Swansea University

Canllawiau ar Ymgeisyddiaeth Graddau Ymchwil

Canllawiau ar Ymgeisyddiaeth Graddau Ymchwil

Diffiniadau o Astudio Amser Llawn ac Astudio Ran-amser

Mae myfyrwyr ymchwil yn astudio dros y flwyddyn galendr lawn. Mae gan fyfyrwyr amser llawn hawl i gymryd hyd at bedair wythnos o wyliau’r flwyddyn, yn ogystal â Gwyliau Cyhoeddus a’r cyfnod cau dros y Nadolig.

Bydd myfyrwyr amser llawn yn treulio isafswm o 35 awr yr wythnos ar ymchwil ac astudio yn ystod y cyfnod astudio dan oruchwyliaeth ar gyfer y radd. Fel arfer, mae’n rhaid i bob myfyriwr amser llawn (Dull A a Dull B) breswylio yn y Deyrnas Unedig yn ystod y cyfnod astudio dan oruchwyliaeth ar gyfer y radd, a dylent fyw o fewn pellter teithio hawdd i’r Brifysgol. Dylai myfyrwyr amser llawn y mae'r Brifysgol yn gweithredu fel noddwr fisa myfyriwr drostynt breswylio yn y Deyrnas Unedig gan fyw o fewn cyrraedd hawdd i’r Brifysgol trwy gydol cyfnod yr ymgeisyddiaeth.

Disgwylir i fyfyrwyr rhan-amser dreulio tua 15 awr yr wythnos ar ymchwil ac astudio yn ystod y cyfnod astudio dan oruchwyliaeth ar gyfer y radd. Nid oes angen i fyfyrwyr rhan-amser breswylio yn y Deyrnas Unedig yn ystod y cyfnod astudio dan oruchwyliaeth ar gyfer y radd; fodd bynnag, dylent sicrhau cyswllt rheolaidd gyda'r goruchwyliwr, ac, man lleiaf, un cyfarfod wyneb yn wyneb yn ystod bob blwyddyn academaidd.

Cyfnodau Astudio ar gyfer Pob Gradd

PhD
Dull AstudioCyfnod byrraf yr ymgeisyddiaethCyfnod hwyaf cyn cyflwyno
Amser Llawn 3 4
Rhan-amser 6 7
Doethuriaeth Broffesiynol (a PhD Cyfnod Astudio Estynedig)
Dull AstudioCyfnod byrraf yr ymgeisyddiaethCyfnod hwyaf cyn cyflwyno
Amser Llawn 4 5
Rhan-amser 6 7
MD
Dull AstudioCyfnod byrraf yr ymgeisyddiaethCyfnod hwyaf cyn cyflwyno
Amser Llawn 2 3
Rhan-amser 4 5
MPhil
Dull AstudioCyfnod byrraf yr ymgeisyddiaethCyfnod hwyaf cyn cyflwyno
Amser Llawn 2 3
Rhan-amser 4 5
MA/MSc drwy Ymchwil
Dull AstudioCyfnod byrraf yr ymgeisyddiaethCyfnod hwyaf cyn cyflwyno
Amser Llawn 1 2
Rhan-amser 2 3
MRes
Dull AstudioCyfnod byrraf yr ymgeisyddiaethCyfnod hwyaf cyn cyflwyno
Amser Llawn 1 2
Rhan-amser 2 3

O 2011 y cyfnod cyflwyno hwyaf ar gyfer pob gradd, beth bynnag fo’r dull astudio, fydd un flwyddyn yn fwy na’r cyfnod ymgeisyddiaeth byrraf

Mae i bob rhaglen gradd ymchwil gyfnod arferol o astudio dan oruchwyliaeth - sef y cyfnod ymgeisyddiaeth byrraf - a disgwylir i bob myfyriwr gyflwyno ei draethawd ymchwil ar ddiwedd y cyfnod hwnnw. Y mae hefyd dyddiad cyflwyno hwyaf. Ar ôl y dyddiad hwnnw, tybir bod y myfyriwr yn rhy hwyr, ac ni chaniateir iddo gyflwyno traethawd ymchwil.

Cyfnod Ymgeisyddiaeth Byrraf

Yn ystod y cyfnod ymgeisyddiaeth byrraf, bydd y myfyriwr ymchwil yn ymgymryd â gwaith ymchwil dan oruchwyliaeth lawn. Bydd y myfyriwr yn derbyn cymorth, cyngor a chyfarwyddyd rheolaidd gan ei oruchwylwyr er mwyn sicrhau y gellir cwblhau’r ymchwil, gan gynnwys paratoi’r traethawd ymchwil, erbyn diwedd y cyfnod ymgeisyddiaeth byrraf. Bydd y goruchwylwyr yn cynorthwyo’r myfyriwr i gynhyrchu cynllun gwaith manwl ac amserlen ar gyfer yr ymchwil a byddant yn monitro cynnydd y myfyriwr mewn perthynas â’r cynllun hwn. Yn ystod y cyfnod ymgeisyddiaeth byrraf, bydd y myfyriwr yn atebol am ffioedd ar y lefel briodol yn seiliedig ar breswyliad, dull yr ymgeisyddiaeth a’r maes pwnc.

Cadarnhau Ymgeisyddiaeth

Mae’n ofynnol i’r Coleg gadarnhau ymgeisyddiaeth myfyriwr i'r Grŵp Gweithredol o fewn tri mis i gofrestru’r myfyriwr yn y lle cyntaf. Drwy wneud hynny, mae’r Coleg yn cadarnhau bod y myfyriwr wedi bodloni’r gofynion gweinyddol a nodwyd, ei fod yn barod yn academaidd i ymgymryd â’r prosiect ymchwil a gytunwyd, y tybir ei fod o safon academaidd ddigonol i wneud hynny, a bod ganddo'r gallu i'w wneud (gweler y Canllaw i Fonitro Cynnydd Myfyrwyr Ymchwil am ragor o fanylion).

Cyflwynir adroddiad am bob ymgeisyddiaeth nas cadarnhawyd dri mis ar ôl cofrestru. Os nad yw’r Coleg yn gallu cadarnhau ymgeisyddiaeth ar gyfer myfyriwr ar ôl tri mis, bydd y Bwrdd Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig yn mynnu bod y myfyriwr naill ai’n gohirio neu’n tynnu yn ôl o’r rhaglen (gweler y Canllawiau ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil ar Ohiriadau ac Estyniadau a’r Canllawiau ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil ar Drosglwyddo a Thynnu yn ôl). Fodd bynnag, mewn amgylchiadau eithriadol iawn, caiff myfyriwr gyflwyno cais i ymestyn ei Gadarnhad Ymgeisyddiaeth am dri mis i'r Grŵp Gweithredol ei ystyried.

Ar ôl cadarnhau ymgeisyddiaeth, ni chaniateir i fyfyriwr newid testun ei ymchwil yn sylweddol, gan y byddai newid o’r fath yn annilysu cadarnhau'r ymgeisyddiaeth. Os yw myfyriwr yn dymuno newid ei destun ymchwil yn sylweddol, dylid mynnu bod y myfyriwr yn tynnu yn ôl o’r radd bresennol ac yn ailymgeisio ar gyfer y testun ymchwil newydd.

Monitro Cynnydd

Caiff cynnydd bob myfyriwr ymchwil ei fonitro'n gyson trwy gydol ei gyfnod astudio. Mae’n rhaid i Golegau gyflwyno adroddiad cynnydd ffurfiol i'r Bwrdd Cynnydd Ymchwil Ôl-raddedig ar gyfer pob myfyriwr gradd ymchwil, ynghyd ag argymhelliad ynglŷn â chynnydd y myfyriwr er mwyn i'r myfyriwr barhau ar ei raglen (gweler y Canllawiau ar Fonitro Cynnydd Myfyrwyr Ymchwil am ragor o fanylion).

Ar ddiwedd y cyfnod ymgeisyddiaeth byrraf, disgwylir i’r myfyriwr fod wedi cwblhau ei ymchwil a bod wrthi'n paratoi i gyflwyno’r traethawd ymchwil. Mae’n rhaid i’r Coleg gyflwyno asesiad ffurfiol ar gynnydd y myfyriwr i Fwrdd Cynnydd Ymchwil Ôl-raddedig gan awgrymu pryd bydd y myfyriwr yn barod i gyflwyno traethawd ymchwil (gweler yr Canllawiau ar Fonitro Cynnydd Myfyrwyr Ymchwil am ragor o fanylion).

Fel arfer, os disgwylir y bydd myfyriwr yn methu â chyflwyno ei draethawd ymchwil erbyn y dyddiad cyflwyno hwyaf, yna bernir bod y myfyriwr wedi rhedeg allan o amser a bydd ei gofnod yn cael ei gau. Mewn achosion eithriadol, gall y myfyriwr ymgeisio am estyniad i’r dyddiad cyflwyno hwyaf (gweler y Canllaw ar Ohiriadau ac Estyniadau ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil am ragor o wybodaeth).

Cyflwyno’n Gynnar

Os yw myfyriwr yn dymuno cyflwyno ei draethawd ymchwil fwy na chwe mis cyn diwedd ei ymgeisyddiaeth fyrraf, yna dylid ceisio caniatâd gan y Bwrdd Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig. Dylai’r myfyriwr a’r goruchwyliwr ddarparu datganiad ysgrifenedig manwl, wedi’i gydlofnodi gan Bennaeth y Coleg, yn amlinellu’r rhesymau dros gyflwyno’n gynnar ac yn cadarnhau bod y myfyriwr yn barod i gyflwyno mewn gwirionedd. Os yw myfyriwr yn dymuno cyflwyno ei draethawd llai na chwe mis cyn diwedd ei gyfnod ymgeisyddiaeth byrraf, yna dylid anfon datganiad byr gan y myfyriwr a'r goruchwyliwr (a fydd fel arfer wedi'i gefnogi gan y Pennaeth Ymchwil neu berson cyfwerth), at y Dirprwy Gofrestrydd, Ymchwil Ôl-raddedig.

Lle caniateir i fyfyriwr gyflwyno traethawd ymchwil cyn diwedd y cyfnod ymgeisyddiaeth byrraf, dylid nodi y bydd y myfyriwr yn parhau i fod yn atebol am ffioedd ar gyfer y cyfan o’r cyfnod ymgeisyddiaeth byrraf.

Os nad yw Coleg neu'r Bwrdd Academaidd Ymchwil yn cefnogi cais ymgeisydd am gyflwyno traethawd hir yn gynnar, neu cyn y ffenestr chwe mis a ganiateir o fewn y cyfnod ymgeisyddiaeth byrraf (yn unol â'r rheoliadau a'r canllawiau), gellir cyflwyno cais i'r Is-ganghellor am gyflwyno'n gynnar. Bydd yr Is-ganghellor neu ei enwebai (a fydd yn aelod o'r Uwch Dîm Rheoli ac sydd heb ddiddordeb materol yn yr achos) yn gallu awdurdodi cyflwyniad cynnar cyn belled â bod datganiad wedi'i eirio'n briodol wedi'i lofnodi gan y goruchwyliwr a'r myfyriwr, a hefyd wedi'i gydlofnodi gan aelod awdurdodedig yr Uwch Dîm Rheoli.

Bydd y datganiad hwn yn cynnwys hepgor unrhyw hawl ar ran yr ymgeisydd i ddilyn cwyn neu wneud yn iawn am unrhyw ddiffygion o ran cymorth ymchwil neu oruchwylio, neu unrhyw fater arall yn ymwneud â chofnodi a rheoli'r ymgeisyddiaeth sy'n codi oherwydd cyflwyno'n gynnar.

Ym mhob achos arall, bydd cyflwyno ac asesu'r traethawd ymchwil yn dilyn camau gweithredu priodol y Brifysgol, gan gynnwys er enghraifft, penodi arholwyr, ffurfio a threfnu'r bwrdd arholi, cynnal viva, a chanlyniadau posib yr arholiad.

< Canllaw ar Oruchwylio Ymchwil | Canllawiau ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil ar Drosglwyddo a Thynnu yn Ôl >