Swansea University

Canllawiau ar Gyflogi Myfyrwyr Ymchwil

Canllawiau ar Gyflogi Myfyrwyr Ymchwil

Prif gyfrifoldeb y Brifysgol yw cywirdeb y gwaith astudio ac ansawdd profiad dysgu’r myfyriwr. Felly, bydd yn ofynnol i Golegau a myfyrwyr roi blaenoriaeth i gwblhau astudiaethau ymchwil yn llwyddiannus ac yn brydlon o fewn telerau cynnig ffurfiol y Brifysgol.

Cyflogaeth Allanol

Nid oes modd i’r Brifysgol reoli cyflogaeth myfyrwyr y tu allan i’r Brifysgol, ond caiff myfyrwyr eu hannog i ystyried yn ofalus yr effaith y gall cyflogaeth y tu allan i’r Brifysgol ei chael ar eu gallu i gwblhau eu hastudiaethau’n brydlon. Dylai myfyrwyr ymgynghori â’u goruchwylwyr, a dylid eu hatgoffa o unrhyw amodau a bennwyd gan eu noddwr, lle bo hynny’n briodol. Mewn rhai achosion, gall amodau o’r fath fynnu bod y goruchwyliwr yn hysbysu’r noddwr os teimlir y gallai cyflogaeth myfyriwr amharu ar ei gynnydd.

Lleoliadau Profiad Gwaith sy’n Gysylltiedig ag Astudiaethau Myfyrwyr

Nid yw’r canllawiau canlynol yn effeithio nac yn cyfyngu ar y gwaith neu’r lleoliadau profiad gwaith y gellir eu trefnu yn elfen ffurfiol o gwrs neu raglen ymchwil a gymeradwywyd.

Gofynion Cyffredinol

Ym mhob achos lle bydd myfyrwyr ôl-raddedig cofrestredig yn gwneud cais am swydd yn y Brifysgol yn ystod eu cyfnod astudio amser llawn, cyfrifoldeb y Coleg, trwy ganiatâd ysgrifenedig goruchwylwyr  y gwaith ymchwil, yw sicrhau bod unrhyw swydd gyflogedig a gynigir gan y Brifysgol:

 • yn cydymffurfio â’r telerau a bennwyd gan y noddwr perthnasol, a’i bod wedi’i chymeradwyo gan y noddwr lle bo hynny’n angenrheidiol;
 • yn amodol ar hyfforddiant lle bo hynny’n angenrheidiol neu’n ofynnol (h.y. yn achos pob math o waith addysgu ac arddangos);
 • yn darparu cyflog sy’n unol â’r cyfraddau y cytunwyd arnynt ar gyfer y gwaith gan Brifysgol Abertawe;
 • yn annhebygol o rwystro’r myfyriwr rhag cwblhau ei astudiaethau’n llwyddiannus ac yn brydlon, ym marn y goruchwyliwr.

Dylid anfon unrhyw wybodaeth ysgrifenedig o’r fath at yr Adran Adnoddau Dynol, a dylai’r wybodaeth gael ei chydnabod a’i chymeradwyo cyn i’r myfyriwr ddechrau yn y swydd.

Dylid gweithredu’r canllawiau canlynol yn achos pob myfyriwr ôl-raddedig amser llawn, gan gynnwys myfyrwyr a ariennir yn breifat a’r rhai hynny sydd wedi cael ysgoloriaethau ymchwil gan y Brifysgol.

Gwaith Cyflogedig sy’n Ymwneud â Phwnc

Ceir cytundeb cyffredinol ymhlith noddwyr yn y DU ynghylch gwaith cyflogedig sy’n ymwneud â phwnc (gwaith addysgu ac arddangos yn bennaf). Mae’r cytundeb sy’n bodoli yn caniatáu i fyfyriwr wneud gwaith cyflogedig am hyd at uchafswm arferol o chwe awr yn ystod pob wythnos waith (9am i 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener), os yw'r goruchwyliwr wedi rhoi caniatâd pendant. Yr uchafswm blynyddol fydd 180 o oriau.

Gwaith Cyflogedig Arall

Caniateir i fyfyriwr wneud ychydig o waith cyflogedig nad yw’n ymwneud â'i bhwnc, y tu allan i oriau gwaith arferol fel rheol, ond rhaid bod caniatâd pendant wedi’i roi gan y goruchwyliwr a rhaid bod y caniatâd hwnnw wedi’i roi gan gydnabod yn llawn y telerau a bennwyd gan y corff sy’n noddi’r myfyriwr. Mewn rhai achosion, bydd angen cymeradwyaeth ymlaen llaw gan y corff hwnnw. Yn achos myfyrwyr a ariennir yn breifat a’r rhai hynny sydd wedi cael ysgoloriaethau ymchwil ôl-raddedig gan y Brifysgol, ni ddylai uchafswm yr oriau fod yn fwy na chwe awr yr wythnos fel arfer.

Fodd bynnag, gall y Bwrdd Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig gymeradwyo cais i gynyddu'r uchafswm hwnnw ar argymhelliad y goruchwylwyr, cyhyd â bod y gwaith dan sylw’n cael ei wneud y tu allan i oriau gwaith arferol ac nad yw’r gwaith yn para mwy na chyfanswm o ddeuddeg awr yn ystod oriau gwaith arferol neu’r tu allan iddynt, yn ystod unrhyw wythnos unigol.

Profiad Gwaith a Chyfleoedd i Gydweithio â Diwydiant

Caiff myfyrwyr eu hannog i fanteisio ar leoliadau profiad gwaith tymor byr mewn cwmnïau, boed hynny'n waith cyflogedig neu'n waith di-dâl, a chânt eu hannog i feithrin cysylltiadau cydweithredol eraill a fydd yn datblygu eu hymwybyddiaeth ddiwydiannol neu fasnachol, cyhyd â bod hynny’n cydymffurfio â’r telerau a bennwyd gan y corff sy’n eu noddi. Dylai myfyrwyr ôl-raddedig sydd am fanteisio ar y math hwn o hyfforddiant, neu waith cyflogedig arall sy’n gysylltiedig yn uniongyrchol â’u hastudiaethau ymchwil, gael caniatâd gan eu goruchwylwyr i wneud hynny. Rhaid i’r goruchwylwyr roi caniatâd ffurfiol sy’n nodi na fydd y gwaith y bwriedir ei wneud yn amharu ar raglen ymchwil y myfyriwr a bod y gwaith yn cydymffurfio â’r telerau a bennwyd gan y noddwr perthnasol.

Arddangoswyr a Chynorthwywyr Tiwtorial Myfyrwyr

Canllawiau’r Senedd ar gyfer Penodi Arddangoswyr/Cynorthwywyr Tiwtorial sy'n Fyfyrwyr Ôl-raddedig

Cydnabyddir bod profiad mewn addysgu ac asesu'n cyfrannu'n sylweddol at gyflogadwyedd Myfyrwyr Ôl-raddedig, felly anogir defnyddio Arddangoswyr / Cynorthwywyr Tiwtorial sy'n Fyfyrwyr Ôl-raddedig, yn unol â'r Canllawiau canlynol:

 1. Dim ond Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig sydd wedi’u cofrestru ddylai gael eu cyflogi'n Arddangoswyr/Cynorthwywyr Tiwtorial.
 2. Mae’n rhaid i Fyfyriwr Ôl-raddedig ymgymryd â’r hyfforddiant angenrheidiol sy’n cael ei gynnig drwy Adnoddau Dynol/Academi Dysgu ac Addysgy Abertawe/Canolfan Gwella Sgiliau Academaidd a Phroffesiynol Abertawe a’r adran/Coleg cyn ymgymryd â dyletswyddau arddangos/dysgu/tiwtorial neu asesu. Mae’n rhaid cwblhau’r hyfforddiant yn llwyddiannus a chadarnhau hynny i Adnoddau Dynol, cyn y gellir awdurdodi taliad ar gyfer gwasanaethau arddangos neu diwtorial.
 3. Pan fydd adrannau'n penodi Arddangoswyr / Cynorthwywyr Tiwtorial, mae'n rhaid iddynt sicrhau bod ganddynt yr wybodaeth, y sgiliau a'r profiad perthnasol i ymgymryd â'r addysgu a neilltuir iddynt.
 4. Ni all myfyrwyr ôl-raddedig ymgymryd â gwaith arddangos, tiwtorial neu asesu, gan gynnwys gwaith paratoi, am fwy na chwe awr mewn unrhyw wythnos.
 5. Fel rheol, dylid defnyddio Arddangoswr/Cynorthwyydd Tiwtorial ar gyfer dysgu myfyrwyr israddedig yn unig.
 6. Gall Arddangoswyr / Cynorthwywyr Tiwtorial gyfrannu'n rhydd at arddangos, tiwtorialau a gwaith cymorth addysgu arall, ond ni fyddai disgwyl iddynt gyfrannu at fwy na 25% o'r addysgu ar unrhyw fodiwl.
 7. Rhoddir Mentor o'r Staff Academaidd i'r holl Arddangoswyr / Cynorthwywyr Tiwtorial, a gallai'r mentor hwnnw fod yn Gydlynydd Modiwl y modiwl(au) y mae'r Cynorthwyydd yn dysgu arno/arnynt. Bydd cyfrifoldebau'r Mentor fel a ganlyn:
  • Briffio'r Arddangoswr / Cynorthwyydd Tiwtorial ar yr holl addysgu;
  • Darparu deunyddiau neu fonitro ansawdd unrhyw ddeunydd a ddarperir gan yr Arddangoswr / Cynorthwyydd Tiwtorial;
  • Monitro ansawdd y ddarpariaeth addysgu;
  • Darparu meini prawf marcio lle defnyddir yr Arddangoswr / Cynorthwyydd Tiwtorial at ddibenion asesu a defnyddio prosesau mecanweithiau sicrhau ansawdd i fonitro eu hymwneud ag asesu, e.e. safoni marciau;
  • Adolygu adborth myfyrwyr a geir am yr Arddangoswr / Cynorthwyydd Tiwtorial fel rhan o'r broses datblygu proffesiynol.
 8. Mae unrhyw eithriadau i'r uchod yn amodol ar gymeradwyaeth y Deon(iaid) priodol.

< Canllawiau ar Fonitro Cynnydd Myfyrwyr Ymchwil | >