Swansea University

Canllawiau ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil ar Drosglwyddo a Thynnu yn Ôl

Canllawiau ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil ar Drosglwyddo a Thynnu yn Ôl

Trosglwyddo Dull Astudio

Ni chaniateir trosglwyddo dull astudio (amser llawn i ran-amser neu ran-amser i amser llawn) ond pan fydd myfyriwr o fewn cyfnod ymgeisyddiaeth byrraf y rhaglen. Ni cheir gweithredu'r broses o drosglwyddo dull astudio ond ar ddechrau blwyddyn astudio myfyriwr (ar ben-blwydd cofrestru’r myfyriwr). Ni chaniateir newidiadau o ran-amser i amser llawn ond ar ddiwedd blynyddoedd eilrif o astudio ran-amser (ar ôl 2 neu 4 blynedd). Ni chaiff amgylchiadau eithriadol eu hystyried ond fel achos arbennig gan y Grŵp Gweithredol ar sail unigol.

Os yw myfyriwr yn dymuno trosglwyddo dull astudio fwy nag unwaith yn ystod un ymgeisyddiaeth, bydd yn ofynnol i’r myfyriwr ddarparu esboniad manwl o’r angen am y trosglwyddiad pellach.

Gweithdrefn

Dylai’r myfyriwr drafod y trosglwyddiad dull arfaethedig gyda’i oruchwylwyr er mwyn sicrhau na fydd trosglwyddiad o’r fath yn niweidiol i'w ymgeisyddiaeth. Dylai’r myfyriwr geisio cymeradwyaeth gan ei noddwr (os yw’n briodol) cyn gwneud cais am drosglwyddiad. Os yw’r holl bartïon yn cytuno i’r trosglwyddiad mewn egwyddor, yna dylai’r myfyriwr gael ffurflen trosglwyddo rhaglen oddi ar Fewnrwyd y Brifysgol a llenwi’r holl adrannau perthnasol. Bydd angen i’r myfyriwr a’r goruchwylwyr ddarparu datganiad ysgrifenedig byr yn amlinellu’r rhesymau dros drosglwyddo. Bydd hefyd angen i’r myfyriwr ddarparu cydsyniad ysgrifenedig ei noddwr (os yw’n briodol). Dylai’r cais wedi’i gwblhau cael ei lofnodi gan Bennaeth y Coleg a’i anfon ymlaen at y Swyddfa Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig i'w ystyried gan y Grŵp Gweithredol. Os caiff y cais ei gymeradwyo, bydd cofnod y myfyriwr yn cael ei ddiweddaru fel y bo’n briodol.

Trosglwyddo Rhaglen – i Fyny ac i Lawr

Byddai cais i drosglwyddo rhaglen astudio fel arfer yn dod oddi wrth Goleg y myfyriwr drwy'r Bwrdd Dilyniant Ymchwil Ôl-raddedig fel argymhelliad dilyniant. Fodd bynnag, mewn rhai amgylchiadau gall myfyriwr wneud cais i drosglwyddo rhaglen y tu allan i’r system ddilyniant.

Ni chaniateir trosglwyddo rhaglen astudio ond pan fydd y myfyriwr o fewn cyfnod ymgeisyddiaeth byrraf y rhaglen bresennol neu’r rhaglen newydd arfaethedig. Mewn achosion eithriadol iawn, gellir caniatáu trosglwyddo rhaglen pan fydd y myfyriwr y tu allan i’r cyfnod ymgeisyddiaeth byrraf ar gyfer y ddwy raglen os yw’r myfyriwr am drosglwyddo i ddyfarniad is (e.e. PhD i MPhil neu PhD i MA/MSc drwy Ymchwil).

Trosglwyddo i fyny at Radd Ymchwil Uwch

Rhaid i fyfyrwyr ymchwil sy'n gwneud cais i drosglwyddo i radd ymchwil uwch (e.e. MPhil i PhD neu MSc / MA drwy Ymchwil i MPhil neu PhD) fodloni'r holl feini prawf uwchraddio perthnasol cyn y caiff eu hachosion unigol eu hystyried yn y Bwrdd Dilyniant priodol. Dylai'r meini prawf a ddefnyddir gynnwys fan leiaf: adroddiad yn amlinellu'n glir sut y gellir ehangu'r ymchwil hyd yma i gwrdd â'r safon ofynnol ar gyfer y radd uwch, cyflwyniad gan y myfyriwr i gynrychiolwyr perthnasol o'r Coleg (viva bach), prawf o gyllid i dalu costau'r flwyddyn/blynyddoedd astudio ychwanegol a chymwysterau mynediad addas. Rhaid i'r myfyriwr hefyd gael cefnogaeth ei dîm goruchwylio a'r Coleg.

Gweithdrefn

Os yw’r trosglwyddiad rhaglen yn ganlyniad i argymhelliad dilyniant, yna dylai’r goruchwyliwr gael ffurflen trosglwyddo rhaglen oddi ar Fewnrwyd y Brifysgol a llenwi’r holl adrannau perthnasol. Dylai’r cais wedi’i lenwi gael ei lofnodi gan Bennaeth y Coleg a’r myfyriwr ac yna ei anfon ymlaen at y Swyddfa Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig. Bydd y trosglwyddiad yn cael ei roi ar waith fel ei fod yn weithredol o ddechrau blwyddyn astudio nesaf y myfyriwr.

Os yw’r trosglwyddiad rhaglen y tu allan i’r system ddilyniant, yna dylai’r myfyriwr drafod y trosglwyddiad arfaethedig gyda’i oruchwylwyr er mwyn sicrhau na fydd trosglwyddiad o’r fath yn niweidiol i'w ymgeisyddiaeth. Dylai’r myfyriwr geisio cymeradwyaeth ei noddwr (os yw’n briodol) cyn gwneud cais am drosglwyddiad. Os yw’r holl bartïon yn cytuno i’r trosglwyddiad mewn egwyddor, yna dylai’r myfyriwr gael ffurflen trosglwyddo rhaglen oddi ar Fewnrwyd y Brifysgol a llenwi’r holl adrannau perthnasol. Bydd angen i’r myfyriwr a’r goruchwylwyr ddarparu datganiad ysgrifenedig byr yn amlinellu’r rhesymau dros drosglwyddo. Bydd hefyd angen i’r myfyriwr ddarparu cydsyniad ysgrifenedig gan ei noddwr (os yw’n briodol). Dylai’r cais wedi’i gwblhau cael ei lofnodi gan Bennaeth y Coleg neu ei enwebai a’i anfon ymlaen at y Swyddfa Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig i'w ystyried gan y Grŵp Gweithredol. Os caiff y cais ei gymeradwyo, bydd cofnod y myfyriwr yn cael ei ddiweddaru fel y bo’n briodol.

Os yw’r trosglwyddiad rhaglen yn golygu newid Colegau, yna mae angen i’r ffurflen gael ei llofnodi gan Bennaeth y Coleg neu enwebai o'r Coleg sy’n rhyddhau a Phennaeth y Coleg neu enwebai o'r Coleg sy’n ei dderbyn.

Cyfyngiadau’r Brifysgol a osodir ar drosglwyddiadau rhaglen astudio yw bod yn rhaid i fyfyriwr:

  1. bodloni gofynion mynediad y rhaglen astudio arfaethedig;
  2. cael ei dderbyn ar y rhaglen arfaethedig gan y Coleg dan sylw;
  3. cael ei ryddhau o’i ymrwymiad i’r rhaglen astudio bresennol;
  4. HEB gael ei ofyn i dynnu yn ôl o’r Brifysgol yn flaenorol.

Cyfrifoldeb y myfyriwr yw hysbysu unrhyw noddwr am y trosglwyddiad rhaglen a sicrhau cefnogaeth barhaus gan y noddwr ar gyfer hyd y rhaglen.

Trosglwyddo i Sefydliad Arall

Cyn i fyfyriwr ystyried trosglwyddo i sefydliad arall, mae’n bwysig ei fod yn trafod hyn gyda’i oruchwylwyr a/neu Bennaeth y Coleg neu enwebai a’i fod yn trefnu apwyntiad gyda’r Cofrestrydd Cynorthwyol, Ymchwil Ôl-raddedig, fel bod modd ystyried opsiynau posibl eraill cyn gwneud penderfyniad terfynol. Anogir myfyrwyr rhyngwladol yn gryf i gysylltu â’r Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr Rhyngwladol cyn gwneud penderfyniad terfynol, oherwydd gallai hyn fod â goblygiadau o ran statws mewnfudo. Gwaherddir myfyrwyr rhag trosglwyddo eu hymgeisyddiaeth i sefydliad arall ar ôl i’r cyfnod ymgeisyddiaeth byrraf ddod i ben.

Er mwyn trosglwyddo i sefydliad arall, mae’n ofynnol i’r myfyriwr dynnu yn ôl o’r Brifysgol yn gyntaf (gweler Tynnu yn ôl yn wirfoddol isod). Fodd bynnag, dylid cynghori myfyrwyr i beidio â thynnu yn ôl nes bod cynnig pendant wedi’i wneud gan y sefydliad newydd. Dylai myfyrwyr gysylltu â’r sefydliad newydd i wirio a fydd unrhyw gyfnod astudio yn y Brifysgol yn cael ei gyfrif tuag at y cyfnod ymgeisyddiaeth yn y sefydliad newydd. Gall y sefydliadau newydd wneud cais am eirda academaidd a chaniatâd ffurfiol y Brifysgol er mwyn caniatáu i ymgeisyddiaeth y myfyriwr gael ei throsglwyddo. Dylai’r myfyriwr sicrhau bod unrhyw rwystrau o ran Hawliau Eiddo Deallusol wedi’u goresgyn cyn trosglwyddo i sefydliad arall.

Trosglwyddo o Sefydliad Arall

Gall myfyrwyr drosglwyddo o sefydliadau eraill drwy gyflwyno cais am fynediad yn y ffordd arferol. Byddai modd i fyfyrwyr sy’n trosglwyddo o sefydliad arall, ar argymhelliad Pennaeth y Coleg neu ei enwebai, sicrhau cydnabyddiaeth ar gyfer y cyfnod astudio yn y sefydliad arall. Beth bynnag yw’r cyfnod astudio blaenorol, mae’n ofynnol i fyfyrwyr sy’n trosglwyddo o sefydliad arall gwblhau o leiaf un flwyddyn (cyfwerth â amser llawn) o’r ymgeisyddiaeth byrraf. Bydd y Brifysgol yn ceisio cadarnhad ysgrifenedig gan y sefydliad gwreiddiol nad oes unrhyw wrthwynebiad i drosglwyddo’r myfyriwr.

Tynnu yn ôl o Raglen

Tynnu yn ôl yn Wirfoddol

Cyn i fyfyriwr ystyried tynnu yn ôl o’r Brifysgol, mae’n bwysig ei fod yn trafod hyn gyda’i oruchwylwyr a/neu Bennaeth y Coleg neu ei enwebai, a’i fod yn trefnu apwyntiad gyda’r Cofrestrydd Cynorthwyol, Ymchwil Ôl-raddedig, fel bod dewisiadau eraill posibl yn cael eu hystyried cyn gwneud penderfyniad terfynol. Dylai’r myfyriwr hefyd ymgynghori â’r Swyddfa Cymorth Myfyrwyr a’i noddwr (os yw’n berthnasol). Anogir myfyrwyr rhyngwladol yn gryf i gysylltu â’r Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr Rhyngwladol cyn gwneud penderfyniad terfynol, oherwydd gallai hyn fod â goblygiadau o ran statws mewnfudo.

Os yw bwriad myfyriwr i dynnu yn ôl yn ganlyniad i anawsterau ariannol, dylai’r myfyriwr ymweld â Swyddfa Cyngor a Chymorth Ariannol y Brifysgol yn gyntaf. Gall myfyrwyr hefyd gysylltu â’r Adran Gyllid er mwyn trafod trefniant er mwyn talu ffioedd neu ddyledion i’r Brifysgol.

Mae’n rhaid cyflwyno hysbysiad ffurfiol am dynnu yn ôl ar ffurflen “Tynnu yn ôl o’r Brifysgol”. Mae’n rhaid i’r ffurflen gael ei llofnodi gan y myfyriwr a Phennaeth Coleg y myfyriwr, neu ei enwebai, er mwyn cadarnhau ei fod yn ymwybodol o benderfyniad y myfyriwr. Mae’n rhaid hysbysu’r Brifysgol ynglŷn â’r rhesymau am y penderfyniad i dynnu yn ôl, ac mae’n rhaid derbyn cadarnhad o’r dyddiad presenoldeb olaf. Os yw’r myfyriwr yn tynnu yn ôl am resymau iechyd, dylid atodi tystysgrif feddygol i’r ffurflen. Gellir lawrlwytho’r ffurflen oddi ar Fewnrwyd y Brifysgol, neu ei chael gan y Coleg neu’r Swyddfa Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig.

Ar ôl derbyn y ffurflen tynnu yn ôl, bydd y Swyddfa Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig yn sicrhau bod cofnodion y myfyriwr yn cael eu diweddaru (gan gofnodi’r rheswm dros dynnu yn ôl) ac yn hysbysu noddwr y myfyriwr (os yw’n berthnasol) a’r holl bartïon perthnasol eraill, megis Coleg y myfyriwr, y Swyddfa Gyllid, y Swyddfa Lety, y Llyfrgell ac, os yw’r myfyriwr yn fyfyriwr Rhyngwladol, yr awdurdodau Mewnfudo.

Lle bydd myfyriwr yn methu ag ailgychwyn ei astudiaethau erbyn y dyddiad dychwelyd a nodwyd yn dilyn cyfnod o ohiriad (gweler y Canllaw ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil ar Ohiriadau ac Estyniadau am ragor o wybodaeth), bydd y Bwrdd Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig yn tybio bod y myfyriwr wedi tynnu yn ôl o’r Brifysgol. Bydd y weithdrefn ar gyfer tynnu yn ôl yn wirfoddol yn cael ei dilyn gyda’r eithriad y bydd y ffurflen “Tynnu yn ôl o’r Brifysgol” yn cael ei llenwi gan y Swyddfa Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig yn absenoldeb y myfyriwr.

Tynnu yn ôl yn Ofynnol

Gall fod yn ofynnol i fyfyriwr dynnu yn ôl o’i raglen o ganlyniad i:

  • methu â chofrestru neu ailgofrestru ar ben-blwydd y cofrestriad cyntaf;
  • methu â chadarnhau ei ymgeisyddiaeth (gweler y Canllawiau ar Fonitro Cynnydd Myfyrwyr Ymchwil);
  • methu â gwneud cynnydd academaidd boddhaol. [Nodyn: Rhaid bod y goruchwylwyr wedi gosod targedau clir a chyraeddadwy ar gyfer y myfyriwr a rhaid eu bod yn gallu darparu tystiolaeth ddogfennol o fethiant y myfyriwr i gwrdd â'r targedau hyn fel bod modd barnu bod myfyriwr wedi methu â gwneud cynnydd academaidd boddhaol];
  • argymhelliad dilyniant (gweler y Canllawiau ar Fonitro Cynnydd Myfyrwyr Ymchwil);
  • methu â glynu wrth Bolisi Presenoldeb y Brifysgol;
  • mater disgyblu.

Lle bydd yn ofynnol i fyfyriwr dynnu yn ôl, bydd y Swyddfa Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig yn sicrhau bod cofnodion y myfyriwr yn cael eu diweddaru (gan gofnodi ei bod yn ofynnol i’r myfyriwr dynnu yn ôl) ac yn hysbysu noddwr y myfyriwr (os yw’n berthnasol) a’r holl bartïon perthnasol eraill, megis Coleg y myfyriwr, y Swyddfa Gyllid, y Swyddfa Lety, y Llyfrgell ac, os yw’r myfyriwr yn fyfyriwr Rhyngwladol, yr awdurdodau Mewnfudo.

Mae gan y myfyriwr hawl i geisio adolygiad neu apêl yn erbyn y penderfyniad (gweler y Rheoliadau ar gyfer Apeliadau Academaidd).

< Canllawiau ar Ymgeisyddiaeth Graddau Ymchwil | Canllawiau ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil ar Ohiriadau ac Estyniadau >