droednodiadau sy’n rhoi cyfeiriadau amlwg a bod llyfryddiaeth wedi'i hatodi.
 3. Datganiad bod y myfyriwr yn rhoi caniatâd i’r traethawd ymchwil, os caiff ei dderbyn, fod ar gael i’w llungopïo ac ar gyfer benthyciadau rhwng llyfrgelloedd, ac i’r teitl a’r crynodeb fod ar gael i sefydliadau allanol.

Os cymeradwyodd y Bwrdd Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig waharddiad ar fynediad, dylai’r myfyriwr ddefnyddio fersiwn ddiwygiedig o’r datganiad hwn, sy’n rhoi caniatâd i’r traethawd ymchwil fod ar gael i’w llungopïo ac ar gyfer benthyciadau rhwng llyfrgelloedd ar ôl i’r gwaharddiad ar fynediad ddirwyn i ben.

Tudalen Cynnwys

Manylion rhaniad y traethawd ymchwil, gyda rhifau’r tudalennau.

Diolchiadau

Os ydy’r myfyriwr yn dymuno cynnwys cyflwyniad neu gydnabyddiaeth yn y traethawd ymchwil, dylid cynnwys hyn ar dudalen sy’n dilyn y Dudalen Gynnwys.

Rhestr o dablau, darluniau ayyb.

Teitlau’r holl dablau a darluniau yn y traethawd ymchwil, gyda rhifau tudalennau.

Diffiniadau neu Fyrfoddau

Dylid diffinio’n glir pob byrfodd a ddefnyddir yn y traethawd ymchwil.

Y Prif Destun – wedi’i rannu’n briodol yn rhannau, penodau ac adrannau

Dylai’r myfyriwr geisio cyngor ei oruchwylwyr ar y ffurf briodol o rannu i’w ddefnyddio yn y prif destun. Dylai’r prif destun fod yn ddogfen hunangefnogol yn ei hun a pheidio â gofyn i’r darllennydd gyfeirio at yr atodiadau.

Atodiadau

Ni chynhwysir yr atodiadau yng nghyfrif geiriau’r traethawd ymchwil. Mae’r atodiadau’n galluogi’r myfyriwr i roi goleuni pellach ar y prif destun a gall weithredu fel storfa o ddata craidd. Dylid nodi nad oes rhaid i’r arholwyr ddarllen yr atodiadau wrth arholi traethawd ymchwil.

Geirfa

Dylai’r eirfa gynnwys rhestr o dermau arbenigol a ddefnyddir yn y traethawd ymchwil nad oes disgwyl i’r darllenydd fod yn gyfarwydd â nhw, pob un â’i ddiffiniad fel y’i deellir yn y testun.

Llyfryddiaeth

Dylai’r llyfryddiaeth restru’r holl waith y cyfeirir ato yn y traethawd ymchwil a dylai hefyd gynnwys gwaith sydd wedi llywio’r traethawd ymchwil hyd yn oed os na chyfeiriwyd yn uniongyrchol ato.

Ymddangosiad corfforol y traethawd ymchwil

Papur

Gwyn, maint A4 sy’n ddigon didraidd i atal unrhyw beth rhag dangos trwyddo: er mwyn cyflawni hyn, dylid defnyddio papur gyda phwysau o 70 i 100 gsm. Mae papur argraffu safonol o 80gsm yn dderbyniol.

Y Print

Rhaid i’r prif destun gael ei argraffu mewn inc du, a gellir ei argraffu ar ddwy ochr y dudalen.

Cymeriad Ffont neu Uchder Argraffu

Ni ddylai’r maint argraffu neu faint y cymeriad fod yn llai nag 8 pwynt (2.50mm), ond fel rheol, byddai maint y testun yn gyfwerth â 12 pwynt Times New Roman.

Ymylon

Dylai’r ymylon fod yn 4cm (1½ modfedd) o led ar yr ochr chwith ac o leiaf 2cm (¾ modfedd) ar yr ochr dde, ond 1 fodfedd (2.5cm) ar yr ochr dde sy’n cael ei ffafrio.

Gofod Llinellau

Dylid defnyddio gofod o un llinell a hanner yn y prif destun. Fodd bynnag, dylid defnyddio gofod sengl yn y Crynodeb, mewn unrhyw ddyfyniadau wedi’u cilosod, ac mewn troednodiadau.

Rhifo’r Tudalennau

Dylid rhifo’r tudalennau yn y traethawd ymchwil mewn trefn.

Cyfeirnodi a’r llyfryddiaeth

Y gofyniad cyntaf ar gyfer traethawd ymchwil a gyflwynir mewn ymgeisyddiaeth am radd yw ei fod yn cyflwyno canlyniadau gwaith y myfyriwr ei hun. Wrth reswm, nid yw’r gofyniad hwn yn eithrio defnyddio dyfyniadau na chynrychioli safbwyntiau neu ganlyniadau ysgolheigion eraill yn y maes. Yn wir, disgwyliad arall mewn unrhyw draethawd ymchwil yw y bydd y myfyriwr yn cysylltu ei waith ei hun gyda gwaith ymchwilwyr eraill.

Yr hyn sydd o bwys mwyaf yw bod rhaid i’r myfyriwr wahaniaethu’n glir ac yn ddiamwys rhwng meddyliau, casgliadau a chanlyniadau ei hun ac eiddo ysgolheigion eraill wrth ysgrifennu’r traethawd ymchwil. Y mecanwaith safonol ar gyfer sicrhau y gwahaniaethir yn glir yw trwy roi dyfynodau ar gyfer dyfyniadau uniongyrchol o waith ysgolheigion eraill, a chyfeiriadau er mwyn cydnabod defnydd uniongyrchol ac anuniongyrchol o waith ysgolheigion eraill. Rhaid i’r cyfeiriadau fod yn ddigon cryno i alluogi’r darllenydd i gael gafael ar y gwaith gwreiddiol a'i ystyried. Tybir bod aralleirio heb briodoli’n arfer annheg.

Nod cyfeiriad yw galluogi’r darllenydd i ddod o hyd i’r gwaith y mae’r myfyriwr wedi’i ddyfynnu yn y traethawd ymchwil a throi ato.

Defnyddir cyfeiriadau i nodi’r gwaith a grybwyllwyd yn y testun, ond ni fydd y llyfryddiaeth, a osodir ar ddiwedd y traethawd ymchwil, yn gyfyngedig i'r gwaith a ddyfynnwyd yn unig; bydd hefyd yn rhoi manylion angenrheidiol gwaith arall a fu’n ddefnyddiol i ymchwil y myfyriwr, hyd yn oed os na chaiff ei ddyfynnu yn amlwg yn y testun.

Mae llunio traethawd ymchwil yn dechrau trwy archwilio’r deunydd darllen perthnasol yn y maes astudio ac mae’n bwysig mabwysiadu dull defnyddiol o gofnodi darllen y myfyriwr ar y dechrau. Mae meddalwedd Endnote i reoli cyfeiriadau llyfryddiaethol ar gael ar bob cyfrifiadur mynediad agored ledled y campws, a chynigir hyfforddiant gan y Llyfrgell. Gellir prynu copi personol o feddalwedd Endnote i’w ddefnyddio gartref am bris gostyngol. Mae gwybodaeth am sut i gael y feddalwedd hon ar gael o’r swyddfa Cymorth TG yn y Ganolfan Llyfrgell a Gwybodaeth.

Mae’n bwysig iawn yn y camau astudio cynharaf bod y myfyriwr yn trafod â’i oruchwyliwr pa system gyfeirnodi sydd fwyaf priodol ar gyfer y traethawd ymchwil. Mae arholwyr yn aml yn tybio bod cyfeirnodi anghywir yn fethiant i fodloni’n llawn y safonau angenrheidiol ar gyfer gradd ymchwil. Y system fwyaf cyffredin a ddefnyddir yw “System Harvard” a gydnabyddir ar raddfa ryngwladol, ond mae gan rai pynciau neu ddisgyblaethau gonfensiynau eraill y dylai’r myfyriwr fod yn ymwybodol ohonynt. Os nad yw’r Coleg yn argymell confensiwn penodol, mae arweiniad sylfaenol ar arddulliau cyfeirnodi ar gael ar wefan y Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth neu o ddesg wybodaeth y Gwasanaethau.

Rhaid i unrhyw gyfeiriad at ffynhonnell gwe-seiliedig gynnwys y cyfeiriad gwe (llwybr llawn) a’r dyddiad y'i cyrchwyd ddiwethaf.

Hysbysiad o Fwriad i Gyflwyno

Rhaid i bob myfyriwr ymchwil sy’n bwriadu cyflwyno traethawd ymchwil i’w arholi trwy arholiad llafar lenwi ffurflen Rhybudd o Fwriad i Gyflwyno. Dylid anfon ffurflenni wedi’u llenwi at yr aelod staff dynodedig yn y Coleg heb fod yn llai na THRI MIS cyn dyddiad cyflwyno disgwyliedig y traethawd ymchwil.

Ar ôl i ffurflen gael ei llenwi, fel rheol ni fydd y myfyriwr yn gallu gwneud cais am estyniad i’r ymgeisyddiaeth.

Caiff y ffurflen ei hanfon yn awtomatig at fyfyrwyr ar ôl i’r myfyriwr symud yn llwyddiannus i gam Parhad yr ymgeisyddiaeth (gyda’r hysbysiad ffurfiol gan y Bwrdd Dilyniant). Wedyn, bydd y ffurflen yn cael ei hanfon ar ôl pob Bwrdd Dilyniant hyd nes i’r myfyriwr lenwi’r ffurflen a’i chyflwyno. Mae’n ofynnol i fyfyrwyr lenwi'r ffurflen 3 mis, fan hwyraf, cyn diwedd cyfnod hwyaf eu hymgeisyddiaeth, gan roi dyddiad cyflwyno arfaethedig heb fod yn hwyrach na’u dyddiad cyflwyno olaf.

Gweithdrefnau
 1. Mae’r myfyriwr yn cael ac yn llenwi ffurflen dri mis cyn y dyddiad cyflwyno disgwyliedig;
 2. Mae’r myfyriwr yn cofnodi a oes cymeradwyaeth wedi’i rhoi os bydd y traethawd ymchwil yn cael ei gyflwyno cyn dyddiad ymgeisyddiaeth ofynnol y myfyriwr (gweler y Canllawiau ar Ymgeisyddiaeth Graddau Ymchwil am fanylion am gyflwyniad cynnar);
 3. Mae’r myfyriwr yn cofnodi a gyflwynwyd, neu a gyflwynir, cais am waharddiad ar fynediad;
 4. Mae’r myfyriwr yn nodi a fydd angen unrhyw ddarpariaeth arbennig arno ar gyfer yr arholiad llafar;
 5. Mae’r myfyriwr yn nodi a fydd y traethawd ymchwil yn cael ei gyflwyno yn Gymraeg ac a fydd yr arholiad llafar yn Gymraeg;
 6. Mae’r myfyriwr yn nodi a fydd y traethawd ymchwil yn cael ei gyflwyno mewn iaith heblaw am Gymraeg / Saesneg (dylid cael caniatâd i wneud hynny ar adeg cadarnhau’r ymgeisyddiaeth, gweler y Canllawiau ar Fonitro Cynnydd Myfyrwyr Ymchwil) ac a fydd yr arholiad llafar mewn iaith heblaw am Gymraeg / Saesneg;
 7. Mae goruchwyliwr y myfyriwr yn cydlofnodi’r ffurflen wedi’i llenwi – os oes gan y goruchwyliwr unrhyw sylwadau/pryderon am fwriad y myfyriwr i gyflwyno, dylid nodi’r rhain ar y ffurflen yn y blwch priodol – os ydy’r myfyriwr yn cyflwyno cyn y dyddiad ymgeisyddiaeth ofynnol (gweler 2 uchod), dylai’r goruchwyliwr gynnwys sylwadau penodol ar hyn;
 8. Mae’r myfyriwr yn cyflwyno’r ffurflen wedi’i llenwi i’r aelod staff dynodedig yn y Coleg;
 9. Dylai’r Coleg anfon copi o'r ffurflen ymlaen at y Swyddfa Academaidd Ymchwil Ôl-raddedig;
 10. Pan fydd y ffurflen wedi’i llenwi, dylai’r Coleg ddechrau’r broses o enwebu’r Bwrdd Arholi (gweler yr Canllawiau ar Arholi Graddau Ymchwil am arweiniad ar enwebu arholwyr).

Cyflwyno’r traethawd ymchwil

Ar ôl llenwi’r ffurflen “Hysbysiad o Fwriad i Gyflwyno” bydd y myfyriwr yn cael “Pecyn Cyflwyno”. Mae’r pecyn yn cynnwys:

 • Llythyr eglurhaol;
 • Rhestr wirio i ymgeiswyr;
 • Nodiadau ac arweiniad i ymgeiswyr;
 • Cynlluniau a awgrymir ar gyfer cyhoeddiadau a datganiadau;
 • Y ffurflen “Rhybudd o Ymgeisyddiaeth”
 • Taflen grynodeb o’r traethawd ymchwil.

Ar ôl i’r myfyriwr ysgrifennu ei draethawd ymchwil, dylai’r goruchwylwyr weld y copi drafft terfynol i roi sylwadau arno. Yna, bydd y myfyriwr yn gwneud y diwygiadau terfynol i’r traethawd ymchwil.

Mae’n ofynnol i bob myfyriwr ymchwil gynnwys yn y traethawd ymchwil grynodeb o’r traethawd ymchwil a’r cyhoeddiadau a datganiadau perthnasol (gweler Cynllun mewnol traethawd ymchwil uchod)

Pan fydd myfyriwr yn barod i gyflwyno’i draethawd ymchwil, dylai’r datganiadau a’r gosodiadau gofynnol gael eu llofnodi a dylai dau gopi o’r traethawd ymchwil gael eu rhwymo’n unol â pholisi’r Coleg ar gyflwyno mewn rhwymiad dros dro ar gyfer yr arholiad (gweler y Confensiynau Rhwymo uchod). Bydd angen i’r myfyriwr baratoi copi electronig o’r traethawd ymchwil ar CD-ROM hefyd i’w gyflwyno’n uniongyrchol i’r Swyddfa Academaidd Ymchwil Ôl-raddedig.

Mae gan bob Coleg aelod staff dynodedig sy’n gyfrifol am dderbyn y traethodau ymchwil yn ffurfiol. Dylai’r myfyriwr gyflwyno’r ddau gopi o’r traethawd ymchwil wedi’u rhwymo i’r aelod staff dynodedig. Wedyn, gweithredir y gweithdrefnau canlynol:

 1. Bydd statws matriciwleiddio a statws ariannol y myfyriwr yn cael eu gwirio. Os bydd gan y myfyriwr ddyled i’r Brifysgol, ni fydd y traethawd ymchwil yn cael ei arholi.
 2. Gofynnir i’r myfyriwr gadarnhau’r cyfeiriad y mae’n gofyn i’r hysbysiad ffurfiol gael ei anfon iddo – fel rheol “Cyfeiriad Cartref” y myfyriwr fydd hwn.
 3. Bydd y myfyriwr yn cael derbynneb ar gyfer ei draethawd ymchwil, a dogfennau eraill. Bydd y dderbynneb yn cofnodi’r dyddiad cyflwyno.
 4. Ar ôl cael cadarnhad o benodi Bwrdd Arholi gan y Swyddfa Academaidd Ymchwil Ôl-raddedig, gellir dechrau arholi’r traethawd ymchwil. Sylwer: ni ddylid trefnu dyddiad ar gyfer yr arholiad / viva tan fod y Bwrdd Arholi wedi'i gymeradwyo.

Mynediad parhaus i gyfleusterau ar ôl cyflwyno

Bydd pob myfyriwr yn cael mynediad i’r Llyfrgell ac i’r cyfleusterau TG tan ddiwedd y broses arholi (fel y nodwyd yn yr hysbysiad ffurfiol gan y Gofrestrfa Academaidd).

Trefniadau ailgyflwyno

Os bydd yn ofynnol i fyfyriwr ailgyflwyno’i draethawd ymchwil (yn hytrach na gwneud cywiriadau a diwygiadau), mae’r trefniadau ailgyflwyno yn union fel yr amlinellir uchod ar gyfer y cyflwyniad cyntaf. Dylai’r Bwrdd Arholi gael ei ail-enwebu ac ni all y gwaith o arholi’r traethawd ymchwil a ailgyflwynwyd ddechrau hyd nes i’r ddau arholwr gael eu hailbenodi a’u cadarnhau gan y Swyddfa Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig.

Ar ôl yr arholiad llafar, bydd y myfyriwr yn cael ei hysbysu yn ffurfiol gan y Brifysgol am argymhelliad y Bwrdd Arholi. Bydd y myfyriwr yn cael adborth ar y pwyntiau y mae’n rhaid iddo fynd i’r afael â nhw yn yr ailgyflwyniad, fel rheol trwy oruchwylwyr y myfyriwr neu arholwr mewnol y traethawd ymchwil. Dylai’r myfyriwr gael copi o’r ffurflenni Adroddiad a Chanlyniadau hefyd a baratowyd gan yr arholwyr cyn ac ar ôl yr arholiad llafar. Bydd yr un arholwyr yn arholi’r traethawd ymchwil wedi’i ailgyflwyno i weld a aed i’r afael â’r pwyntiau a godwyd yn yr adroddiadau o’r arholiad cyntaf. Rhaid i draethawd ymchwil wedi’i ailgyflwyno gael ei arholi gan ail arholiad llafar. Mewn achosion eithriadol iawn, gallai’r gofyniad am ail arholiad llafar gael ei hepgor - bydd Cadeirydd y Bwrdd Arholi’n rhoi gwybod i’r myfyriwr fod y gofyniad am ail arholiad llafar wedi’i hepgor wrth gloi’r arholiad llafar cyntaf (gweler y Canllawiau ar Arholi Myfyrwyr Ymchwil).

Ymhen ychydig ddiwrnodau ar ôl cael ei hysbysu'n ffurfiol gan y Brifysgol am y canlyniad, bydd cerdyn cofnod y myfyriwr ar y fewnrwyd yn dangos bod dyddiad diwedd yr ymgeisyddiaeth wedi newid i’r un a hysbyswyd fel y dyddiad ailgyflwyno olaf. Ar ôl i’r cofnod ar y fewnrwyd gael ei ddiweddaru, bydd y myfyriwr yn gallu defnyddio cyfleusterau electronig y Brifysgol a gwasanaethau’r Llyfrgell tan y dyddiad diwedd ymgeisyddiaeth newydd.

Rhaid i’r myfyriwr ailgyflwyno’i draethawd ymchwil ar y dyddiad cau a hysbyswyd gan y Brifysgol neu cyn hynny a thalu’r ffi ailgyflwyno ar neu cyn y dyddiad ailgyflwyno. Gellid talu ag arian parod neu â cherdyn credyd i’r Adran Gyllid, neu â siec Sterling a dynnwyd o fanc y DU (i’w thalu i “Prifysgol Abertawe”).

Cyflwyno traethawd ymchwil terfynol wedi’i rwymo mewn copi caled

Ar ôl i neu neu'r ddau o'r arholwyr gymeradwyo'r cywiriadau a'r diwygiadau y gofynnwyd amdanynt gan y Bwrdd Arholi (fel y nodwyd ar y Ffurflen Ganlyniadau), rhaid i'r myfyriwwr gyflwyno dau gopi o'r traethawd ymchwil wedi’u rhwymo’n barhaol (un yn achos y MRes/ MA trwy Ymchwil / MSc trwy Ymchwil) a thaflen grynodeb rydd o’r traethawd ymchwil i’r aelod staff dynodedig, ac un copi electronig mewn Fformat Dogfen Gludadwy (PDF) ar ddisg (CD-ROM) i’r Swyddfa Academaidd Ymchwil Ôl-raddedig, cyn y gellir dyfarnu’r radd (gweler Rhwymo clawr caled parhaol uchod)

< | Canllawiau ar Arholi Myfyrwyr Ymchwil >