Swansea University

Canllawiau ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil ar Ohiriadau ac Estyniadau

Canllawiau ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil ar Ohiriadau ac Estyniadau

Gohirio

Pan fydd myfyriwr yn gohirio ei astudiaethau, ni fydd gan y myfyriwr hwnnw hawl bellach i ddefnyddio cyfleusterau’r Brifysgol (Llyfrgell, Rhwydwaith Cyfrifiadurol, mannau gweithio a ddarperir gan y Coleg) ac ni fydd bellach yn derbyn goruchwyliaeth ffurfiol gan ei dîm goruchwylio. Mae gohirio astudiaethau yn dod ag ymchwil y myfyriwr i ben i bob pwrpas.

Dylai myfyrwyr gydag anawsterau ariannol ystyried trosglwyddo i astudio'n rhan-amser yn hytrach na gohirio eu hastudiaethau.

Dan amgylchiadau eithriadol, gall fod yn ofynnol i fyfyriwr ohirio ei ymgeisyddiaeth am resymau academaidd, disgyblaethol neu ariannol. Mewn achosion o’r fath, rhoddir gwybod i’r myfyriwr bod ei astudiaethau wedi’u gohirio ac fe'i hysbysir am y rhesymau dros y gohirio. Lle bo’n briodol, rhoddir dyddiad dychwelyd i astudio i’r myfyriwr a rhoddir gwybod iddo am unrhyw amodau y mae’n rhaid eu bodloni cyn y caiff ailgychwyn astudio.

Yn ogystal, gellid gorfodi myfyrwyr i ohirio ei astudiaethau os yw’r Brifysgol yn barnu, am resymau’n ymwneud ag iechyd, nad yw’n briodol i fyfyriwr barhau i astudio, p’un a yw hynny’n ymwneud â dyletswydd gofal y Brifysgol tuag at eraill neu’n ymwneud â lles y myfyriwr dan sylw. Nodir y weithdrefn y dylid ei dilyn yn y fath amgylchiadau isod:

Gweithdrefn ar gyfer mynnu Asesiad Myfyrwyr, neu Ohirio, ar sail iechyd

Mae’r weithdrefn ar gyfer mynnu bod myfyriwr yn cael ei asesu neu'n gohirio ei astudiaethau ar sail iechyd fel a ganlyn:

 1. Cynghorir unrhyw aelod o staff sydd â phryderon difrifol nad yw’n briodol i fyfyriwr barhau gyda’i astudiaethau, p’un a yw hynny’n ymwneud â dyletswydd gofal y Brifysgol tuag at eraill neu os tybir nad yw er lles y myfyriwr dan sylw, i gysylltu â'r Pennaeth Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr, Rheolwr y Gwasanaeth Lles neu (os yw’r pryder yn ymwneud ag anabledd corfforol myfyriwr) â Rheolwr y Swyddfa Anableddau i drafod y pryderon - yn y lle cyntaf heb ddatgelu enw’r myfyriwr / manylion personol (er mwyn diogelu hawl y myfyriwr i gyfrinachedd). Cyfeirir staff at y ‘Gweithdrefnau i Gynorthwyo Myfyrwyr gydag Anawsterau Iechyd Meddwl’ a amlinellir ym Mholisi Iechyd Meddwl y Brifysgol.
 2. Pan fo'r Pennaeth Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr, Rheolwr y Gwasanaeth Lles neu Reolwr y Swyddfa Anableddau yn tybio bod y pryderon ynghylch iechyd y myfyriwr o’r fath natur fel ei bod yn ymddangos y byddai parhau gyda’i astudiaethau yn peri risg neu niwed i’r myfyriwr ei hun neu i eraill, bydd yn sefydlu Panel amlddisgyblaethol a fydd yn cynnwys staff o Wasanaethau Lles a/neu'r Swyddfa Anableddau, y Gofrestrfa Academaidd, a Choleg y Myfyriwr. Cadeirir y Panel gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr neu'r Pennaeth Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr (neu enwebai).
 3. Lle tybir bod hynny'n briodol, gwahoddir un neu fwy o unigolion eraill i gyfarfod y Pwyllgor er mwyn darparu gwybodaeth i'r Panel. Fel arfer, gofynnir i'r fath unigolion adael y cyfarfod cyn i'r Panel benderfynu pa gamau pellach (os oes angen rhai) sy'n briodol [yn unol ag Adran 3.3 (5) isod], oni fydd y Cadeirydd yn tybio ei bod yn berthnasol iddynt aros. Hefyd, caiff Cadeirydd y Panel ofyn i unrhyw unigolyn ddarparu manylion ysgrifenedig ar gyfer y Panel yn nodi ei bryderon.
 4. Bydd trafodaethau'r cyfarfod, ac unrhyw wybodaeth ysgrifenedig a gyflwynir i'r Panel, yn gyfrinachol. Fel arfer, ni chânt eu datgelu i unrhyw unigolyn y tu allan i'r Panel (ac eithrio yn unol ag Adrannau 3.3 (5)(ix) neu (7) isod). I sicrhau bod y Panel yn ymwybodol o'r holl bryderon a ffeithiau perthnasol, ymlacir polisi cyfrinachedd Gwasanaethau Myfyrwyr er mwyn caniatáu llunio asesiad risg.
 5. Ar sail canlyniadau arolwg y Panel o’r achos, ac yng ngoleuni asesiadau ac argymhellion gwybodus gan staff proffesiynol perthnasol, gall y Panel:
  1. penderfynu nad oes angen gweithdredu pellach;
  2. trefnu cyfarfod arall o'r Panel i adolygu'r achos eto yn y dyfodol;
  3. mynnu bod y myfyriwr yn cwrdd â Gwasanaethau Lles a/ neu Swyddfa Anableddau'r Brifysgol i drafod ei anghenion o ran cymorth;
  4. mynnu bod y myfyriwr yn cysylltu (naill ai'n uniongyrchol neu ynteu gyda chymorth Gwasanaethau Lles neu'r Swyddfa Anableddau fel bo'n addas) ag ymarferwr cymwys addas (manylion i'w penderfynu gan y Panel), o fewn amser a osodir, i drefnu apwyntiad ar gyfer asesiad, a bod y myfyriwr yn cadw'r fath apwyntiad;
  5. mynnu bod y myfyriwr yn darparu, erbyn dyddiad a osodir, llythyr neu adroddiad oddi wrth yr ymarferwr cymwys addas y mynnwyd i'r myfyriwr drefnu apwyntiad ag e. Bydd y Panel yn nodi pa wybodaeth y dylai'r fath lythyr neu adroddiad ei gynnwys;
  6. gofyn i'r myfyriwr ohirio ei astudiaethau pan fo'r Panel o'r farn bod parhau i astudio yn peri perygl go iawn i'r myfyriwr ei hun neu i eraill. Yn y fath amgylchiadau, bydd y Panel yn pennu'r amodau sy'n rhaid eu bodloni cyn caniatáu i'r myfyriwr ailddechrau ei astudiaethau, megis (ond heb fod yn gyfyngedig i) derbyn cadarnhad ysgrifenedig gan yr Adran Iechyd Galwedigaethol a/neu ymarferwr cymwys arall bod y myfyriwr yn barod i ailddechrau ei astudiaethau a/neu ganlyniad boddhaol yn dilyn asesiad risg;
  7. argymell i Ddeon y Bwrdd Academaidd perthnasol bod y myfyriwr yn cael ei dynnu'n ôl o'r Brifysgol, lle mae'r Panel yn tybio:
   • bod dychwelyd i astudio yn y dyfodol gweladwy yn debygol o gael effaith niweidiol ar iechyd y myfyriwr neu ar bobl eraill; a
   • naill ai bod pob opsiwn am gymorth wedi methu neu fod y fath gymorth sydd ar gael yn annhebygol o ddiogelu'r myfyriwr rhag yr effaith niweidiol tebygol ar iechyd y myfyriwr na'r risg o niwed.
   Bydd y Deon yn penderfynu a gaiff y myfyriwr ei dynnu'n ôl o'r Brifysgol. Hysbysir y myfyriwr, mewn ysgrifen, am benderfyniad y Deon yn unol ag Adran 6 isod.
  8. penderfynu, yn ei ddoethineb, ar unrhyw ganlyniad arall y mae'n tybio ei fod yn addas o ystyried amgylchiadau'r achos;
  9. penderfynu datgelu canlyniad cyfarfod y Panel, unrhyw ddogfen a ystyriwyd gan, neu sy'n ymwneud ag, y Panel a/neu fanylion unrhyw bryderon penodol i'r fath unigolion ag y bydd y Panel yn tybio sy'n addas;
  10. penderfynu dilyn unrhyw gyfuniad o'r penderfyniadau uchod.
 6. Pan fydd y Panel yn penderfynu unrhyw ganlyniad o dan Adrannau 3.3(5)(iii-viii) uchod, hysbysir y myfyriwr mewn ysgrifen yn dilyn cyfarfod y Panel, gan nodi'r rhesymau dros benderfyniad y Panel. Fel arfer, ni hysbysir y myfyriwr am y trafodaethau yn y cyfarfod. Eglurir i’r myfyriwr bod y weithdrefn hon ar wahân i Weithdrefnau Disgyblu’r Brifysgol.
 7. Yn sgil cyfeirio'r myfyriwr at ymarferwr cymwys addas i'w asesu [yn unol ag Adran 3.3(5)(iv) uchod], bydd y Panel, fel arfer, yn darparu i'r ymarferwr copïau o:
  • y gweithdrefnau hyn; a/neu
  • y llythyr neu'r llythyrau a anfonwyd at y myfyriwr yn cadarnhau canlyniad cyfarfod neu gyfarfodydd y Panel; a/neu
  • cofnod/ crynodeb cyfarfod neu gyfarfodydd y Panel; a/neu
  • unrhyw ddogfennau neu ohebiaeth ychwanegol y bydd y Panel yn tybio ei bod yn addas i'w darparu i'r ymarferwr.
 8. Pan fo’n ofynnol i’r myfyriwr ohirio neu dynnu'n ôl [yn unol ag Adrannau 3.3(5)(vi) neu 3.3(5)(vii) uchod], anfonir llythyr at y myfyriwr yn rhoi gwybod iddo am y gohiriad a’r rhesymau dros fynnu ei fod yn gohirio neu'n tynnu'n ôl. Eglurir i’r myfyriwr bod y weithdrefn hon ar wahân i Weithdrefnau Disgyblu’r Brifysgol. Rhoddir cyfle i'r myfyriwr ofyn i'r Panel ailystyried y penderfyniad hwn drwy gyflwyno sylwadau ysgrifenedig i’r Panel o fewn 14 diwrnod gwaith o ddyddiad penderfyniad y Panel.
 9. Adolygir y gohiriad/ tynnu'n ôl gan y Panel yn sgil: derbyn sylwadau oddi wrth y myfyriwr [a wnaed yn unol â Pharagraff 3.3(8) uchod], a/neu unrhyw ddatblygiadau newydd, cyn y cyfnod nesaf ar gyfer dychwelyd at astudio, fel arfer ar ddechrau’r sesiwn academaidd nesaf. Caiff y Panel geisio cyngor Deon y Bwrdd Academaidd perthnasol cyn dod i benderfyniad. Bydd y myfyriwr yn cael gwybod am benderfyniad terfynol y Panel yn dilyn ailystyried ac am ei hawl i ofyn am Adolygiad Terfynol yn unol â Gweithdrefnau Adolygiad Terfynol y Brifysgol (gweler Adran 4 isod).
 10. Ni chaiff y myfyriwr ailgychwyn astudio ond gyda chaniatâd o flaen llaw gan y Panel ac yn amodol ar fodloni'r Panel bod yr holl amodau a roddwyd i’r myfyriwr wedi’u bodloni.

Adolygiad Terfynol

Caiff myfyriwr nad yw'n fodlon ar benderfyniad y Panel bod yn rhaid iddo ohirio ei astudiaethau neu dynnu'n ôl [yn unol â pharagraff 3.3(5)(vi) neu (vii) uchod] ofyn am Adolygiad Terfynol o'r penderfyniad. Rhaid iddo gyflwyno'r fath gais o fewn 14 diwrnod gwaith ar ôl dyddiad y llythyr yn cadarnhau penderfyniad y Panel ar ôl ail-ystyried yr achos [yn unol â pharagraff 3.3(8) uchod], yn unol â Gweithdrefnau Adolygiad Terfynol y Brifysgol.

Am wybodaeth ynghylch sut i gyflwyno cais am Adolygiad Terfynol a'r seiliau cymwys ar gyfer adolygiadau gweler y Gweithdrefnau Adolygiad Terfynol.

Gwneud Cais i Ohirio Ymgeisyddiaeth

Mae’r Brifysgol yn ystyried â chydymdeimlad i unrhyw gais gan fyfyrwyr i ohirio astudio ac mae’n gwneud pob ymdrech i gynnig cyngor priodol. Dylai’r myfyriwr drafod ei sefyllfa gyda’i oruchwylwyr ac aelodau perthnasol o staff yn ei Goleg cyn gwneud unrhyw benderfyniad. Anogir myfyrwyr rhyngwladol yn gryf i gysylltu â’r Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr Rhyngwladol cyn gwneud penderfyniad terfynol, oherwydd gallai fod goblygiadau o ran statws mewnfudo.

Cymeradwyir gohirio mewn cyfnodau o flociau 3 mis h.y. 3 mis, 6 mis, 9 mis neu 12 mis. Os cymeradwyir y gohiriad, caiff diwrnod gorffen y cyfnod ymgeisyddiaeth ei newid yn awtomatig yn unol â hynny a chaiff y myfyriwr ei drosglwyddo i'r garfan briodol.

Fel arfer symeradwyir uchafswm o 12 mis o ohiriad i fyfyriwr dros hyd cyfan ei ymgeisyddiaeth. Os oes angen cyfnod o ohirio sy'n fwy na chyfanswm o 12 mis, argymhellir bod y myfyriwr yn ystyried tynnu yn ôl o’r Brifysgol yn wirfoddol (gweler y Canllawiau ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil ar Drosglwyddo a Thynnu yn ôl am ragor o wybodaeth). Gall myfyriwr wastad ailymgeisio pan fydd yn gallu ymrwymo i astudio eto a bydd y Brifysgol yn ystyried cyfnodau astudio blaenorol wrth osod hyd yr ymgeisyddiaeth.

Fel arfer, bydd y Grŵp Gweithredol yn gofyn bod myfyrwyr ymchwil sefydledig sydd wedi cwblhau blwyddyn neu fwy o'u hymchwil amser llawn, ond sydd wedi mynd heibio i'r cyfnod gohirio hwyaf a ganiateir, yn tynnu'n ôl. Fodd bynnag, mewn amgylchiadau eithriadol, mae'n bosibl y caniateir i'r myfyrwyr hyn ail-ymgeisio i ailgofrestru ar yr un cam â'r ymchwil blaenorol (o fewn cyfnod hwyaf o 2 flynedd o'r dyddiad tynnu'n ôl). Dim ond dan yr amgylchiadau hyn y caniateir cyfnod ymgeisyddiaeth byrrach i fyfyriwr.

Ni ddylid gwneud cais am ohirio yn ôl-weithredol; lle seilir cais ar resymau parhaus, gellir caniatáu gohiriad wedi’i ôl-ddyddio heb fod yn fwy nag un mis cyn dyddiad cyflwyno’r cais. Dim ond dan amgylchiadau eithriadol y gellir ôl-ddyddio gohiriadau ymhellach yn ôl na mis - cysylltwch â'r Swyddfa Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig am gyngor.

Gellir caniatáu i fyfyrwyr yng ngham ysgrifennu'r traethawd ohirio eu hastudiaethau, a chaiff dyddiad diwedd yr ymgeisyddiaeth ei addasu'n awtomatig i adlewyrchu'r cyfnod gohirio. Bydd y broses ar gyfer gohiriadau cyffredinol yn berthnasol a'r Bwrdd Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig Grŵp Gweithredol fydd yn gwneud y penderfyniad.

Rhesymau Dros Ohirio

Fel arfer, mae’r Brifysgol yn cydnabod y rhesymau canlynol dros ohirio:

 • Iechyd neu Feddygol (gan gynnwys cyfnodau o salwch dros 12 wythnos);
 • Absenoldeb mamolaeth (9 mis yn y lle cyntaf, ond gall fod hyd at 12 mis);
 • Gwasanaeth rheithgor neu wasanaeth milwrol gorfodol;
 • Tosturiol (gan gynnwys anawsterau domestig difrifol);
 • Anawsterau technegol (wedi’i gyfyngu i anawsterau technegol y tu hwnt i reolaeth y myfyriwr);
 • Ariannol (ar gyfer myfyrwyr hunan-ariannu'n unig, ond mae’n rhaid iddynt ystyried trosglwyddo i astudio'n rhan-amser yn gyntaf).

Mae’n rhaid i bob cais gael ei gefnogi gan dystiolaeth annibynnol briodol. Ni fydd ceisiadau anghyflawn yn cael eu hystyried a bydd y ffurflenni yn cael eu dychwelyd i’r Colegau.

Gweithdrefn Ymgeisio

 • Dylai myfyrwyr drafod eu bwriad i ohirio â’u goruchwylwyr ac â'r staff perthnasol yn eu Coleg.
 • Dylai myfyrwyr gwblhau ffurflen Cais i Ohirio Astudio (Ymchwil). Gellir lawrlwytho’r ffurflen oddi ar Fewnrwyd y Brifysgol neu ei chael oddi wrth y Coleg neu’r Swyddfa Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig.
 • Mae angen i’r myfyriwr lenwi holl adrannau perthnasol y ffurflen a sicrhau bod y rhesymau dros ohirio wedi’u nodi’n glir a bod tystiolaeth annibynnol ategol wedi’i darparu. Mae’n rhaid i’r myfyriwr nodi dyddiad dychwelyd i astudio.
 • Dylai’r ffurflen wedi'i chwblhau gael ei llofnodi gan Bennaeth y Coleg neu ei enwebai a'i hanfon ymlaen at y Swyddfa Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig i'w hystyried gan y Grŵp Gweithredol.
 • Os bydd y cais wedi'i gefnogi gan dystiolaeth ddigonol, caiff y gohiriad fel arfer ei "gymeradwyo". Os nad yw'r cais wedi'i gefnogi gan dystiolaeth o'r fath, yna caiff y gohiriad naill ai ei "nodi" neu ei "wrthod".
  • Os caiff y gohiriad ei gymeradwyo, yna caiff dyddiad cyflwyno hwyraf y myfyriwr ei ymestyn yn awtomatig i adlewyrchu'r cyfnod o ohiriad a gymeradwyir. Caiff cofnod y myfyriwr ei ddiweddaru fel bod yr holl wasanaethau cymorth yn ymwybodol o'r gohiriad / estyniad.
  • Os caiff y gohiriad ei nodi, yna bydd dyddiadau ymgeisyddiaeth y myfyriwr yn parhau heb eu newid a chaiff cofnod y myfyriwr ei ddiweddaru fel bod yr holl wasanaethau cymorth yn ymwybodol o'r gohiriad.
  • Os caiff y gohiriad ei wrthod, yna bydd y myfyriwr a'i oruchwyliwr yn cael gwybod am y penderfyniad.
 • Os yw'r gohiriad yn digwydd yn ystod blwyddyn y mae Ffioedd Dysgu eisoes wedi'u talu, bydd yr Adran Gyllid yn ail-gyfrifo’r swm sy'n ddyledus pro rata i'r cyfnod astudio hyd at adeg y gohirio. Caiff y swm hwn fel arfer ei gyfrifo ar sail un rhan o ddeuddeg y ffi flynyddol ar gyfer pob mis astudio llawn hyd at adeg y gohirio.

Ceisiadau am Estyniad i Ohiriad

Os yw myfyriwr yn dymuno ymestyn cyfnod y gohiriad y tu hwnt i’r dyddiad dychwelyd i astudio a nodwyd, yna dylai’r myfyriwr gyflwyno cais pellach am ohiriad sy’n rhoi esboniad manwl o’r angen am y cyfnod pellach o ohirio.

Dychwelyd i Astudio

Os yw myfyriwr yn dymuno dychwelyd i astudio'n gynharach na'r dyddiad dychwelyd i astudio a nodwyd, dylai'r myfyriwr roi gwybod i'w oruchwyliwr a'r Swyddfa Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig, fel bod modd diweddaru cofnod y myfyriwr a fel bod trefniadau dychwelyd yn cael eu gwneud ar yr adeg gywir.

Os oedd y myfyriwr wedi gohirio am resymau iechyd, mae’n rhaid i Adran Iechyd Galwedigaethol y Brifysgol (a/neu ymarferydd cymwys priodol arall fel y nodir gan y Brifysgol) neu Feddyg Teulu’r myfyriwr ddarparu cadarnhad bod y myfyriwr mewn cyflwr i ailgychwyn astudio. Os oedd y myfyriwr wedi gohirio am resymau tosturiol neu oherwydd anawsterau technegol, mae’n rhaid i’r myfyriwr lofnodi datganiad yn nodi nad yw’r amgylchiadau a achosodd y gohiriad bellach yn effeithio ar ei allu i astudio. Os oedd y myfyriwr wedi gohirio am resymau ariannol, mae’n rhaid i’r myfyriwr ddarparu tystiolaeth ei fod wedi cyflawni ei rwymedigaethau ariannol ac y gall barhau i wneud hynny.

Methu ag Ailgychwyn Astudio

Lle bydd myfyriwr yn methu ag ailgychwyn astudio erbyn y dyddiad dychwelyd i astudio a nodwyd, bydd y Bwrdd Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig fel arfer yn cymryd yn ganiataol bod y myfyriwr wedi tynnu yn ôl o’r Brifysgol a chaiff cofnod y myfyriwr ei gau (gweler y Canllawiau ar Drosglwyddo a Thynnu’n Ôl gan Fyfyrwyr Ymchwil).

Estyniad i’r Dyddiad Cyflwyno Hwyraf

Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd ymchwil o ansawdd uchel ac mae’n rhoi gweithdrefnau sicrhau ansawdd ar waith sy'n targedu monitro cynnydd myfyrwyr. Y disgwyl yw y bydd y mwyafrif llethol o ymgeiswyr yn cyflwyno eu traethawd ymchwil neu eu traethawd hir o fewn y terfyn amser a osodwyd gan y rheoliadau. Gellir ymestyn terfyn amser ymgeisydd mewn achosion eithriadol yn unig.

Ni chaiff estyniadau i’r dyddiad cyflwyno hwyraf eu hystyried oni fodlonir y meini prawf canlynol:

 1. Mae argymhellion y Bwrdd Dilyniant yn dangos bod y myfyriwr wedi cael anawsterau wrth wneud cynnydd mewn modd amserol;
 2. Gwneir y cais mewn pryd ar gyfer cyfarfod o'r Grŵp Gweithredol sydd o leiaf 3 mis cyn diwedd yr ymgeisyddiaeth olaf;
 3. Darperir yr holl ddogfennau cefnogol sy’n angenrheidiol ar gyfer cais am estyniad.

Bydd methu â bodloni unrhyw un o’r meini prawf uchod yn golygu y caiff cais am estyniad ei wrthod yn awtomatig.

Rhesymau dros Estyniad

Fel arfer, gellir gwneud ceisiadau am estyniad i ymgeisyddiaeth am un o neu fwy o'r rhesymau canlynol:

 1. Iechyd neu Feddygol;
 2. Tosturiol (gan gynnwys anawsterau domestig difrifol);
 3. Ymrwymiadau Proffesiynol Gorfodol (a ddigwyddodd yn ystod y cyfnod ymgeisyddiaeth byrraf);
 4. Anawsterau technegol (wedi'i gyfyngu i anawsterau technegol y tu hwnt i reolaeth y myfyriwr).

Rhaid cynnwys y dogfennau canlynol gyda phob cais:

 1. Datganiad clir gan y goruchwylwyr, a gydlofnodwyd gan Bennaeth y Coleg, yn gwerthuso cynnydd y myfyriwr hyd yma, a’r sefyllfa o ganlyniad i’r amgylchiadau.
 2. Cynllun gwaith yn manylu ar sut y bydd y myfyriwr yn barod i gyflwyno erbyn diwedd cyfnod yr estyniad y gwneir cais amdano.
 3. Tystiolaeth annibynnol yn cefnogi’r angen am estyniad e.e. llythyr gan feddyg/cwnselwr.

Dylai’r dogfennau nodi sut y mae’r rhesymau a grybwyllwyd wedi effeithio’n andwyol ar waith a chynnydd y myfyriwr. Ni thybir bod datganiadau cyffredinol nad ydynt yn cysylltu’r rhesymau a grybwyllwyd â gallu’r myfyriwr i weithio a gwneud cynnydd yn dystiolaeth dderbyniol.

Lle gellir dangos bod y rhesymau am estyniad wedi codi ar ôl cyfarfod diwethaf y Bwrdd Dilyniant lle ystyriwyd y myfyriwr, gallai maen prawf 1 uchod gael ei hepgor.

Gweithdrefn ar gyfer Gwneud Cais am Estyniad

I ddechrau rhaid i’r myfyriwr drafod y terfyn amser ar gyfer cyflwyno ei draethawd ymchwil gyda’i oruchwylwyr a sicrhau y cymrwyd pob cam posibl i ganiatáu iddo gyflwyno o fewn y terfyn amser. Os yw’r myfyriwr a’r goruchwylwyr yn teimlo bod angen ymestyn yr ymgeisyddiaeth (ac y gellir bodloni’r holl feini prawf angenrheidiol), yna dylid lawrlwytho'r ffurflen estyniad o'r Fewnrwyd a llenwi’r holl adrannau perthnasol.

Dylai’r myfyriwr baratoi cynllun gwaith manwl a sicrhau bod ei oruchwylwyr yn ei wirio. Bydd angen i’r myfyriwr gael y dystiolaeth annibynnol angenrheidiol (llythyr gan y meddyg, gwasanaeth cynghori etc). Bydd angen i’r goruchwylwyr baratoi datganiad clir, y dylai Pennaeth y Coleg neu ei enwebai ei gydlofnodi, yn gwerthuso cynnydd y myfyriwr hyd yma ac yn amlinellu sut y mae’r sefyllfa bresennol wedi effeithio ar waith a chynnydd y myfyriwr.

Mae angen i’r goruchwyliwr a Phennaeth y Coleg neu ei enwebai lofnodi’r ffurflen gais am estyniad (lle mai’r un person yw’r rhain, dylid sicrhau ail lofnod yn lle Pennaeth y Coleg). Yna, dylai’r cais wedi’i gwblhau gael ei ystyried gan Bwyllgor Ôl-raddedig neu Bwyllgor Ymchwil y Coleg (neu is-grŵp un o’r rhain) a bydd naill ai’n cael ei gymeradwyo neu beidio.

Ar ôl i’r cais gael ei ystyried ar lefel y Coleg, caiff ei anfon ymlaen i'r Swyddfa Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig i’w gyflwyno i gyfarfod nesaf y Grŵp Gweithredol (o leiaf 3 mis cyn y dyddiad cyflwyno hwyraf). Bydd y Grŵp Gweithredol yn ystyried y cais ac yn cadarnhau penderfyniad y pwyllgor ar lefel y Coleg os ydy hynny’n briodol.

Amserlen Benderfynu

Caiff y cais ei wirio ar bob lefel lle caiff ei ystyried er mwyn sicrhau bod y meini prawf angenrheidiol ar gyfer estyniad wedi’u bodloni a bod y ddogfennaeth yn gyflawn. Lle nad yw’r meini prawf angenrheidiol wedi’u bodloni, ni chaiff y cais ei ystyried ymhellach. Lle bo’r ddogfennaeth yn anghyflawn, hysbysir y myfyriwr a’r goruchwyliwr a gofynnir iddynt sicrhau bod y ddogfennaeth gyflawn yn cael ei darparu.

Bydd y myfyriwr a’i oruchwylwyr yn cael gwybod am ganlyniad cyfarfod y Grŵp Gweithredol (yn anffurfiol ymhen 3 diwrnod gwaith, ar bapur ymhen 5 niwrnod gwaith). Bydd y Swyddfa Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig yn sicrhau bod y gronfa ddata myfyrwyr yn cael ei diweddaru fel y bo’n briodol a bod yr holl bartïon perthnasol yn cael eu hysbysu am y newid i’r dyddiad cyflwyno hwyraf.

Apeliadau

Mae’r gweithdrefnau ar gyfer gwneud cais am estyniad yn sicrhau bod pob cais yn mynd drwy broses archwilio ar lefel Coleg a lefel Bwrdd Academaidd. Asesir ceisiadau yn erbyn meini prawf wedi’u diffinio’n glir ac mae’r broses yn glir ac yn dryloyw, felly mae penderfyniadau'r Grŵp Gweithredol yn derfynol ac ni ellir apelio fel rheol.

Mewn achosion eithriadol, gellid rhoi caniatâd i'r myfyriwr a'i oruchwylwyr apelio yn erbyn penderfyniad y Grŵp Gweithredol i Ddeon y Bwrdd Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig a/neu aelod hŷn o staff y Gofrestrfa Academaidd.

< Canllawiau ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil ar Drosglwyddo a Thynnu yn Ôl | Canllawiau ar Fonitro Cynnydd Myfyrwyr Ymchwil >