Swansea University

Canllawiau ar Arholi Myfyrwyr Ymchwil

Canllawiau ar Arholi Myfyrwyr Ymchwil

1. Aelodau’r Bwrdd Arholi

1.1 Bydd pob Bwrdd Arholi ar gyfer ymgeiswyr yn cynnwys yr unigolion canlynol:

• Cadeirydd annibynnol, a fydd yn Bennaeth y Coleg neu’n aelod o staff a chanddo brofiad addas a enwebwyd gan Bennaeth y Coleg. Mae disgwyl i Gadeirydd y Bwrdd Arholi gadeirio’r arholiad llafar ac unrhyw gyfarfod o’r arholwyr;
• Arholwr allanol;
• Arholwr mewnol neu, yn achos staff Prifysgol Abertawe, ail arholwr allanol (gweler yr adran 'Arholi Staff a Myfyrwyr Ymchwil a Gyflogir ym Mhrifysgol Abertawe ' isod).

Fel arfer dylai'r arholwr mewnol ac allanol fod â phrofiad ar lefel y traethawd ymchwil rhyngddynt er mwyn arholi ar lefel gradd ôl-raddedig. Er enghraifft, lle nad oes gan arholwr allanol a gynigir fawr ddim profiad neu ddim profiad o gwbl o fod yn arholwr allanol, mae’n hollbwysig fod gan yr arholwr mewnol a gynigir brofiad helaeth o fod yn arholwr. Lle bo'r arholwr mewnol arfaethedig yn gymharol ddibrofiad, rhaid i’r arholwr allanol arfaethedig feddu ar brofiad helaeth o weithredu fel arholwr.

1.2 Cadeirydd y Bwrdd Arholi

Bydd Cadeirydd y Bwrdd yn annibynnol yn y broses arholi a bydd yn atebol i’r Bwrdd Dilyniant a Dyfarnu ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig parthed cynnal yr arholiad. Mae disgwyl i Gadeirydd y Bwrdd Arholi gadeirio’r arholiad llafar ac unrhyw gyfarfod o’r arholwyr.

1.2.1 Fel arfer byddai Cadeirydd arfaethedig:

• Yn aelod o staff Prifysgol Abertawe, sydd â statws digon uchel a digon o brofiad i allu hawlio awdurdod;
• Wedi gweithredu fel arholwr ar, neu'n uwch na, lefel y traethawd ymchwil i'w arholi;
• Yn meddu ar gymhwyster academaidd ar lefel y traethawd ymchwil neu’n uwch na lefel y traethawd i’w arholi neu’n meddu ar brofiad proffesiynol cyfatebol;
• Yn meddu ar ddealltwriaeth glir o reoliadau a gweithdrefnau’r Brifysgol;
• Wedi derbyn hyfforddiant perthnasol o ran goruchwylio a pholisïau a gweithdrefnau goruchwylio penodol y sefydliad.

Ni chaiff unrhyw aelod o staff a fu’n ymwneud â goruchwylio’r ymgeisydd fod yn Gadeirydd y Bwrdd Arholi.

1.3 Arholwr Allanol

Penodir arholwyr allanol gan Bennaeth y Coleg neu ei enwebai, mewn ymgynghoriad â goruchwylwyr y myfyriwr. Dylai Colegau ofalu rhag sefydlu trefniadau cilyddol a allai achosi diffyg gwrthrychedd posibl.

1.3.1 Yn dilyn cyflwyno rheoliadau a gofynion newydd y DU ar gyfer Fisâu a Mewnfudo, mae’n rhaid i’r Brifysgol fedru dangos bod pob arholwr allanol yn gymwys i weithio yn y Deyrnas Unedig. Adeg enwebu ymgeiswyr dylai’r Colegau ddangos ar ba sail y barnwyd bod yr arholwr allanol a gynigir yn gymwys i weithio yn y Deyrnas Unedig – e.e. mae’r arholwr allanol a gynigir yn ddinesydd Prydeinig neu’n cael ei gyflogi gan sefydliad arall o fewn y Deyrnas Unedig (gall hyn eithrio'r rhai sydd wedi cael fisa i weithio mewn un sefydliad yn unig).

1.3.2 Dylai arholwr allanol arfaethedig:

• Fod yn weithgar ym maes ymchwil â statws digon uchel a digon o brofiad i allu hawlio awdurdod;
• Bod yn ymwybodol o natur a phwrpas y radd y mae’r ymgeisydd yn cael ei arholi ar ei chyfer;
• Bod ag arbenigedd a gwybodaeth arbenigol yn y pwnc ymchwil;
• Fel arfer wedi arholi gradd uwch fel arholwr allanol o leiaf unwaith o’r blaen ar yr un lefel (gweler y troednodyn i Enwebu’r Bwrdd Arholi isod);
• Wedi goruchwylio myfyrwyr ôl-raddedig hyd at, neu y tu hwnt i, lefel y thesis a/neu wedi gweithredu fel arholwr mewnol ar gyfer gradd ymchwil;
• Heb gydweithio’n sylweddol yn uniongyrchol â goruchwylwyr yr ymgeisydd yn ystod y pum mlynedd diwethaf.
• Bod â gradd yn y pwnc y maen nhw'n arholi ynddo neu gyfwerth oni bai y gellir profi amgylchiadau eithriadol. Os nad oes gan yr arholwr radd ymchwil, yna mae'n rhaid i'r bwrdd arholi dderbyn cymaint o dystiolaeth ategol o addasrwydd yr unigolyn ar gyfer y swydd.

1.3.3 Gall arholwr o’r tu allan i’r Brifysgol fod yn briodol lle mae angen arbenigedd proffesiynol, cyn belled â bod gan y person a benodir brofiad addas o arholiadau gradd ymchwil.

1.3.4 Os cynigir Arholwr Allanol o Brifysgol nad yw yn y DU, ac nad yw'n dangos ei fod yn gyfarwydd â system gradd ymchwil y DU yna dylai'r Cadeirydd fod yn brofiadol a dylai allu rhoi briff i'r Arholwr Allanol ar ddisgwyliadau cyflwyniad gradd ymchwil.

1.3.5 Ni ellir gwahodd cyn aelod o staff Abertawe i weithredu fel arholwr allanol nes bod o leiaf bum mlynedd wedi mynd heibio ers iddo/iddi adael y Brifysgol.

1.3.6 Ni ellir gwahodd cyn fyfyriwr o Abertawe i weithredu fel arholwr allanol nes bod o leiaf bum mlynedd wedi mynd heibio ers iddo/iddi raddio o’r Brifysgol.

1.3.7 I osgoi tuedd, rhagfarn neu wrthdaro buddiannau canfyddedig, ni ddylid penodi arholwr allanol os:

• bu cyfathrebu/cydweithio academaidd sylweddol â'r ymgeisydd (gan gynnwys fel goruchwyliwr presennol neu gyn-goruchwyliwr yr ymgeisydd) neu oruchwylwyr yr ymgeisydd yn ystod y pum mlynedd diwethaf a fyddai'n codi amheuaeth ynghylch eu gallu i arfer safbwyntiau gwrthrychol, diduedd ac annibynnol
• ydynt wedi arholi graddau ymchwil yn rheolaidd yn yr un adran/ysgol/coleg/cyfadran
• yw goruchwyliwr yr ymgeisydd wedi bod yn arholwr allanol yn adran/ysgol/cyfadran/coleg arfaethedig yr arholwr allanol yn ddiweddar
• ydynt yn diwtoriaid bugeiliol, yn noddwr, yn gydweithiwr proffesiynol agos, yn berthynas neu'n ffrind naill ai yn y sefydliad hwn neu yn sefydliad blaenorol yr ymgeisydd
• ydynt yn rhywun a gafodd eu harholi eu hunain gan y goruchwyliwr, neu bartner neu berthynas y goruchwyliwr
• ydynt yn unigolyn y mae ei waith ei hun yn ganolbwynt y prosiect ymchwil
• ydynt o sefydliad sy'n ymwneud â threfniant darpariaeth gydweithredol y mae'r ymgeisydd yn astudio yn rhan ohono.

1.3.8 Nifer y traethodau ymchwil y gall un arholwr allanol eu harholi

Ni fydd nifer y traethodau ymchwil y gall un arholwr allanol penodol eu harholi mewn cyfnod o ddeuddeg mis fel arfer yn fwy na thri ar lefel doethur a deg ar lefel meistr ymchwil. Mewn amgylchiadau eithriadol, bydd angen cymeradwyaeth gan Ddeon Rhaglenni Ymchwil Ôl-raddedig y Brifysgol (neu ei gynrychiolydd).

1.4 Arholwr Mewnol

 Fel arfer dylai arholwyr mewnol enwebedig:

 Feddu ar wybodaeth ddigonol o bwnc yr ymchwil;

 • Bod â phrofiad ymchwil perthnasol a bod yn weithredol o ran ymchwil;
 • Meddu ar gymhwyster academaidd ar yr un lefel â’r un y mae’n ei arholi neu feddu ar brofiad proffesiynol cyfwerth;
 • Bod yn aelod o staff Prifysgol Abertawe;
 • Heb fod yn ymgeisydd cyfredol am radd ymchwil naill ai ym Mhrifysgol Abertawe neu mewn unrhyw sefydliad arall;
 • Fel arfer heb fod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe ar yr un pryd â’r myfyriwr sy’n cael ei arholi; 
 • Fel arfer, fod yn rhan o’r Coleg lle mae’r myfyriwr wedi’i gofrestru;
 • Wedi derbyn hyfforddiant perthnasol o ran goruchwylio a pholisïau a gweithdrefnau goruchwylio penodol y sefydliad.

 Ni chaiff unrhyw aelod o staff a fu’n ymwneud â goruchwylio’r ymgeisydd fod yn arholwr mewnol.

 1.4.2 Bydd yn ofynnol i aelod o staff nad yw wedi gweithredu fel arholwr mewnol o’r blaen arsylwi o leiaf un arholiad llafar cyn cael ei benodi'n arholwr mewnol. Gall unigolyn annibynnol arsylwi unrhyw arholiad llafar yn y Brifysgol heb geisio caniatâd penodol ymlaen llaw am bresenoldeb yr arsylwr gan bawb sy’n rhan o’r arholiad llafar.

 1.4.3 O dan amgylchiadau eithriadol, os na lwyddir i benodi arholwr mewnol addas o’r Coleg perthnasol, gall Pennaeth y Coleg enwebu arholwr mewnol o un o Golegau eraill y Brifysgol.

 1.4.4 Os bydd hi’n amhosibl penodi arholwr mewnol priodol o Goleg arall yn y Brifysgol, gall y Deon Rhaglenni Ymchwil Ôl-raddedig neu ei gynrychiolydd,  ddilyn argymhelliad arbennig gan y Pennaeth Coleg dan sylw, i benodi ail arholwr allanol yn lle arholwr mewnol. Wrth benodi arholwr o’r fath, gall y Deon Rhaglenni Ymchwil Ôl-raddedig neu ei gynrychiolydd, gymryd i ystyriaeth enwebiad a wneir gan Bennaeth y Coleg/Ysgol, ond nid oes rhaid iddo gael ei glymu i’r enwebiad hwnnw.

1.4.5 Ni fydd y Deon Rhaglenni Ymchwil Ôl-raddedig neu ei gynrychiolydd yn ystyried penodi ail arholwr allanol oni bai fod Pennaeth y Coleg wedi darparu sicrwydd ysgrifenedig bod pob cam priodol wedi ei gymryd i benodi arholwr mewnol o’r Brifysgol ei hun.

2. Arholi Staff a Myfyrwyr Ymchwil a Gyflogir ym Mhrifysgol Abertawe

Mewn achos lle mae'r ymgeisydd ymchwil ôl-raddedig wedi'i gyflogi gan y Brifysgol ar unrhyw adeg cyn yr arholiad, gellir tybio bod gwrthdaro buddiannau os bydd yr Arholwr Mewnol yn un o gydweithwyr yr ymgeisydd. Mewn achos o'r fath, bydd angen ail Arholwr Allanol yn lle Arholwr Mewnol.

2.1 Mae'r eithriadau i'r rheoliad hwn fel a ganlyn:

A. Ymgeiswyr sy'n gweithio hyd at y cyfanswm arferol o 6 awr yn ystod yr wythnos weithio ar ffurf cyflogaeth achlysurol yn ymwneud â'r pwnc o fewn y Brifysgol (gweler "Canllaw i Gyflogi Myfyrwyr Ymchwil").
B. Ymgeiswyr sydd wedi gweithio i'r Brifysgol am gyfanswm o lai na 3 mis cyn cyflwyno.
C. Ymgeiswyr a gyflogir mewn rhan o'r Brifysgol heb unrhyw berthynas â'r Coleg y mae'r Arholwr Mewnol wedi'i ddewis ohono. (Mae enghreifftiau'n cynnwys cyflogaeth yng Ngweinyddiaeth y Brifysgol neu gan Goleg gwahanol.)         Mewn achos o'r fath, rhaid cael datganiad ysgrifenedig yn nodi paham nad oes gwrthdaro buddiannau gyda'r ffurflen Enwebu Arholwyr.


2.2 Mewn rhai achosion, gall fod angen ailgyfansoddi Bwrdd Arholi os bydd yr ymgeisydd yn derbyn swydd yn y Brifysgol rhwng y dyddiad cyflwyno a dyddiad yr arholiad.

3. Enwebu Bwrdd Arholi

Dylai Pennaeth y Coleg neu ei enwebai gwblhau ffurflen Enwebu Bwrdd Arholi, gan nodi a yw'r myfyriwr yn aelod o staff ai peidio, a chan enwi'r holl unigolion sydd wedi ymwneud â goruchwylio'r myfyriwr.

3.1 Dylai Pennaeth y Coleg neu ei enwebai ddarparu manylion cyswllt llawn ar gyfer yr arholwr allanol arfaethedig. Rhaid darparu manylion llawn am brofiad goruchwylio ac arholi ac unrhyw wybodaeth berthnasol arall ar gyfer pob arholwr arfaethedig oni bai i'r arholwr allanol arfaethedig gael ei benodi ac wedi gweithredu fel arholwr gradd ymchwil allanol ym Mhrifysgol Abertawe yn ystod y tair blynedd diwethaf). Dylai’r wybodaeth a ddarperir gynnwys:

• Cofnod o waith goruchwylio llwyddiannus ar y lefel briodol;
• Profiad blaenorol o arholi gradd ymchwil ;
• Cymwysterau academaidd a/neu broffesiynol;
• Swyddi academaidd presennol a blaenorol;
• Crynodeb byr o gyhoeddiadau diweddar a chynnyrch ymchwil.

3.2 Ystyrir pob enwebiad gan y Deon Rhaglenni Ymchwil Ôl-raddedig neu ei enwebai. Gellir gofyn am ddarparu rhagor o wybodaeth ynghylch cymwysterau a/neu arbenigedd yr arholwyr a gynigir a hefyd y Cadeirydd a gynigir ar gyfer y Bwrdd Arholi os bydd unrhyw bryderon. Mae gan y Deon Rhaglenni Ymchwil Ôl-raddedig neu ei gynrychiolydd yr awdurdod i gymeradwyo neu wrthod yn weithredol penodi unrhyw arholwr neu Gadeirydd y Bwrdd Arholi a gynigir.

3.3 Disgwylir y bydd y Coleg yn sicrhau cytundeb anffurfiol gan yr arholwr allanol arfaethedig i weithredu fel arholwr allanol cyn i Bennaeth y Coleg anfon y Ffurflen Enwebu Bwrdd Arholi i’r Gwasanaethau Academaidd. Dylai’r arholwr allanol a gynigir ddeall bod derbyn enwebiad fel arholwr allanol yn golygu ei fod yn ymrwymo i fod ar gael trwy gydol cyfnod y broses arholi, gan gynnwys proses o ailgyflwyno lle y bo’n briodol.

3.4 Rhaid i'r Ffurflen Enwebu Bwrdd Arholi gael ei llofnodi gan Bennaeth y Coleg neu Gadeirydd Pwyllgor Ymchwil y Coleg (neu unigolyn cyfatebol). Lle bo Pennaeth y Coleg neu Gadeirydd Pwyllgor Ymchwil y Coleg yn ymwneud â goruchwylio’r ymgeisydd, dylid sicrhau llofnod Dirprwy Bennaeth y Coleg neu ei gynrychiolydd.

3.5 Os yw’r traethawd ymchwil i’w gyflwyno a’i arholi mewn iaith heblaw am Gymraeg neu Saesneg (dylid sicrhau caniatâd i wneud hynny adeg cadarnhau’r ymgeisyddiaeth, gweler y Canllawiau ar Fonitro Cynnydd Myfyrwyr Ymchwil), rhaid i Bennaeth y Coleg sicrhau y bydd holl aelodau’r Bwrdd Arholi’n gallu cymryd rhan lawn a gweithredol yn yr arholiad. Mae’n rhaid i’r Coleg gyflwyno pob cais sydd i’w arholi’n Gymraeg i’r Gwasanaethau Academaidd er mwyn trefnu cyfieithiad.

 

4. Canllawiau Cyffredinol ar Gyfansoddiad y Bwrdd Arholi

Os nad oes gan un o’r arholwyr lawer o brofiad blaenorol o arholi graddau ymchwil, mae’n hollbwysig bod gan yr arholwr arall brofiad helaeth. Er enghraifft, lle nad oes gan arholwr allanol a gynigir fawr ddim profiad neu ddim profiad o gwbl o fod yn arholwr allanol, mae’n hollbwysig bod gan yr arholwr mewnol a gynigir brofiad helaeth o fod yn arholwr. Lle bo'r arholwr mewnol arfaethedig yn gymharol ddibrofiad, rhaid i’r arholwr allanol arfaethedig feddu ar brofiad helaeth o weithredu fel arholwr.

4.1 Ym mhob achos, rhaid i Gadeirydd y Bwrdd Arholi fod â digon o brofiad a bod ar lefel ddigon uchel, a rhaid iddo fod yn gyfarwydd iawn â Rheoliadau Graddau Ymchwil Prifysgol Abertawe a dull Prifysgol Abertawe o ymdrin â graddau ymchwil.

5. Cadarnhau Penodi Bwrdd Arholi

5.1 Arholwr Allanol

Bydd y Gwasanaethau Academaidd yn anfon llythyr at yr arholwr allanol yn cadarnhau’r penodiad, gyda chopi at Bennaeth y Coleg dan sylw.  Hefyd, bydd y Gwasanaethau Academaidd yn anfon ffurflen gais am dreuliau y gall yr Arholwr ei defnyddio i hawlio ei ffioedd a’i dreuliau ar ôl cwblhau’r broses arholi.

5.1.1 Yn ogystal â ffi’r arholwr allanol, bydd y Brifysgol yn talu treuliau dilys yr arholwr allanol (teithio a threuliau), o hyd at uchafswm o £300 (gwariant gwirioneddol â derbynebau yn unig), sy’n dod i ran yr arholwr allanol. Bydd gofyn i’r Colegau dalu unrhyw gostau sydd uwchlaw’r trothwy hwn. Fel arfer, ni fydd y Brifysgol ond yn talu treuliau sy’n gysylltiedig â gwaith o fewn y Deyrnas Unedig. Ni fydd y Brifysgol yn talu treuliau nad ydynt yn uniongyrchol gysylltiedig â’r arholwr allanol (er enghraifft pryd o fwyd ar gyfer unigolyn arall).

5.2 Arholwr Mewnol a Chadeirydd y Bwrdd Arholi

Bydd y Gwasanaethau Academaidd yn rhoi gwybod i Bennaeth y Coleg p'un a yw'r Bwrdd Arholi wedi'i gymeradwyo.

6. Trefniadau Arholi

6.1 Cyfrifoldebau Colegau a Dosbarthu Dogfennau Arholiadau

Unwaith y bydd y ddau arholwr wedi eu penodi, cyfrifoldeb y Coleg yw darparu’r canlynol i bob arholwr:

• Copïau o’r rheoliadau perthnasol;
• Un copi o draethawd ymchwil yr ymgeisydd (fel arfer mewn rhwymiad dros dro);
• Un copi o’r Ffurflen Hysbysiad Ymgeisyddiaeth wedi’i llenwi;
• Un copi o’r Canllaw i Arholi Myfyrwyr Ymchwil;
• Un copi o’r Canllaw ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil ar Gyflwyno Traethawd Ymchwil;
• Y Ffurflenni Adroddiadau a Chanlyniadau angenrheidiol ar gyfer cynnal yr arholiad.

Mae’r Coleg hefyd yn gyfrifol am ddarparu’r manylion cyswllt i bob aelod o'r Bwrdd Arholi.

7. Camymddygiad Academaidd

Bydd arholwr sydd o'r farn bod ymgeisydd wedi ymgymryd â chamymddwyn academaidd, boed yn ystod y broses arholi neu wedi hynny, yn cyflwyno adroddiad ysgrifenedig am yr amgylchiadau ar unwaith i Gadeirydd y Bwrdd Arholi dan sylw.

8. Trefniadau arholi

Penodir Cynullydd ac Ysgrifennydd a fydd yn gyfrifol am sicrhau bod y trefniadau gweinyddol cywir ar gyfer cyflwyno ac arholi’r traethawd ymchwil yn cael eu dilyn. Bydd Pennaeth y Coleg dan sylw’n gweithredu fel Cynullydd ac Ysgrifennydd neu bydd yn dirprwyo’r swyddogaethau hyn i uwch aelod o’r staff e.e. aelod o staff sy’n gyfrifol am reoli myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig neu Gadeirydd y Pwyllgor Ymchwil/ Ôl-raddedigion.

8.1 Dylid trefnu dyddiad sy’n dderbyniol i bawb ar gyfer yr arholiad llafar. Dylai pob parti dderbyn o leiaf pythefnos o rybudd o ddyddiad yr arholiad llafar. Os bydd amgylchiadau eithriadol yn peri bod unrhyw barti’n methu bod ar gael, dylid gohirio’r arholiad llafar. Mewn amgylchiadau eithriadol iawn gellir cyflwyno cais i’r Bwrdd Dilyniant a Dyfarnu am gymeradwyaeth i gynnal arholiad llafar drwy ddulliau electronig (gweler Cynnal Arholiad Llafar drwy Ddulliau Electronig isod). Os bydd myfyriwr yn methu â mynychu’r arholiad llafar heb roi rhybudd ymlaen llaw, bernir bod y myfyriwr wedi methu â bodloni gofynion y dyfarniad neu'r radd lefel is a dylai’r Bwrdd Arholi gytuno i roi argymhelliad o Heb ei Gymeradwyo (gweler Canlyniadau arholiadau ar gyfer pob gradd isod).

9. Amserlen Arholi

Gofynnir i’r ddau arholwr adrodd yn ôl ar y gwaith mewn da bryd. Mae disgwyl fel arfer i aelodau’r Bwrdd Arholi gwblhau a chyflwyno'r adroddiad a'r ffurflen ganlyniadau ar ddiwrnod y Bwrdd Arholi a heb fod yn hwyrach nag wythnos o ddyddiad y Bwrdd Arholi; byddai hyn hefyd yn berthnasol i draethodau ymchwil a ail-gyflwynwyd. Ni fydd ffioedd a threuliau yn cael eu talu nes bod adroddiad a ffurflen ganlyniadau cyflawn wedi'u derbyn.

9.1 Rhaid i bob arholiad llafar gael ei gynnal o fewn chwe mis i ddyddiad cyflwyno’r traethawd ymchwil. Mae'r Bwrdd Dilyniant a Dyfarnu’n monitro dyddiadau cyflwyno, a thybir bod myfyrwyr nad ydynt wedi cael eu harholi o fewn chwe mis ar ôl y dyddiad cyflwyno heb gydymffurfio, ac ni chânt eu cymeradwyo ar gyfer y dyfarniad neu ar gyfer gradd is.

10. Dyletswyddau'r Arholwyr

Mae gofyn i arholwyr gynnal arholiad llafar i bob ymgeisydd sydd wedi cyflwyno traethawd ymchwil am radd ymchwil. Fel rheol, rhaid i draethawd ymchwil a gafodd ei ailgyflwyno gael ei arholi drwy ail arholiad llafar. Mewn achosion eithriadol iawn, gellir hepgor y gofyniad am ail arholiad llafar yn ôl disgresiwn yr arholwyr os ydynt yn cytuno ar farc llwyddo ar ôl i’r gwaith gael ei ailgyflwyno. Yn y sefyllfa hon, bydd Cadeirydd y Bwrdd Arholi'n rhoi gwybod i’r myfyriwr fod y gofyniad am ail arholiad llafar wedi'i hepgor. Disgwylir y byddai'r holl arholiadau llafar fel arfer yn cael eu cynnal ar sail wyneb yn wyneb, gyda phawb dan sylw yn bresennol, yn yr un ystafell ar gampws Prifysgol Abertawe, ar yr un amser. Gellir cytuno eithriadau naill ai ar sail eithriadol neu ynteu i adlewyrchu natur y radd, e.e. yn achos myfyrwyr sy'n astudio dan Ddull 'D' (cydweithredol).

11.Rôl benodol arholwr mewnol

Rhaid i’r arholwr mewnol benderfynu a yw gwaith ymchwil a gwybodaeth y myfyriwr yn cwrdd â’r safon a ddisgwylir fel arfer gan fyfyriwr yn y Coleg dan sylw sy’n cyflwyno traethawd am y radd honno.

12. Rôl benodol yr arholwr allanol

Rhaid i’r arholwr allanol benderfynu a yw gwaith ymchwil a gwybodaeth y myfyriwr yn cwrdd â’r safon sy’n cymharu ag ymchwil a gwybodaeth myfyrwyr sy’n cael eu harholi mewn sefydliadau eraill am yr un radd.

13. Rôl benodol Cadeirydd y Bwrdd Arholi

Cyfrifoldeb y Cadeirydd yw sicrhau bod y broses yn drylwyr, yn deg, yn ddibynadwy ac yn gyson â rheoliadau a gweithdrefnau’r Brifysgol. Mewn achos adolygu penderfyniad arholiad neu achos apêl, mae gofyn i’r Cadeirydd ddarparu adroddiad ysgrifenedig ar y modd i’r arholiad gael ei gynnal yn ôl yr angen.

13.1 Yn ystod y broses arholi, bydd yr arholwyr yn:

 • Ystyried y traethawd ymchwil a’r crynodeb a gyflwynir gan yr ymgeisydd. Bydd unrhyw ran o’r traethawd ymchwil sydd eisoes wedi’i derbyn, neu sy’n cael ei chyflwyno ar yr un pryd, am unrhyw radd neu gymhwyster arall yn y Brifysgol, neu mewn man arall, yn cael ei heithrio o’r arholiad;
 • Adrodd ar gwmpas, nodweddion ac ansawdd y gwaith a gyflwynwyd;
 • Eu bodloni eu hunain fod yr ymgeisydd yn meddu ar wybodaeth gyffredinol dda yn y maes dysg arbennig y mae’r traethawd ymchwil yn ymwneud ag ef.

14. Cyflwyno'r traethawd ymchwil

Dylai aelodau’r Bwrdd Arholi gadw mewn cof gynnwys y Canllawiau ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil ar Gyflwyno Traethawd Ymchwil wrth asesu traethawd ymchwil.  Bydd y Coleg yn darparu mynediad at y Canllawiau yn ystod yr arholiad llafar fel bo angen.

15. Ffurflenni Adroddiadau a Chanlyniadau

Bwriedir ffurflenni Adroddiadau a Chanlyniadau’r Arholwyr i fod yn gyfrwng ar gyfer adroddiadau’r arholwyr a Chadeirydd y Bwrdd Arholi, ac maent yn cael eu defnyddio gan y Bwrdd Arholi i wneud argymhelliad ffurfiol i Brifysgol Abertawe ar ganlyniad y broses arholi. Hysbysir arholwyr fod gan fyfyrwyr hawl i wneud cais i weld unrhyw sylwadau a wnaethpwyd amdanynt yn yr adroddiadau hyn, dan delerau Deddf Diogelu Data 1998 a’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth ddilynol.

16. Cynnal yr Arholiad

Dylai’r arholwr allanol gwblhau Adran 1.1 y Ffurflen adrodd (Adroddiad yr Arholwr Allanol ar y traethawd ymchwil) gan fynd â’r ffurflen gyfan i’r arholiad llafar. Gall rhai Colegau ganiatáu i gopi electronig gael ei anfon ymlaen llaw cyn yr arholiad. Dylai Cadeirydd y Bwrdd Arholi drefnu bod adroddiad yr arholwr mewnol yn cael ei deipio yn, neu ei atodi mewn ffordd arall i, Adran 2 (Adroddiad yr Arholwr Mewnol).

16.1 Dylai ffurf a chynnwys adroddiadau’r arholwyr fod yn ddigon manwl i ganiatáu i’r Bwrdd Arholi asesu rhychwant ac arwyddocâd y traethawd ymchwil ac i werthfawrogi ei gryfderau a’i wendidau. Dylai adroddiadau, cyn belled ag y bo hynny’n bosibl, gael eu hysgrifennu mewn geiriau y gellir eu deall gan bobl nad ydynt yn arbenigwyr ym maes penodol y traethawd ymchwil. Yn ddelfrydol, dylai’r adroddiad gynnwys, yn agos at y dechrau, datganiad o’r hyn y mae’r traethawd ymchwil yn ceisio’i wneud, a chrynodeb o’r hyn y mae’n ei drafod mewn gwirionedd. Dylai sylwadau gwerthuso fod mor llawn â phosibl a dylent gynnwys awgrym o gryfderau yn ogystal â gwendidau, cyfyngiadau a bylchau.

16.2 Mae Cadeirydd y Bwrdd Arholi’n gyfrifol am sicrhau y dylai'r arholwyr gyfarfod cyn yr arholiad llafar er mwyn cymharu nodiadau o'u hadroddiadau ar y traethodau ymchwil, a chytuno ar strategaeth ar gyfer yr arholiad llafar. Rhaid i Gadeirydd y Bwrdd Arholi fod yn bresennol mewn unrhyw gyfarfod o’r fath. Mae disgwyl i’r Coleg sicrhau bod ystafell a lluniaeth digonol ar gael ar gyfer y cyfarfod cyn-arholi hwn.

Hyd yn oed pan fydd adroddiadau traethawd ymchwil y ddau arholwr yn dynodi bod y traethawd wedi cyrraedd y safon ofynnol, rhaid peidio â dweud wrth y myfyriwr ar ddechrau’r arholiad llafar y bydd y radd yn cael ei dyfarnu. Rhaid i’r arholwyr fodloni eu hunain drwy’r arholiad llafar mai’r myfyriwr yw awdur y traethawd ymchwil a’i fod yn deall ei gynnwys yn llwyr.

17. Cynnal yr arholiad llafar

Rhaid i Gadeirydd y Bwrdd Arholi sicrhau bod yr arholiad llafar yn cael ei gynnal mewn dull agored a theg yn unol â rheoliadau’r Brifysgol. Dylai’r Cadeirydd wneud yn si┼Ár bod y myfyriwr yn cael ei drin yn gwrtais ac yn deg, gan roi ystyriaeth a sylw priodol i leihau unrhyw anghysur, er mwyn galluogi’r myfyriwr i roi o'i orau. Dylai’r Cadeirydd sicrhau bod y myfyriwr yn cael cyfle teg i amddiffyn ei waith a bod yr arholwyr yn ymwybodol o unrhyw amgylchiadau eithriadol sy’n berthnasol i achos y myfyriwr.

17.1 Dylai’r Cadeirydd gwrdd â’r myfyriwr yn breifat cyn yr arholiad llafar i holi’r myfyriwr a oes unrhyw amgylchiadau iechyd neu amgylchiadau personol eraill, na roddwyd gwybod amdanynt eisoes trwy gyfrwng y goruchwyliwr, a allai effeithio ar berfformiad y myfyriwr yn yr arholiad llafar.

17.2 Cyfrifoldeb y myfyriwr yw tynnu sylw’r Bwrdd Arholi at  unrhyw amgylchiadau eithriadol a allai effeithio ar ei berfformiad.  Ni fydd apeliadau academaidd sy’n seiliedig ar amgylchiadau esgusodol y gellid bod wedi tynnu sylw’r Bwrdd Arholi atynt cyn yr arholiad llafar yn cael eu hystyried.

17.3 Dylai’r Cadeirydd esbonio pwrpas yr arholiad llafar i’r arholwyr ac i’r myfyriwr. Pwrpas yr arholiad llafar yw:

 • Galluogi’r arholwyr i fodloni eu hunain mai gwaith y myfyriwr ei hun yw’r traethawd ymchwil;
 • Rhoi’r cyfle i’r myfyriwr amddiffyn y traethawd ymchwil ac egluro unrhyw aneglurder ynddo;
 • Galluogi’r arholwyr i asesu gwybodaeth gyd-destunol y myfyriwr yn ei faes dysg ei hun.

17.4 Nid asesu’r traethawd ymchwil yn unig a wna’r arholwyr yn yr arholiad llafar, ond hefyd asesu gallu’r ymgeisydd i’w amddiffyn, ac i gysylltu cynnwys y traethawd ymchwil â’r corff gwybodaeth sy’n bodoli eisoes o fewn y maes penodol hwnnw.

17.5 Dylai’r Cadeirydd sicrhau bod yr arholwyr a’r myfyriwr yn ymwybodol o reoliadau a chanllawiau’r Brifysgol sy’n ymdrin ag arholi traethawd ymchwil. Dylai’r Cadeirydd esbonio strwythur yr arholiad llafar ac egluro rolau’r arholwyr ac unrhyw unigolion eraill sy’n bresennol. Os oes unrhyw unigolion eraill yn bresennol, dylai’r Cadeirydd gadarnhau nad oes gan y myfyriwr, na’r arholwyr os yw'n briodol, unrhyw wrthwynebiad i bresenoldeb yr unigolion hynny. Mewn achos o’r fath dylai’r myfyriwr lofnodi datganiad ar y ffurflen Adrodd yn nodi ei fod wedi rhoi caniatâd i’r unigolion hynny fod yn bresennol. Mewn rhai achosion, gall rhai rhaglenni penodol ofyn bod yr arholiad llafar yn cael ei gynnal mewn fforwm cyhoeddus. Mewn achosion o’r fath nid oes rhaid ceisio caniatâd ar gyfer presenoldeb aelodau o’r gynulleidfa. Yn ystod yr arholiad llafar, ni ddylai’r Cadeirydd dorri ar draws ond i ddarparu cyngor ar reoliadau’r Brifysgol neu le mae tystiolaeth o unrhyw weithgaredd nad yw’n unol â’r rheoliadau.

17.6 Ar gyfer arholi’r Ddoethuriaeth Broffesiynol (neu rai graddau ar y cyd/cydweithredol), mae gofyn i’r myfyriwr roi cyflwyniad llafar o’i waith i gynulleidfa yn cynnwys aelod, neu aelodau, o’r Bwrdd Arholi a chynrychiolwyr y sefydliad proffesiynol/diwydiannol cysylltiedig cyn cychwyn yr arholiad llafar.  

17.7 Ar ben hynny, caiff ymgeiswyr eu hasesu yn unol â'r cytundebau ar waith ar gyfer graddau ymchwil a ddarperir ac a asesir ar y cyd. Mewn achosion o'r fath, mae'n debygol y bydd aelodau'r Bwrdd Arholi’n cael eu haddasu i gynnwys arholwyr gan sefydliad partner. Yn ogystal, gall y gweithdrefnau asesu fod ar sail gweithdrefnau'r sefydliad partner a chynnwys amddiffyniad cyhoeddus o'r traethawd ymchwil o bosibl.

17.8 Yn yr arholiad llafar, dylai’r myfyriwr gael ei annog i ddangos ei wybodaeth a’i alluoedd yn y modd gorau posibl, a dylid cydnabod ac archwilio cryfderau yn ogystal â gwendidau’r traethawd ymchwil. Yn gynnar yn yr arholiad, dylid rhoi cyfle i’r myfyriwr esbonio’n union beth y mae’r traethawd ymchwil yn ceisio’i gyflawni a beth y mae'n ei gredu yw ei arwyddocâd fel cyfraniad tuag at wybodaeth. Os yw hi’n ymddangos bod anghysondeb mawr rhwng amcanion yr ymgeisydd a chynnwys y traethawd ymchwil ei hun, dylid ymchwilio i’r rhesymau dros hyn.

17.9 Dylid gofyn i’r myfyriwr esbonio ei ddewis o deitl os yw’n ymddangos nad yw’n cyfateb yn berffaith â chynnwys y traethawd ymchwil. Dylai’r myfyriwr gael cyfle hefyd i esbonio unrhyw fethiant amlwg i ddefnyddio deunyddiau pwysig, boed yn sylfaenol neu’n eilaidd, neu unrhyw esgeuluso o ran dulliau neu fethodolegau perthnasol.

17.10 Lle mae traethawd ymchwil yn dangos diffygion sylweddol a allai arwain at adroddiad nad yw’n gwbl ffafriol, mae’n bwysig dwyn sampl cynrychioliadol o’r rhain i sylw’r myfyriwr gan ganiatáu amser iddo esbonio ac amddiffyn y rhain yn yr arholiad llafar.

17.11 Lle mae arholwyr yn teimlo eu bod wedi disbyddu eu trywyddau holi, dylai’r Cadeirydd sicrhau nad oes gan y myfyriwr unrhyw beth pellach i’w ychwanegu neu i’w holi. Yna dylid gofyn i’r myfyriwr (a’r goruchwyliwr os yw’n bresennol) adael yr ystafell er mwyn caniatáu i’r arholwyr drafod yr arholiad llafar. 

18. Y broses ar ôl yr arholiad llafar

Dylai’r arholwr allanol gwblhau Adran 1.2 (Adroddiad yr Arholwr Allanol ar yr Arholiad Llafar), ac, os yw'n briodol, 1.3 (Materion Pryder a Diddordeb Cyffredinol)[1]

18.1 Dylai’r arholwyr drafod perfformiad y myfyriwr yn yr arholiad llafar ac ystyried pa un o’r argymhellion sydd ar gael yw’r mwyaf priodol (gweler Canlyniadau arholiadau ar gyfer pob gradd isod). Dylai’r Cadeirydd sicrhau bod yr argymhelliad a ddewisir yn cydymffurfio â rheoliadau’r Brifysgol.

18.2 Dylai’r arholwr allanol wedyn, ynghyd â’r arholwr mewnol, gwblhau Adran 18.2 (Adroddiad ar y Cyd gan Arholwyr Allanol a Mewnol). Dylai'r adroddiad grynhoi unrhyw wahaniaeth barn ar y traethawd ymchwil y bydd yr arholwyr wedi'i fynegi yn eu hadroddiadau unigol. Gellir hefyd fynegi barn gytunedig ar brif gryfderau a gwendidau'r ymgeisydd, yr ymagwedd tuag at y pwnc a'r perfformiad yn yr arholiad llafar.

18.3 Dylai Cadeirydd y Bwrdd Arholi gwblhau Adran 18.3 (Adroddiad gan Gadeirydd y Bwrdd Arholi), gan gynnig sylwadau ar gynnal yr arholiad llafar a nodi unrhyw faterion trefniadol. Os bydd yr arholwyr wedi argymell y dylai’r traethawd ymchwil gael ei ailgyflwyno i’w arholi heb ail arholiad llafar, dylid cyflwyno cyfiawnhad clir dros hyn yn adroddiad y Cadeirydd a dylai’r ddau arholwr lofnodi hwn.

18.4 Ar gyfer arholi’r Ddoethuriaeth Broffesiynol a'r PhD Cyfnod Astudio Estynedig, dylai Cadeirydd y Bwrdd Arholi neu Gyfarwyddwr Rhaglen y Radd gwblhau Adran 18.4 (Cadarnhad i’r Ymgeisydd Gwblhau’n Foddhaol Elfennau Hyfforddi ac Ymarferol Rhaglen y Ddoethuriaeth Broffesiynol a'r PhD Cyfnod Astudio Estynedig), i gadarnhau bod yr ymgeisydd wedi cwblhau elfennau hyfforddi ac ymarferol y radd. Dylid atodi adroddiad ar wahân yn rhoi manylion y modiwlau hyfforddi a ddilynwyd ar gyfer y radd, a’r canlyniadau a gafwyd, i’r Ffurflenni Adroddiadau a Chanlyniadau. Dylai’r arholwyr gwblhau Adran 6 (Adroddiad ar y Cyflwyniad Llafar gan yr Ymgeisydd) hefyd, yn cadarnhau bod yr ymgeisydd wedi cwblhau’r elfen cyflwyniad llafar gan fodloni’r arholwyr. 

18.5 Ar gyfer arholi Gradd Meistr Ymchwil (Mhres), dylai Cadeirydd y Bwrdd Arholi  gwblhau Adran 18.5 (Cadarnhad i’r Ymgeisydd Gwblhau’n Foddhaol Elfennau a Ddysgwyd ac Elfennau Ymarferol Rhaglen y Mhres), yn cadarnhau bod yr ymgeisydd wedi cwblhau elfennau a ddysgwyd ac elfennau ymarferol y radd. Dylid atodi adroddiad ar wahân yn rhoi manylion y modiwlau a addysgir a gafodd eu dilyn ar gyfer y radd honno, a’r canlyniadau a gafwyd, i’r Ffurflenni Adroddiadau a Chanlyniadau.

18.6 Wedyn, dylai’r arholwyr drefnu gyda Chadeirydd y Bwrdd Arholi i gwblhau a llofnodi’r ffurflen derfynol (y Ffurflen Ganlyniadau). Dylid nodi’r opsiwn priodol o blith yr argymhellion drwy dicio’r blwch perthnasol. Os oes angen gwneud cywiriadau, bydd raid i’r arholwr allanol, fel arfer, archwilio’r cywiriadau’n fanwl ar ran y Bwrdd Arholi oni nodir fel arall. Dylai’r arholwyr a Chadeirydd y Bwrdd Arholi lofnodi’r Ffurflen Ganlyniadau a dylai’r Cadeirydd sicrhau bod y dyddiad ar y ffurflen.

18.7 Dylid gwahodd y myfyriwr i ddod yn ôl i mewn i’r ystafell a dylai’r Cadeirydd hysbysu’r myfyriwr o argymhelliad y Bwrdd Arholi. Dylai’r Cadeirydd esbonio goblygiadau’r argymhelliad a nodi’n glir unrhyw ddyddiadau ar gyfer darparu cywiriadau neu ailgyflwyno’r thesis yn ogystal â nodi pa arholwr fydd yn gyfrifol am gymeradwyo’r cywiriadau (os yn berthnasol).[1] Mae’r adran hon yn caniatáu i Arholwyr Allanol gyflwyno adroddiad am unrhyw bryderon neu arfer da yn ystod y Broses Arholi. Caiff yr wybodaeth hon ei throsglwyddo’n uniongyrchol i Gadeirydd y Bwrdd Dilyniant a Dyfarnu er mwyn cymryd unrhyw gamau gweithredu sydd eu hangen a/neu adrodd i'r Bwrdd Dilyniant a Dyfarnu. Bydd Cadeirydd y Bwrdd Dilyniant a Dyfarnu yn ysgrifennu at yr Arholwr dan sylw ynghylch canlyniad ystyried y pryder neu’r arfer da.

19. Hysbysu'r Bwrdd Dilyniant a Dyfarnu

Ar ôl cwblhau’r arholiad llafar a llofnodi pob adran o’r Ffurflenni Adroddiad a Chanlyniadau, dylai’r Cadeirydd sicrhau bod y Ffurflenni Adroddiadau a Chanlyniadau gwreiddiol yn cael eu hanfon i’r Gwasanaethau Academaidd ar unwaith. Rhaid cyflwyno argymhelliad y Bwrdd Dilyniant a Dyfarnu i'w gadarnhau cyn y gellir paratoi llythyr yn nodi'r canlyniad. Unwaith y ceir cadarnhad bod yr holl amodau wedi eu bodloni, bydd y Gwasanaethau Academaidd yn hysbysu’r myfyriwr o ganlyniad ffurfiol yr arholiad.

20. Anghydfod rhwng Arholwyr ynghylch yr Argymhelliad

Pan fydd argymhelliad arholwr allanol yn arwain at achos o anghydfod rhwng yr arholwr allanol a’r arholwr mewnol, mae gan Gadeirydd y Bwrdd Dilyniant a Dyfarnu y grym, ar gais Cadeirydd y Bwrdd Arholi, i droi at arholwr allanol arall a fyddai’n cael cais i gymrodeddu. Gall Cadeirydd y Bwrdd Dilyniant a Dyfarnu gymryd i ystyriaeth unrhyw adroddiadau ysgrifenedig a gyflwynir gan aelodau’r Bwrdd Arholi. Wrth ddewis ail arholwr allanol gall Cadeirydd y Bwrdd Dilyniant a Dyfarnu gymryd i ystyriaeth enwebiad (os oes un) y Bwrdd Arholi am ail arholwr allanol hefyd, ond nid oes rhaid iddo gael ei rwymo gan yr enwebiad. Byddai penderfyniad ynghylch a ddylid ail-gynnull y Bwrdd Arholi ai peidio’n dod o fewn cylch gorchwyl yr ail arholwr allanol;

Mewn achos o anghydfod rhwng yr arholwyr allanol a mewnol, ni ddylid llofnodi’r ffurflen Adroddiad a Chanlyniad nes i’r anghydfod gael ei ddatrys.

21. Cyfathrebu â'r myfyriwr ar ôl yr Arholiad Llafar

Rhaid hysbysu’r myfyriwr am y canlyniad gan esbonio goblygiadau’r argymhelliad ar ddiwedd yr arholiad llafar.

Canlyniadau Arholiadau ar gyfer Pob Gradd

Canlyniadau ar gyfer Gradd Doethur mewn Athroniaeth (PhD):
 1. Pasio
  (1 mis i gyflwyno copïau caled wedi'u rhwymo)
  Diffiniad: Bernir bod y traethawd ymchwil o safon PhD yn nhermau sylwedd a strwythur.
 2. Pasio yn amodol ar fân gywiriadau’n cael eu cyflwyno o fewn 3 mis
  (fel arfer i'w cymeradwyo gan arholwr mewnol)
  Diffiniad: Bernir bod y traethawd ymchwil o safon PhD o ran sylwedd a strwythur; mae’r cywiriadau'n ymwneud â manylion e.e. ychwanegu/ dileu paragraffau unigol neu ymgorffori cyfeiriadau at nifer bach o eitemau ychwanegol penodol.
 3. Pasio yn amodol ar newidiadau sylweddol yn cael eu cyflwyno o fewn 6 mis
  (fel arfer i'w cymeradwyo gan yr arholwr mewnol a'r arholwr allanol, neu yn ôl doethineb y Bwrdd Arholi gan yr arholwr mewnol yn unig);
  nid yw hwn yn opsiwn ar gyfer traethodau ymchwil a ailgyflwynwyd
  Diffiniad: Bernir bod y traethawd ymchwil o safon PhD drwy Ymchwil yn nhermau sylwedd, ond er mwyn pasio, mae angen newidiadau sy'n sylweddol ond yn amlwg yn fesuradwy o ran a) cyflwyno'r ymchwil e.e. ynghylch y cyflwyniad/ casgliad; neu b) strwythur e.e. ynghylch aildrefnu'r data/ adrannau/ penawdau; neu c) ychwanegu deunydd newydd nad yw’n hwy nag un bennod, lle mae'r Bwrdd Arholi o'r farn bod modd gwneud newidiadau o'r fath o fewn cyfnod o 6 mis.
 4. Penderfyniad wedi'i ohirio hyd nes y caiff y traethawd ymchwil ei ailgyflwyno o fewn 12 mis ac yna’i ailarholi.
  (fel arfer i'w ailarholi gan yr un tîm o arholwyr mewnol ac allanol; fel rheol, bydd ail arholiad llafar; gellir hepgor yr ail arholiad llafar yn ôl doethineb yr arholwyr os cytunir ar basio wedi ailgyflwyno);
  nid yw hwn yn opsiwn ar gyfer traethodau ymchwil a ailgyflwynwyd
  Diffiniad: Ni fernir bod y traethawd ymchwil o safon PhD yn ei ffurf bresennol; fodd bynnag, yn nhermau sylwedd, mae gwir botensial ar sail yr hyn sydd wedi'i gyflwyno eisoes, y gallai'r ymgeisydd, o fewn cyfnod o 12 mis, gyflwyno traethawd ymchwil o safon briodol; gallai fod angen newidiadau/ addasiadau/ ychwanegiadau yn ymwneud â sylwedd a chyflwyniad.
 5. Heb ei gymeradwyo ar gyfer PhD ond yn briodol ar gyfer pasio fel MPhil (yn ei ffurf bresennol)
  (1 mis i gyflwyno copïau caled wedi'u rhwymo)
  Diffiniad: Bernir bod y traethawd ymchwil o safon MPhil yn nhermau sylwedd a strwythur.
 6. Heb ei gymeradwyo ar gyfer PhD ond yn briodol ar gyfer pasio fel MPhil (yn ei ffurf bresennol) yn amodol ar fan gywiriadau yn cael eu cyflwyno o fewn 3 mis
  (fel arfer i'w cymeradwyo gan arholwr mewnol)
  Diffiniad: Ni fernir bod y traethawd ymchwil, fel y mae wedi'i gyflwyno a'i amddiffyn, o safon PhD mewn gwirionedd ac nid oes ganddo'r potensial i fod o’r safon honno; fodd bynnag, bernir bod y traethawd ymchwil o safon MPhil yn nhermau sylwedd a strwythur; mae’r cywiriadau gofynnol yn ymwneud â sylw i fanylion, er enghraifft ychwanegu / dileu paragraffau unigol neu ymgorffori cyfeiriadau at nifer fach o eitemau ychwanegol penodol.
 7. Heb ei gymeradwyo ar gyfer PhD. Penderfyniad wedi'i ohirio hyd nes y caiff y traethawd ymchwil ei ailgyflwyno fel MPhil o fewn 12 mis ac yna’i ailarholi.
  (fel arfer i'w ailarholi gan yr un tîm o arholwyr mewnol ac allanol; gellir hepgor yr ail arholiad llafar yn ôl doethineb yr arholwyr os cytunir ar basio wedi ailgyflwyno);
  nid yw hwn yn opsiwn ar gyfer traethodau ymchwil a ailgyflwynwyd
  Diffiniad: Ni fernir bod y traethawd ymchwil, fel y mae wedi'i gyflwyno a'i amddiffyn, o safon PhD mewn gwirionedd ac nid oes ganddo'r potensial i fod o’r safon honno, nac o safon MPhil yn ei ffurf bresennol; fodd bynnag, yn nhermau sylwedd, mae gwir botensial ar sail yr hyn sydd wedi'i gyflwyno eisoes, y gallai'r ymgeisydd, o fewn cyfnod o 12 mis, gyflwyno thesis o safon MPhil; fel arfer, bydd y newidiadau/ addasiadau/ ychwanegiadau angenrheidiol yn ymwneud â sylwedd a chyflwyniad.
 8. Heb ei gymeradwyo ar gyfer y dyfarniad nac ar gyfer gradd ymchwil is
  (fel opsiwn uniongyrchol ac opsiwn wedi ailgyflwyno)
  Diffiniad: Ni fernir bod y traethawd ymchwil, fel y mae wedi'i gyflwyno a'i amddiffyn, o safon PhD nac MPhil mewn gwirionedd ac nid oes ganddo'r potensial i fod o safon PhD nac Mphil.
Canlyniadau ar gyfer Gradd Doethur mewn Athroniaeth (PhD) Cyfnod o Astudiaeth Estynedig):
 1. Pasio
  (1 mis i gyflwyno copïau caled wedi'u rhwymo)
  Diffiniad: Bernir bod y traethawd ymchwil o safon PhD (Cyfnod o Astudiaeth Estynedig) yn nhermau sylwedd a strwythur.
 2. Pasio yn amodol ar fân gywiriadau’n cael eu cyflwyno o fewn 3 mis
  (fel arfer i'w cymeradwyo gan arholwr mewnol)
  Diffiniad: Bernir bod y traethawd ymchwil o safon PhD (Cyfnod o Astudiaeth Estynedig) yn nhermau sylwedd a strwythur; mae’r cywiriadau'n ymwneud â manylion e.e. ychwanegu/ dileu paragraffau unigol neu ymgorffori cyfeiriadau at nifer bach o eitemau ychwanegol penodol.
 3. Pasio yn amodol ar newidiadau sylweddol yn cael eu cyflwyno o fewn 6 mis
  (fel arfer i'w cymeradwyo gan yr arholwr mewnol a'r arholwr allanol, neu yn ôl doethineb y Bwrdd Arholi gan yr arholwr mewnol yn unig);
  nid yw hwn yn opsiwn ar gyfer traethodau ymchwil a ailgyflwynwyd
  Diffiniad: Bernir bod y traethawd ymchwil o safon PhD Cyfnod Astudio Estynedig yn nhermau sylwedd, ond er mwyn pasio, mae angen newidiadau sy'n sylweddol ond yn amlwg yn fesuradwy o ran a) cyflwyno'r ymchwil e.e. ynghylch y cyflwyniad/casgliad; neu b) strwythur e.e. ynghylch aildrefnu'r data/ adrannau/ penawdau; neu c) ychwanegu deunydd newydd nad yw’n hwy nag un bennod, lle mae'r Bwrdd Arholi o'r farn bod modd gwneud newidiadau o'r fath o fewn cyfnod o 6 mis.
 4. Penderfyniad wedi'i ohirio hyd nes y caiff y traethawd ymchwil ei ailgyflwyno o fewn 12 mis ac yna’i ailarholi.
  (fel arfer i'w ailarholi gan yr un tîm o arholwyr mewnol ac allanol; fel rheol, bydd ail arholiad llafar; gellir hepgor yr ail arholiad llafar yn ôl doethineb yr arholwyr os cytunir ar basio wedi ailgyflwyno);
  nid yw hwn yn opsiwn ar gyfer traethodau ymchwil a ailgyflwynwyd
  Diffiniad: Ni fernir bod y traethawd ymchwil o safon PhD (Cyfnod o Astudiaeth Estynedig) yn ei ffurf bresennol; fodd bynnag, o ran sylwedd, mae gwir botensial ar sail yr hyn sydd wedi'i gyflwyno eisoes, a gallai'r ymgeisydd, o fewn cyfnod o 12 mis, gyflwyno traethawd ymchwil o safon briodol; gallai fod angen newidiadau/ addasiadau/ ychwanegiadau yn ymwneud â sylwedd a chyflwyniad.
 5. Heb ei gymeradwyo ar gyfer PhD (Cyfnod o Astudiaeth Estynedig) ond yn briodol ar gyfer pasio fel MPhil (yn ei ffurf bresennol)
  (1 mis i gyflwyno copïau caled wedi'u rhwymo)
  Diffiniad: Bernir bod y traethawd ymchwil o safon MPhil yn nhermau sylwedd a strwythur.
 6. Heb ei gymeradwyo ar gyfer PhD Cyfnod Astudio Estynedig ond yn briodol ar gyfer pasio fel MPhil yn amodol ar fan gywiriadau yn cael eu cyflwyno o fewn 3 mis
  (fel arfer i'w cymeradwyo gan arholwr mewnol)
  Diffiniad: Ni fernir bod y traethawd ymchwil, fel y mae wedi'i gyflwyno a'i amddiffyn, o safon PhD (Cyfnod o Astudiaeth Estynedig) mewn gwirionedd ac nid oes ganddo'r potensial i fod o’r safon honno; fodd bynnag, bernir bod y traethawd ymchwil o safon MPhil yn nhermau sylwedd a strwythur; mae’r cywiriadau gofynnol yn ymwneud â sylw i fanylion, er enghraifft ychwanegu / dileu paragraffau unigol neu ymgorffori cyfeiriadau at nifer fach o eitemau ychwanegol penodol.
 7. Heb ei gymeradwyo ar gyfer PhD (Cyfnod Astudio Estynedig). Penderfyniad wedi'i ohirio hyd nes y caiff y traethawd ymchwil ei ailgyflwyno fel MPhil o fewn 12 mis ac yna’i ailarholi.
  (fel arfer i'w ailarholi gan yr un tîm o arholwyr mewnol ac allanol; gellir hepgor yr ail arholiad llafar yn ôl doethineb yr arholwyr os cytunir ar basio wedi ailgyflwyno);
  nid yw hwn yn opsiwn ar gyfer traethodau ymchwil a ailgyflwynwyd
  Diffiniad: Ni fernir bod y traethawd ymchwil, fel y mae wedi'i gyflwyno a'i amddiffyn, o safon PhD (Cyfnod o Astudiaeth Estynedig) mewn gwirionedd ac nid oes ganddo'r potensial i fod o’r safon honno, nac o safon MPhil yn ei ffurf bresennol; fodd bynnag, yn nhermau sylwedd, mae gwir botensial ar sail yr hyn sydd wedi'i gyflwyno eisoes, y gallai'r ymgeisydd, o fewn cyfnod o 12 mis, gyflwyno traethawd ymchwil o safon MPhil; fel arfer, bydd y newidiadau/ addasiadau/ ychwanegiadau angenrheidiol yn ymwneud â sylwedd a chyflwyniad.
 8. Heb ei gymeradwyo ar gyfer y dyfarniad nac ar gyfer gradd ymchwil is
  (fel opsiwn uniongyrchol ac opsiwn wedi ailgyflwyno)
  Diffiniad: Ni fernir bod y traethawd ymchwil, fel y mae wedi'i gyflwyno a'i amddiffyn, o safon PhD (Cyfnod o Astudiaeth Estynedig) nac o safon MPhil mewn gwirionedd ac nid oes ganddo'r potensial i fod o safon PhD nac o safon MPhil.
Canlyniadau ar gyfer Gradd Doethuriaeth Broffesiynol:
 1. Pasio
  (1 mis i gyflwyno copïau caled wedi'u rhwymo)
  Diffiniad: Bernir bod y traethawd ymchwil o safon Doethuriaeth Broffesiynol (EngD / DNursSci) yn nhermau sylwedd a strwythur.
 2. Pasio yn amodol ar fân gywiriadau’n cael eu cyflwyno o fewn 3 mis
  (fel arfer i'w cymeradwyo gan arholwr mewnol)
  Diffiniad: Bernir bod y traethawd ymchwil o safon Doethuriaeth Broffesiynol (EngD / DNursSci) yn nhermau sylwedd a strwythur; mae’r cywiriadau'n ymwneud â manylion e.e. ychwanegu/ dileu paragraffau unigol neu ymgorffori cyfeiriadau at nifer bach o eitemau ychwanegol penodol.
 3. Pasio yn amodol ar newidiadau sylweddol yn cael eu cyflwyno o fewn 6 mis
  (fel arfer i'w cymeradwyo gan yr arholwr mewnol a'r arholwr allanol, neu yn ôl doethineb y Bwrdd Arholi gan yr arholwr mewnol yn unig);
  nid yw hwn yn opsiwn ar gyfer traethodau ymchwil a ailgyflwynwyd
  Diffiniad: Bernir bod y traethawd ymchwil o safon Doethuriaeth Broffesiynol (EngD / DNursSci) yn nhermau sylwedd, ond er mwyn pasio, mae angen newidiadau sy'n sylweddol ond yn amlwg yn fesuradwy o ran a) cyflwyno'r ymchwil e.e. ynghylch y cyflwyniad/casgliad; neu b) strwythur e.e. ynghylch aildrefnu'r data/ adrannau/ penawdau; neu c) ychwanegu deunydd newydd nad yw’n hwy nag un bennod, lle mae'r Bwrdd Arholi o'r farn bod modd gwneud newidiadau o'r fath o fewn cyfnod o 6 mis.
 4. Penderfyniad wedi'i ohirio hyd nes y caiff y traethawd ymchwil ei ailgyflwyno o fewn 12 mis ac yna’i ailarholi.
  (fel arfer i'w ailarholi gan yr un tîm o arholwyr mewnol ac allanol; fel rheol, bydd ail arholiad llafar; gellir hepgor yr ail arholiad llafar yn ôl doethineb yr arholwyr os cytunir ar basio wedi ailgyflwyno);
  nid yw hwn yn opsiwn ar gyfer traethodau ymchwil a ailgyflwynwyd
  Diffiniad: Ni fernir bod y traethawd ymchwil o safon Doethuriaeth Broffesiynol (EngD / DNursSci) yn ei ffurf bresennol; fodd bynnag, yn nhermau sylwedd, mae gwir botensial ar sail yr hyn sydd wedi'i gyflwyno eisoes, y gallai'r ymgeisydd, o fewn cyfnod o 12 mis, gyflwyno traethawd ymchwil o safon briodol; gallai fod angen newidiadau/ addasiadau/ ychwanegiadau yn ymwneud â sylwedd a chyflwyniad.
 5. Heb ei gymeradwyo ar gyfer Doethuriaeth Broffesiynol (EngD / DNursSci) ond yn briodol ar gyfer pasio fel MPhil (yn ei ffurf bresennol)
  (1 mis i gyflwyno copïau caled wedi'u rhwymo)
  Diffiniad: Bernir bod y traethawd ymchwil o safon MPhil yn nhermau sylwedd a strwythur.
 6. Heb ei gymeradwyo ar gyfer Doethuriaeth Broffesiynol (EngD / DNursSci) ond yn briodol ar gyfer pasio fel MPhil yn amodol ar fan gywiriadau yn cael eu cyflwyno o fewn 3 mis
  (fel arfer i'w cymeradwyo gan arholwr mewnol)
  Diffiniad: Ni fernir bod y traethawd ymchwil, fel y mae wedi'i gyflwyno a'i amddiffyn, o safon Doethuriaeth Broffesiynol (EngD / DNursSci) mewn gwirionedd ac nid oes ganddo'r potensial i fod o’r safon honno; fodd bynnag, bernir bod y traethawd ymchwil o safon MPhil yn nhermau sylwedd a strwythur; mae’r cywiriadau gofynnol yn ymwneud â sylw i fanylion, er enghraifft ychwanegu / dileu paragraffau unigol neu ymgorffori cyfeiriadau at nifer fach o eitemau ychwanegol penodol.
 7. Heb ei gymeradwyo ar gyfer Doethuriaeth Broffesiynol (EngD / DNursSci). Penderfyniad wedi'i ohirio hyd nes y caiff y traethawd ymchwil ei ailgyflwyno fel MPhil o fewn 12 mis ac yna’i ailarholi.
  (fel arfer i'w ailarholi gan yr un tîm o arholwyr mewnol ac allanol; gellir hepgor yr ail arholiad llafar yn ôl doethineb yr arholwyr os cytunir ar basio wedi ailgyflwyno);
  nid yw hwn yn opsiwn ar gyfer traethodau ymchwil a ailgyflwynwyd
  Diffiniad: Ni fernir bod y traethawd ymchwil, fel y mae wedi'i gyflwyno a'i amddiffyn, o safon Doethuriaeth Broffesiynol (EngD / DNursSci) mewn gwirionedd ac nid oes ganddo'r potensial i fod o’r safon honno, nac o safon MPhil yn ei ffurf bresennol; fodd bynnag, yn nhermau sylwedd, mae gwir botensial ar sail yr hyn sydd wedi'i gyflwyno eisoes, y gallai'r ymgeisydd, o fewn cyfnod o 12 mis, gyflwyno traethawd ymchwil o safon MPhil; fel arfer, bydd y newidiadau/ addasiadau/ ychwanegiadau angenrheidiol yn ymwneud â sylwedd a chyflwyniad.
 8. Heb ei gymeradwyo ar gyfer Doethuriaeth Broffesiynol (EngD/DNursSci), ond yn briodol i'w basio fel MRes/MSc (yn ei ffurf bresennol)
  (1 mis i gyflwyno copïau caled wedi'u rhwymo)
  Diffiniad: Bernir bod y traethawd ymchwil o safon MRes / MSc yn nhermau sylwedd a strwythur.
 9. Heb ei gymeradwyo ar gyfer Doethuriaeth Broffesiynol (EngD / DNursSci) ond yn briodol ar gyfer pasio fel MRes / MSc yn amodol ar fan gywiriadau yn cael eu cyflwyno o fewn 3 mis (fel arfer i'w cymeradwyo gan arholwr mewnol)
  Diffiniad: Ni fernir bod y traethawd ymchwil, fel y mae wedi'i gyflwyno a'i amddiffyn, o safon Doethuriaeth Broffesiynol (EngD / DNursSci) mewn gwirionedd ac nid oes ganddo'r potensial i fod o’r safon honno; fodd bynnag, bernir bod y traethawd ymchwil o safon MRes / MSc yn nhermau sylwedd a strwythur; mae’r cywiriadau gofynnol yn ymwneud â sylw i fanylion, er enghraifft ychwanegu / dileu paragraffau unigol neu ymgorffori cyfeiriadau at nifer fach o eitemau ychwanegol penodol.
 10. Heb ei gymeradwyo ar gyfer Doethuriaeth Broffesiynol (EngD / DNursSci). Penderfyniad wedi'i ohirio hyd nes y caiff y traethawd ymchwil ei ailgyflwyno fel MRes / MSc o fewn 12 mis ac yna’i ailarholi.
  (fel arfer i'w ailarholi gan yr un tîm o arholwyr mewnol ac allanol; gellir hepgor yr ail arholiad llafar yn ôl doethineb yr arholwyr os cytunir ar basio wedi ailgyflwyno);
  nid yw hwn yn opsiwn ar gyfer traethodau ymchwil a ailgyflwynwyd
  Diffiniad: Ni fernir bod y traethawd ymchwil, fel y mae wedi'i gyflwyno a'i amddiffyn, o safon Doethuriaeth Broffesiynol (EngD / DNursSci) mewn gwirionedd ac nid oes ganddo'r potensial i fod o’r safon honno, nac o safon MRes / MSc yn ei ffurf bresennol; fodd bynnag, yn nhermau sylwedd, mae gwir botensial ar sail yr hyn sydd wedi'i gyflwyno eisoes, y gallai'r ymgeisydd, o fewn cyfnod o 12 mis, gyflwyno traethawd ymchwil o safon MRes / MSc; fel arfer, bydd y newidiadau/ addasiadau/ ychwanegiadau angenrheidiol yn ymwneud â sylwedd a chyflwyniad.
 11. Heb ei gymeradwyo ar gyfer y dyfarniad nac ar gyfer gradd ymchwil is
  (fel opsiwn uniongyrchol ac opsiwn wedi ailgyflwyno)
  Diffiniad: Ni fernir bod y traethawd ymchwil, fel y mae wedi'i gyflwyno a'i amddiffyn, o safon Doethuriaeth Broffesiynol (EngD / DNursSci) nac o safon MRes / MSc mewn gwirionedd ac nid oes ganddo'r potensial i fod o’r safonau hyn.
Canlyniadau ar gyfer Gradd Doethur mewn Meddygaeth (MD):
 1. Pasio
  (1 mis i gyflwyno copïau caled wedi'u rhwymo)
  Diffiniad: Bernir bod y traethawd ymchwil o safon Doethur mewn Meddygaeth (MD) yn nhermau sylwedd a strwythur.
 2. Pasio yn amodol ar fân gywiriadau’n cael eu cyflwyno o fewn 3 mis
  (fel arfer i'w cymeradwyo gan arholwr mewnol)
  Diffiniad: Bernir bod y traethawd ymchwil o safon MD o ran sylwedd a strwythur; mae’r cywiriadau'n ymwneud â manylion e.e. ychwanegu/ dileu paragraffau unigol neu ymgorffori cyfeiriadau at nifer bach o eitemau ychwanegol penodol.
 3. Pasio yn amodol ar newidiadau sylweddol yn cael eu cyflwyno o fewn 6 mis
  (fel arfer i'w cymeradwyo gan yr arholwr mewnol a'r arholwr allanol, neu yn ôl doethineb y Bwrdd Arholi gan yr arholwr mewnol yn unig);
  nid yw hwn yn opsiwn ar gyfer traethodau ymchwil a ailgyflwynwyd
  Diffiniad: Bernir bod y traethawd ymchwil o safon MD yn nhermau sylwedd, ond er mwyn pasio, mae angen newidiadau sy'n sylweddol ond yn amlwg yn fesuradwy o ran a) cyflwyno'r ymchwil e.e. ynghylch y cyflwyniad/casgliad; neu b) strwythur e.e. ynghylch aildrefnu'r data/ adrannau/ penawdau; neu c) ychwanegu deunydd newydd nad yw’n hwy nag un bennod, lle mae'r Bwrdd Arholi o'r farn bod modd gwneud newidiadau o'r fath o fewn cyfnod o 6 mis.
 4. Mewn achosion eithriadol caiff y penderfyniad ei ohirio yn aros ailgyflwyno o fewn 12 mis ac yna’i ailarholi
  (fel arfer i'w ailarholi gan yr un tîm o arholwyr mewnol ac allanol; fel rheol, bydd ail arholiad llafar; gellir hepgor yr ail arholiad llafar yn ôl doethineb yr arholwyr os cytunir ar basio wedi ailgyflwyno);
  nid yw hwn yn opsiwn ar gyfer traethodau ymchwil a ailgyflwynwyd
  Diffiniad: Ni fernir bod y traethawd ymchwil o safon MD yn ei ffurf bresennol; fodd bynnag, yn nhermau sylwedd, mae gwir botensial ar sail yr hyn sydd wedi'i gyflwyno eisoes, y gallai'r ymgeisydd, o fewn cyfnod o 12 mis, gyflwyno traethawd ymchwil o safon briodol; gallai fod angen newidiadau/ addasiadau/ ychwanegiadau yn ymwneud â sylwedd a chyflwyniad.
 5. Heb ei gymeradwyo ar gyfer Doethur Meddygaeth (MD), ond yn addas ar gyfer MA/MSc Trwy Ymchwil (yn ei ffurf bresennol)
  (1 mis i gyflwyno copïau caled wedi'u rhwymo)
  Diffiniad: Bernir bod y traethawd ymchwil o safon MA / MSc drwy Ymchwil yn nhermau sylwedd a strwythur.
 6. Heb ei gymeradwyo ar gyfer Doethur Meddygaeth (MD), ond yn addas ar gyfer MA/MSc Trwy Ymchwil yn amodol ar fan gywiriadau'n cael eu cyflwyno o fewn 3 mis (fel arfer i'w cymeradwyo gan arholwr mewnol)
  Diffiniad: Ni fernir bod y traethawd ymchwil, fel y mae wedi'i gyflwyno a'i amddiffyn, o safon Doethur mewn Meddygaeth (MD) mewn gwirionedd ac nid oes ganddo'r potensial i fod o’r safon honno; fodd bynnag, bernir bod y traethawd ymchwil o safon MA / MSc drwy Ymchwil yn nhermau sylwedd a strwythur; mae’r cywiriadau gofynnol yn ymwneud â sylw i fanylion, er enghraifft ychwanegu / dileu paragraffau unigol neu ymgorffori cyfeiriadau at nifer fach o eitemau ychwanegol penodol.
 7. Heb ei gymeradwyo ar gyfer Doethur Meddygaeth (MD).Penderfyniad wedi'i ohirio hyd nes y caiff y traethawd ymchwil ei ailgyflwyno fel MRes / MSc Trwy Ymchwil o fewn 12 mis ac yna’i ailarholi.
  (fel arfer i'w ailarholi gan yr un tîm o arholwyr mewnol ac allanol; gellir hepgor yr ail arholiad llafar yn ôl doethineb yr arholwyr os cytunir ar basio wedi ailgyflwyno);
  nid yw hwn yn opsiwn ar gyfer traethodau ymchwil a ailgyflwynwyd
  Diffiniad: Ni fernir bod y traethawd ymchwil, fel y mae wedi'i gyflwyno a'i amddiffyn, o safon Doethuriaeth mewn Meddygaeth (MD) mewn gwirionedd ac nid oes ganddo'r potensial i fod o’r safon honno, nac o safon MA / MSc Trwy Ymchwil yn ei ffurf bresennol; fodd bynnag, yn nhermau sylwedd, mae gwir botensial ar sail yr hyn sydd wedi'i gyflwyno eisoes, y gallai'r ymgeisydd, o fewn cyfnod o 12 mis, gyflwyno traethawd ymchwil MRes / MSc Trwy Ymchwil; fel arfer, bydd y newidiadau/ addasiadau/ ychwanegiadau angenrheidiol yn ymwneud â sylwedd a chyflwyniad.
 8. Heb ei gymeradwyo ar gyfer y dyfarniad nac ar gyfer gradd ymchwil is
  (fel opsiwn uniongyrchol ac opsiwn wedi ailgyflwyno)
  Diffiniad: Ni fernir bod y traethawd ymchwil, fel y mae wedi'i gyflwyno a'i amddiffyn, o safon MD mewn gwirionedd ac nid oes ganddo'r potensial i fod o’r safon honno.
Canlyniadau ar gyfer Gradd Doethur mewn Athroniaeth drwy waith a Gyhoeddwyd:
 1. Pasio
  (1 mis i gyflwyno copïau caled wedi'u rhwymo)
  Diffiniad: Bernir bod y traethawd ymchwil o safon PhD drwy Waith a Gyhoeddwyd o ran sylwedd a strwythur.
 2. Pasio yn amodol ar fân gywiriadau i'r adolygiad beirniadol yn cael eu cyflwyno o fewn 3 mis
  (fel arfer i'w cymeradwyo gan arholwr mewnol)
  Diffiniad: Bernir bod y traethawd ymchwil o safon PhD drwy Waith a Gyhoeddwyd o ran sylwedd a strwythur; mae’r cywiriadau'n ymwneud â manylion e.e. ychwanegu/dileu paragraffau unigol neu ymgorffori cyfeiriadau at nifer bach o eitemau ychwanegol penodol.
 3. Pasio yn amodol ar newidiadau sylweddol i'r adolygiad beirniadol yn cael eu cyflwyno o fewn 6 mis
  (fel arfer i'w cymeradwyo gan yr arholwr mewnol a'r arholwr allanol, neu yn ôl doethineb y Bwrdd Arholi gan yr arholwr mewnol yn unig);
  nid yw hwn yn opsiwn ar gyfer traethodau ymchwil a ailgyflwynwyd
  Diffiniad: Bernir bod y traethawd ymchwil o safon PhD drwy Waith a Gyhoeddwyd yn nhermau sylwedd, ond er mwyn pasio, mae angen newidiadau sy'n sylweddol ond yn amlwg yn fesuradwy o ran a) cyflwyno'r ymchwil e.e. ynghylch y cyflwyniad/casgliad; neu b) strwythur e.e. ynghylch aildrefnu'r data/adrannau/penawdau; neu c) ychwanegu deunydd newydd nad yw’n hwy nag un bennod, lle mae'r Bwrdd Arholi o'r farn bod modd gwneud newidiadau o'r fath o fewn cyfnod o 6 mis.
 4. Penderfyniad wedi'i ohirio hyd nes y caiff y traethawd ymchwil ei ailgyflwyno o fewn 6 mis (addasu'r adolygiad beirniadol a'i ailgyflwyno wedi'i ategu gan yr un cyhoeddiadau) ac yna’i ailarholi
  (fel arfer i'w ailarholi gan yr un tîm o arholwyr mewnol ac allanol; fel rheol, bydd ail arholiad llafar; gellir hepgor yr ail arholiad llafar yn ôl doethineb yr arholwyr os cytunir ar basio wedi ailgyflwyno);
  nid yw hwn yn opsiwn ar gyfer traethodau ymchwil a ailgyflwynwyd
  Diffiniad: Ni fernir bod y traethawd ymchwil o safon PhD drwy Waith a Gyhoeddwyd yn ei ffurf bresennol; fodd bynnag, yn nhermau sylwedd, mae gwir botensial ar sail yr hyn sydd wedi'i gyflwyno eisoes, y gallai'r ymgeisydd, o fewn cyfnod o 6 mis, gyflwyno traethawd ymchwil o safon briodol; gallai fod angen newidiadau/ addasiadau/ ychwanegiadau yn ymwneud â sylwedd a chyflwyniad.
 5. Penderfyniad wedi'i ohirio tan y caiff y traethawd ymchwil ei ailgyflwyno o fewn 3 blynedd fan bellaf – amserlen i'w phennu gan y Bwrdd Arholi (addasu'r adolygiad beirniadol a'i ailgyflwyno gyda chyhoeddiadau gwahanol neu gyhoeddiadau ychwanegol) ac yna’i ailarholi
  (fel arfer i'w ailarholi gan yr un tîm o arholwyr mewnol ac allanol; fel rheol, bydd ail arholiad llafar; gellir hepgor yr ail arholiad llafar yn ôl doethineb yr arholwyr os cytunir ar basio wedi ailgyflwyno);
  nid yw hwn yn opsiwn ar gyfer traethodau ymchwil a ailgyflwynwyd
  Diffiniad: Ni fernir bod y traethawd ymchwil o safon PhD drwy Waith a Gyhoeddwyd yn ei ffurf bresennol; fodd bynnag, yn nhermau sylwedd, mae gwir botensial ar sail yr hyn sydd wedi'i gyflwyno eisoes, y gallai'r ymgeisydd, o fewn cyfnod hwyaf posibl o 3 blynedd (amserlen i'w phennu gan y Bwrdd Arholi), gyflwyno traethawd ymchwil o safon briodol; gallai fod angen newidiadau/ addasiadau/ ychwanegiadau yn ymwneud â sylwedd a chyflwyniad.
 6. Heb ei gymeradwyo ar gyfer y dyfarniad nac ar gyfer gradd ymchwil is
  (fel opsiwn uniongyrchol ac opsiwn wedi ailgyflwyno)
  Diffiniad: Ni fernir bod y traethawd ymchwil, fel y mae wedi'i gyflwyno a'i amddiffyn, o safon PhD drwy Waith a Gyhoeddwyd mewn gwirionedd ac nid oes ganddo'r potensial i fod o’r safon honno.
Canlyniadau ar gyfer Gradd Meistr mewn Athroniaeth  (MPhil):
 1. Pasio
  (1 mis i gyflwyno copïau caled wedi'u rhwymo)
  Diffiniad: Bernir bod y traethawd ymchwil o safon Meistr mewn Athroniaeth (MPhil) yn nhermau sylwedd a strwythur.
 2. Pasio yn amodol ar fân gywiriadau’n cael eu cyflwyno o fewn 3 mis
  (fel arfer i'w cymeradwyo gan arholwr mewnol)
  Diffiniad: Bernir bod y traethawd ymchwil o safon MPhil yn nhermau sylwedd a strwythur; mae’r cywiriadau'n ymwneud â manylion e.e. ychwanegu/ dileu paragraffau unigol neu ymgorffori cyfeiriadau at nifer bach o eitemau ychwanegol penodol.
 3. Pasio yn amodol ar newidiadau sylweddol yn cael eu cyflwyno o fewn 6 mis
  (fel arfer i'w cymeradwyo gan yr arholwr mewnol a'r arholwr allanol, neu yn ôl doethineb y Bwrdd Arholi gan yr arholwr mewnol yn unig);
  nid yw hwn yn opsiwn ar gyfer traethodau ymchwil a ailgyflwynwyd
  Diffiniad: Bernir bod y traethawd ymchwil o safon MPhil yn nhermau sylwedd, ond er mwyn pasio, mae angen newidiadau sy'n sylweddol ond yn amlwg yn fesuradwy o ran a) cyflwyno'r ymchwil e.e. ynghylch y cyflwyniad/casgliad; neu b) strwythur e.e. ynghylch aildrefnu'r data/ adrannau/ penawdau; neu c) ychwanegu deunydd newydd nad yw’n hwy nag un bennod, lle mae'r Bwrdd Arholi o'r farn bod modd gwneud newidiadau o'r fath o fewn cyfnod o 6 mis.
 4. Mewn achosion eithriadol caiff y penderfyniad ei ohirio yn aros ailgyflwyno'r traethawd ymchwil o fewn 12 mis ac yna’i ailarholi
  (fel arfer i'w ailarholi gan yr un tîm o arholwyr mewnol ac allanol; fel rheol, bydd ail arholiad llafar; gellir hepgor yr ail arholiad llafar yn ôl doethineb yr arholwyr os cytunir ar basio wedi ailgyflwyno);
  nid yw hwn yn opsiwn ar gyfer traethodau ymchwil a ailgyflwynwyd
  Diffiniad: Ni fernir bod y traethawd ymchwil o safon MPhil yn ei ffurf bresennol; fodd bynnag, yn nhermau sylwedd, mae gwir botensial ar sail yr hyn sydd wedi'i gyflwyno eisoes, y gallai'r ymgeisydd, o fewn cyfnod o 12 mis, gyflwyno traethawd ymchwil o safon briodol; gallai fod angen newidiadau/ addasiadau/ ychwanegiadau yn ymwneud â sylwedd a chyflwyniad.
 5. Heb ei gymeradwyo ar gyfer MPhil, ond yn addas ar gyfer MA/MSc Trwy Ymchwil (yn ei ffurf bresennol)
  (1 mis i gyflwyno copïau caled wedi'u rhwymo)
  Diffiniad: Bernir bod y traethawd ymchwil o safon MA / MSc drwy Ymchwil yn nhermau sylwedd a strwythur.
 6. Heb ei gymeradwyo ar gyfer MPhil, ond yn addas ar gyfer MA/MSc Trwy Ymchwil yn amodol ar fan gywiriadau'n cael eu cyflwyno o fewn 3 mis (fel arfer i'w cymeradwyo gan arholwr mewnol)
  Diffiniad: Ni fernir bod y traethawd ymchwil, fel y mae wedi'i gyflwyno a'i amddiffyn, o safon MPhil mewn gwirionedd ac nid oes ganddo'r potensial i fod o’r safon honno; fodd bynnag, bernir bod y traethawd ymchwil o safon MA / MSc drwy Ymchwil yn nhermau sylwedd a strwythur; mae’r cywiriadau gofynnol yn ymwneud â sylw i fanylion, er enghraifft ychwanegu / dileu paragraffau unigol neu ymgorffori cyfeiriadau at nifer fach o eitemau ychwanegol penodol.
 7. Heb ei gymeradwyo ar gyfer MPhil. Penderfyniad wedi'i ohirio hyd nes y caiff y traethawd ymchwil ei ailgyflwyno fel MRes / MSc Trwy Ymchwil o fewn 12 mis ac yna’i ailarholi.
  (fel arfer i'w ailarholi gan yr un tîm o arholwyr mewnol ac allanol; gellir hepgor yr ail arholiad llafar yn ôl doethineb yr arholwyr os cytunir ar basio wedi ailgyflwyno);
  nid yw hwn yn opsiwn ar gyfer traethodau ymchwil a ailgyflwynwyd
  Diffiniad: Ni fernir bod y traethawd ymchwil, fel y mae wedi'i gyflwyno a'i amddiffyn, o safon MPhil mewn gwirionedd ac nid oes ganddo'r potensial i fod o’r safon honno, nac o safon MA / MSc Trwy Ymchwil yn ei ffurf bresennol; fodd bynnag, yn nhermau sylwedd, mae gwir botensial ar sail yr hyn sydd wedi'i gyflwyno eisoes, y gallai'r ymgeisydd, o fewn cyfnod o 12 mis, gyflwyno traethawd ymchwil MA / MSc Trwy Ymchwil; fel arfer, bydd y newidiadau/ addasiadau/ ychwanegiadau angenrheidiol yn ymwneud â sylwedd a chyflwyniad.
 8. Heb ei gymeradwyo ar gyfer y dyfarniad nac ar gyfer gradd ymchwil is
  (fel opsiwn uniongyrchol ac opsiwn wedi ailgyflwyno)
  Diffiniad: Ni fernir bod y traethawd ymchwil, fel y mae wedi'i gyflwyno a'i amddiffyn, o safon MPhil mewn gwirionedd ac nid oes ganddo'r potensial i fod o’r safon honno.
Canlyniadau ar gyfer y Radd Meistr yn y Celfyddydau drwy Ymchwil (MA drwy Ymchwil) a Meistr mewn Gwyddoniaeth drwy Ymchwil (MSc drwy Ymchwil):
 1. Pasio
  (1 mis i gyflwyno copïau caled wedi'u rhwymo)
  Diffiniad: Bernir bod y traethawd ymchwil o safon Meistr yn y Celfyddydau drwy Ymchwil (MA drwy Ymchwil) a Meistr mewn Gwyddoniaeth drwy Ymchwil (MSc drwy Ymchwil) yn nhermau sylwedd a strwythur.
 2. Pasio yn amodol ar fân gywiriadau’n cael eu cyflwyno o fewn 3 mis
  (fel arfer i'w cymeradwyo gan arholwr mewnol)
  Diffiniad: Bernir bod y traethawd ymchwil o safon MA drwy Ymchwil / MSc drwy Ymchwil yn nhermau sylwedd a strwythur; mae’r cywiriadau'n ymwneud â manylion e.e. ychwanegu/ dileu paragraffau unigol neu ymgorffori cyfeiriadau at nifer bach o eitemau ychwanegol penodol.
 3. Pasio yn amodol ar newidiadau sylweddol yn cael eu cyflwyno o fewn 6 mis
  (fel arfer i'w cymeradwyo gan yr arholwr mewnol a'r arholwr allanol, neu yn ôl doethineb y Bwrdd Arholi gan yr arholwr mewnol yn unig);
  nid yw hwn yn opsiwn ar gyfer traethodau ymchwil a ailgyflwynwyd
  Diffiniad: Bernir bod y traethawd ymchwil o safon MA drwy Ymchwil/MSc drwy Ymchwil yn nhermau sylwedd, ond er mwyn pasio, mae angen newidiadau sy'n sylweddol ond yn amlwg yn fesuradwy o ran a) cyflwyno'r ymchwil e.e. ynghylch y cyflwyniad/casgliad; neu b) strwythur e.e. ynghylch aildrefnu'r data/ adrannau/ penawdau; neu c) ychwanegu deunydd newydd nad yw’n hwy nag un bennod, lle mae'r Bwrdd Arholi o'r farn bod modd gwneud newidiadau o'r fath o fewn cyfnod o 6 mis.
 4. Mewn achosion eithriadol caiff y penderfyniad ei ohirio yn aros ailgyflwyno'r traethawd ymchwil o fewn 12 mis ac yna’i ailarholi
  (fel arfer i'w ailarholi gan yr un tîm o arholwyr mewnol ac allanol; fel rheol, bydd ail arholiad llafar; gellir hepgor yr ail arholiad llafar yn ôl doethineb yr arholwyr os cytunir ar basio wedi ailgyflwyno);
  nid yw hwn yn opsiwn ar gyfer traethodau ymchwil a ailgyflwynwyd
  Diffiniad: Ni fernir bod y traethawd ymchwil o safon MA drwy Ymchwil/MSc drwy Ymchwil yn ei ffurf bresennol; fodd bynnag, yn nhermau sylwedd, mae gwir botensial ar sail yr hyn sydd wedi'i gyflwyno eisoes, y gallai'r ymgeisydd, o fewn cyfnod o 12 mis, gyflwyno traethawd ymchwil o safon briodol; gallai fod angen newidiadau/ addasiadau/ ychwanegiadau yn ymwneud â sylwedd a chyflwyniad.
 5. Heb ei gymeradwyo ar gyfer y dyfarniad nac ar gyfer gradd ymchwil is
  (fel opsiwn uniongyrchol ac opsiwn wedi ailgyflwyno)
  Diffiniad: Ni fernir bod y traethawd ymchwil, fel y mae wedi'i gyflwyno a'i amddiffyn, o safon MA drwy Ymchwil/MSc drwy Ymchwil mewn gwirionedd ac nid oes ganddo'r potensial i fod o’r safon honno.
Canlyniadau ar gyfer Gradd Meistr mewn Ymchwil (MRes):
 1. Pasio
  (1 mis i gyflwyno copïau caled wedi'u rhwymo)
  Diffiniad: Bernir bod y traethawd ymchwil o safon Meistr mewn Ymchwil (MRes) yn nhermau sylwedd a strwythur.
 2. Pasio yn amodol ar fân gywiriadau’n cael eu cyflwyno o fewn 3 mis
  (fel arfer i'w cymeradwyo gan arholwr mewnol)
  Diffiniad: Bernir bod y traethawd ymchwil o safon MRes yn nhermau sylwedd a strwythur; mae’r cywiriadau'n ymwneud â manylion e.e. ychwanegu/dileu paragraffau unigol neu ymgorffori cyfeiriadau at nifer bach o eitemau ychwanegol penodol.
 3. Pasio yn amodol ar newidiadau sylweddol yn cael eu cyflwyno o fewn 6 mis
  (fel arfer i'w cymeradwyo gan yr arholwr mewnol a'r arholwr allanol, neu yn ôl doethineb y Bwrdd Arholi gan yr arholwr mewnol yn unig);
  nid yw hwn yn opsiwn ar gyfer traethodau ymchwil a ailgyflwynwyd
  Diffiniad: Bernir bod y traethawd ymchwil o safon MRes yn nhermau sylwedd, ond er mwyn pasio, mae angen newidiadau sy'n sylweddol ond yn amlwg yn fesuradwy o ran a) cyflwyno'r ymchwil e.e. ynghylch y cyflwyniad/casgliad; neu b) strwythur e.e. ynghylch aildrefnu'r data/ adrannau/ penawdau; neu c) ychwanegu deunydd newydd nad yw’n hwy nag un bennod, lle mae'r Bwrdd Arholi o'r farn bod modd gwneud newidiadau o'r fath o fewn cyfnod o 6 mis.
 4. Penderfyniad wedi'i ohirio tan i'r traethawd ymchwil gael ei ailarholi wedi ailgyflwyniad o fewn 12 mis (fel arfer i'w ailarholi gan yr un tîm o arholwyr mewnol ac allanol); fel rheol, bydd ail arholiad llafar; gellir hepgor yr ail arholiad llafar yn ôl doethineb yr arholwyr os cytunir ar basio wedi ailgyflwyno);
  nid yw hwn yn opsiwn ar gyfer traethodau ymchwil a ailgyflwynwyd
  Diffiniad: Ni fernir bod y traethawd ymchwil o safon MRes yn ei ffurf bresennol; fodd bynnag, yn nhermau sylwedd, mae gwir botensial ar sail yr hyn sydd wedi'i gyflwyno eisoes, y gallai'r ymgeisydd, o fewn cyfnod o 12 mis, gyflwyno traethawd ymchwil o safon briodol; gallai fod angen newidiadau/ addasiadau/ ychwanegiadau yn ymwneud â sylwedd a chyflwyniad.
 5. Heb ei gymeradwyo ar gyfer y dyfarniad nac ar gyfer gradd ymchwil is
  (fel opsiwn uniongyrchol ac opsiwn wedi ailgyflwyno)
  Diffiniad: Ni fernir bod y traethawd ymchwil, fel y mae wedi'i gyflwyno a'i amddiffyn, o safon MRes mewn gwirionedd ac nid oes ganddo'r potensial i fod o’r safon honno.

23. Gwybodaeth i Gyd-fynd â Chanlyniadau'r Arholiad ar gyfer y Graddau uchod

 Sylwer: Os nad yw’r cywiriadau, yr addasiadau neu'r ailgyflwyniad wedi'u cwblhau er boddhad yr arholwyr neu heb eu cyflwyno i’w craffu o fewn y cyfnod amser a roddwyd, ni fydd yr ymgeisydd yn cael ei gymeradwyo ar gyfer y dyfarniad neu radd is.

 1. Lle mynnir bod rhaid ailgyflwyno, rhaid i ymgeiswyr dalu'r ffi ailgyflwyno berthnasol.
 2. 3.    Mae gan ymgeiswyr hawl i ailgyflwyno gwaith unwaith. 

24. Sefyllfa:   Wedi’i Gymeradwyo gyda Chywiriadau / Newidiadau  (hefyd yn berthnasol i Heb ei Gymeradwyo, ond Wedi’i Gymeradwyo am Ddyfarniad Is gyda Chywiriadau / Newidiadau)

 24.1 Bydd y myfyriwr yn derbyn rhestr o gywiriadau / newidiadau oddi wrth yr arholwyr a bydd yn cael ei hysbysu y dylid cwblhau’r cywiriadau / newidiadau o fewn y cyfnod penodol a nodwyd ar ôl derbyn y rhestr o gywiriadau / newidiadau. Gall y rhestr o gywiriadau / newidiadau fod ar ffurf copi anodedig o’r traethawd ymchwil gan un arholwr neu’r ddau ohonynt a/neu ddogfen fer yn rhoi manylion y cywiriadau wedi’i pharatoi gan un arholwr neu’r ddau ohonynt. Adeg yr arholiad llafar bydd un arholwr neu’r ddau ohonynt wedi cael y cyfrifoldeb o graffu ar y cywiriadau/newidiadau.

 24.2 Dylai’r myfyriwr gyflwyno ei gywiriadau/newidiadau i’r arholwr(wyr) enwebedig i’w cymeradwyo. Gellir cyflwyno cywiriadau/newidiadau mewn fformat electronig drwy gytundeb ymlaen llawn gan bob parti ynghyd â dogfen yn amlinellu’r cywiriadau/ newidiadau a gafodd eu hargymell a’r camau a gafodd eu cymryd gan y myfyriwr i weithredu’r cywiriadau/ newidiadau hynny. Dylai’r arholwr enwebedig nodi mewn ysgrifen bod cywiriadau/ newidiadau wedi eu derbyn ac a yw’r cywiriadau/ newidiadau yn dderbyniol.

 24.3 Os yw’r cywiriadau/ newidiadau’n dderbyniol, dylid hysbysu’r Gwasanaethau Academaidd fod y cywiriadau/newidiadau wedi cael eu dilysu. Dylid gofyn i’r myfyriwr gyflwyno copïau o’r traethawd ymchwil wedi eu rhwymo mewn clawr caled (gweler Canllawiau ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil ar Gyflwyno Traethawd Ymchwil am fanylion) cyn gynted â phosibl. Unwaith y bydd copïau clawr caled o’r traethawd ymchwil wedi cael eu derbyn, bydd y Gwasanaethau Academaidd yn hysbysu’r myfyriwr y bydd yn cael ei dderbyn yn ei absenoldeb.

 24.4 Os bernir nad yw’r cywiriadau/ newidiadau’n dderbyniol, neu os na chânt eu derbyn o fewn yr amserlen y cytunwyd arni, yna bernir nad yw’r myfyriwr wedi bodloni’r amodau a osodwyd gan y Bwrdd Arholi a bydd canlyniad o Heb ei Gymeradwyo yn cael ei gofnodi.

 25. Sefyllfa:   Heb ei Gymeradwyo, ond Caniatâd i Ailgyflwyno (hefyd yn berthnasol i Heb ei Gymeradwyo, ond Caniatâd i Ailgyflwyno am Radd Is)

 25.1 Bydd y myfyriwr yn derbyn arwydd o ba feysydd yn y thesis y mae angen eu hailweithio'n sylweddol gan yr arholwyr a bydd yn cael ei hysbysu y caiff gyfnod o un flwyddyn (ar gyfer PhD drwy Waith a Gyhoeddwyd, chwe mis neu gyfnod a nodir gan y Bwrdd Arholi ar gyfer PhD drwy Waith a Gyhoeddwyd)  i ailgyflwyno’r thesis. Fel rheol, rhaid cynnal ail arholiad llafar ar ôl ailgyflwyno traethawd ymchwil. Mewn achosion eithriadol iawn, gellir hepgor y gofyniad am ail arholiad llafar yn ôl disgresiwn yr arholwyr os ydynt yn cytuno ar farc llwyddo ar ôl i’r gwaith gael ei ailgyflwyno. Yn y sefyllfa hon, bydd Cadeirydd y Bwrdd Arholi'n rhoi gwybod i’r myfyriwr fod y gofyniad am ail arholiad llafar wedi'i hepgor.

 25.2 Bydd y Gwasanaethau Academaidd yn hysbysu’r myfyriwr bod ganddo’r cyfle i ailgyflwyno’r thesis o fewn chwe mis ac un flwyddyn i ddyddiad yr hysbysiad. Caiff y myfyriwr hawl i gael mynediad at y Llyfrgell ac at gyfleusterau cyfrifiadurol a dylai sefydlu cyswllt rheolaidd gyda’i oruchwylwyr yn ystod y cyfnod ailgyflwyno.

 25.3 Dylai’r myfyriwr ddilyn y gweithdrefnau ar gyfer cyflwyno traethawd ymchwil (gweler y Canllawiau ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil ar Gyflwyno Traethawd Ymchwil am fanylion) cyn diwedd y cyfnod ailgyflwyno.

 25.4 Os bydd y myfyriwr yn methu ag ailgyflwyno’r traethawd ymchwil o fewn yr amserlen y cytunwyd arni, yna bernir nad yw’r myfyriwr wedi bodloni’r amodau a osodwyd gan y Bwrdd Arholi a bydd canlyniad o Heb ei Gymeradwyo yn cael ei gofnodi.

 26. Sefyllfa:   Heb ei Gymeradwyo

Ar ôl i'r Bwrdd Dilyniant a Dyfarnu gadarnhau’r argymhelliad, bydd Gwasanaethau Academaidd yn hysbysu’r myfyriwr a yw wedi'i gymeradwyo ar gyfer y dyfarniad neu radd is ai peidio. Os yw’r myfyriwr yn gymwys i dderbyn dyfarniad ymadael, bydd rhaid iddo gyflwyno cais i’r Bwrdd Dilyniant a Dyfarnu er mwyn i’r dyfarniad gael ei roi.

27. Cynnal Arholiadau Llafar drwy Ddulliau Electronig

27.1.   Cred y Brifysgol fod arholiadau llafar yn rhan hanfodol o’r broses arholi ymgeiswyr am raddau ymchwil. I’r diben hwn, mae’n ofynnol yn ôl rheoliadau’r Brifysgol fod arholiad o’r fath yn cael ei gynnal, ac mae canllawiau ar gael sydd wedi’u bwriadu i osod y sylfeini ar gyfer yr arholiad llafar ei hun. 

27.2.   Mae’r Brifysgol yn disgwyl y cynhelir arholiadau llafar wyneb yn wyneb ym Mhrifysgol Abertawe, gyda phawb sy’n rhan o’r arholiad yn bresennol yn yr un ystafell, ar yr un pryd.

27.3.   Er gwaethaf y disgwyliad hwn, mae’r Brifysgol yn cydnabod y gall fod yn angenrheidiol - dan amgylchiadau eithriadol iawn - i drefniadau gael eu gwneud i gynnal arholiadau drwy gyfrwng dulliau electronig. (Ni fydd y Brifysgol yn cymeradwyo defnyddio cysylltiadau ffôn yn unig at ddibenion arholi)  Felly, mae gan y Bwrdd Dilyniant a Dyfarnu hawl i gymeradwyo ceisiadau am ddefnyddio dulliau electronig, mewn amgylchiadau eithriadol, fel y’u diffinnir isod:

 • lle mae amgylchiadau wedi codi sy'n golygu na fyddai modd fel arall cynnal yr arholiad llafar (e.e. lle nad oes modd i fyfyriwr ddychwelyd i'r DU oherwydd cyfyngiadau fisa neu gyfyngiadau eraill neu lle bo aelod o staff sy'n gweithredu fel arholwr mewnol ar fwrdd arholi ar gyfer traethawd ymchwil a ail-gyflwynwyd wedi gadael y sefydliad); neu
 • lle mae trefniadau y cytunwyd arnynt am arholiad llafar wyneb yn wyneb wedi gorfod cael eu canslo oherwydd amgylchiadau annisgwyl (e.e. tywydd drwg iawn; salwch un o’r rhai sy’n cymryd rhan). Sylwer: pan fydd amgylchiadau o’r fath yn codi, bydd y Brifysgol yn disgwyl i’r arholiad llafar gael ei ohirio yn hytrach na’i gynnal drwy ddulliau electronig, ond mae’n derbyn mewn rhai amgylchiadau y gallai fod angen cynnal arholiad drwy ddulliau electronig (e.e. pe byddai’r myfyriwr yn dioddef yn anghymesur o ganlyniad i ohirio).

27.4.   Dylai Cadeirydd y Bwrdd Arholi dan sylw anfon manylion achosion lle gallai fod angen defnyddio dulliau electronig ar gyfer arholiadau llafar at y Gwasanaethau Academaidd. Bydd y Bwrdd Dilyniant a Dyfarnu'n ystyried pob achos a ddaw ger ei fron yn unigol.  Bydd hefyd yn disgwyl derbyn y canlynol:

 • cadarnhad ysgrifenedig gan y cyfranogwyr bwriedig (yn cynnwys yr ymgeisydd) nad oes ganddynt unrhyw wrthwynebiad i gynnal yr arholiad drwy ddulliau electronig, ar amser y cytunir arno;
 • datganiad ysgrifenedig gan yr ymgeisydd ei fod wedi ildio’r hawl am unrhyw apêl yn erbyn canlyniad yr arholiad ar sail y defnydd o gyfrwng electronig neu ganlyniadau sy’n codi yn sgil defnyddio cyfrwng o’r fath;
 • cadarnhad bod digon o amser wedi ei roi ar gyfer yr arholiad llafar ei hun, ac y bydd yr holl gymorth dechnegol angenrheidiol ar gael;
 • cadarnhad bod amser ychwanegol (tua 10 munud) wedi ei ganiatáu cyn cychwyn yr arholiad ffurfiol er mwyn galluogi’r rhai sy’n cymryd rhan i ymgyfarwyddo â chwmpas a chyfyngiadau’r cyfrwng sy’n cael ei ddefnyddio.

27.5.   Pan fydd trefniadau o’r fath yn cael eu cymeradwyo, awgrymir y dylai Cadeirydd y Bwrdd Arholi wahodd y goruchwyliwr i fod yn bresennol yn yr un lleoliad â’r ymgeisydd yn ystod yr arholiad llafar, cyn belled â bod yr ymgeisydd yn cytuno.

< Canllawiau ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil ar Gyflwyno Traethawd Ymchwil | >