Swansea University

Canllawiau ar Fonitro Cynnydd Myfyrwyr Ymchwil

Canllawiau ar Fonitro Cynnydd Myfyrwyr Ymchwil

Monitro Cynnydd

Yn ystod ymgeisyddiaeth myfyriwr ymchwil, disgwylir iddo gwrdd yn rheolaidd â'i oruchwylwyr, ac yn y rhan fwyaf o'r cyfarfodydd, mae'n debyg y caiff cynnydd y myfyriwr ei fonitro'n anffurfiol yn ogystal â gwiriadau presenoldeb. Yn ddelfrydol, dylid cofnodi manylion y cyfarfodydd ar y system ar-lein. Mae'n ofynnol cynnal o leiaf pedwar cyfarfod goruchwylio bob blwyddyn, a chyflwynir adroddiadau am ddau ohonynt i'r Bwrdd Dilyniant a Dyfarniadau Ôl-raddedig. Yn ystod y cyfarfodydd hyn, trafodir cynnydd y myfyriwr a chofnodir hynny'n ffurfiol ar y system ar-lein.

 

Amlinellir y camau y caiff cynnydd myfyriwr sy'n dilyn PhD tair blynedd safonol ei asesu isod:

 

Intake Q1Intake Q2Intake Q3Intake Q4Year.Month3 year min / 4 year max
October January April July 1.1 Attendance
        1.2 Attendance
December  March June September 1.3 Confirmation of canditate
        1.4 Attendance
        1.5 Attendance
March June September December 1.6 Supervision
        1.7 Attendance
        1.8 Attendance
June September December March 1.9 Supervision & Progression recommendation
        1.10 Attendance
        1.11 Attendance
September December March June 1.12 Supervision
        2.1 Attendance (enrolment)
        2.2 Attendance
December  March June September 2.3 Supervision & Progression recommendation
        2.4 Attendance
        2.5 Attendance
March June September December 2.6 Supervision
        2.7 Attendance
        2.8 Attendance
June September December March 2.9 Supervision & Progression recommendation
        2.10 Attendance
        2.11 Attendance
September December March June 2.12 Supervision
        3.1 Attendance (enrolment)
        3.2 Attendance
December  March June September 3.3 Supervision & Progression recommendation
        3.4 Attendance
        3.5 Attendance
March June September December 3.6 Supervision
        3.7 Attendance
        3.8 Attendance
June September December March 3.9 Supervision & Progression recommendation
        3.10 Attendance
        3.11 Attendance
September December March June 3.12 Submission
        4.1 Attendance (enrolment)
        4.2 Attendance
December  March June September 4.3 Viva
        4.4 Attendance (corrections)
        4.5 Attendance (corrections)
March June September December 4.6 Confirm Award

Ffigur 1:  Trefniadau Adrodd ar Gynnydd

 

Mae gan y Bwrdd Dilyniant a Dyfarniadau broses ffurfiol ar gyfer monitro cynnydd pob myfyriwr ac ar gyfer penderfynu a ddylid caniatáu i'r myfyriwr barhau â'i ymchwil. Dylai'r Coleg/Ysgol sicrhau bod y myfyriwr yn cael gwybod am y meini prawf (darperir meini prawf penodol gan y Coleg/Ysgol) a'r gweithdrefnau y caiff cynnydd y myfyriwr ei asesu yn eu herbyn. Rhaid i Golegau/Ysgolion sicrhau bod eu meini prawf penodol a'u gweithdrefnau'n ddigon cadarn i sicrhau bod unrhyw fyfyriwr nad yw’n debyg y bydd yn gallu cwblhau'r radd ymchwil berthnasol yn llwyddiannus yn cael ei adnabod yn glir yn ystod cam cynnar.

2. Cadarnhau ymgeisyddiaeth (perthnasol i bob dull astudio)

Mae’n ofynnol i’r Coleg/Ysgol gadarnhau ymgeisiaeth myfyriwr i'r Bwrdd Dilyniant a Dyfarniadau o fewn tri mis ar ôl cofrestru’r myfyriwr am y tro cyntaf, ni waeth pryd y mae'r myfyriwr yn cofrestru. Wrth wneud hyn, mae'r Colegau/Ysgolion yn cadarnhau bod y myfyriwr wedi bodloni'r gofynion gweinyddol a bennwyd a'i fod yn barod, yn academaidd, i ymgymryd â'r prosiect ymchwil y cytunwyd arno. Yn benodol:

 • Mae'r manylion ymgeisyddiaeth yn gywir: yn enwedig y dyddiad dechrau, y cyfnod ymgeisyddiaeth byrraf, y dyddiad cyflwyno hwyraf, enwau'r goruchwylwyr, y dull astudio, a phwnc yr astudiaeth;
 • Mae'r myfyriwr wedi matriciwleiddio i gael ei dderbyn i'r Brifysgol;
 • Cyflwynwyd cais i gyflwyno'r traethawd ymchwil yn Gymraeg i'r Coleg/Ysgol, ac wedyn i'r Gwasanaethau Academaidd;
 • Cyflwynwyd cais i gyflwyno'r traethawd ymchwil mewn iaith heblaw am Gymraeg neu Saesneg (am resymau academaidd neu pan fo cyflwyno'r traethawd ymchwil mewn iaith arall yn ofyniad y rhaglen benodol) i'r Bwrdd Rheoliadau ac Achosion Academaidd;
 • Cytunwyd ar gynllun ymchwil rhwng y myfyriwr a'r goruchwylwyr, a nodwyd crynodeb byr o'r prosiect (y Coleg/Ysgol i nodi uchafswm y geiriau) ar y system ar-lein;
 • Ystyriwyd agweddau moesegol yr ymchwil;
 • Cyhyd â bo modd asesu hyn yn rhesymol ar yr adeg yma, mae'r cyfleusterau a'r adnoddau angenrheidiol i gwblhau'r prosiect ar gael, neu byddant ar gael pan fo angen;
 • Cwblhawyd Dadansoddiad o Anghenion Hyfforddi;
 • Mae'r myfyriwr wedi derbyn y ddogfennaeth berthnasol, megis Llawlyfr Ôl-raddedig y Coleg/Ysgol;
 • Nodwyd yr hyfforddiant diogelwch angenrheidiol, a naill ai mae'r myfyriwr wedi'i gwblhau neu cytunwyd ar amserlen briodol i'w gwblhau;
 • Mae'r myfyriwr wedi mynychu, neu bydd yn mynychu, unrhyw gyrsiau hyfforddi gorfodol y Coleg/Ysgol yn y Brifysgol.
 • Mae'r myfyriwr yn ymrwymo i'w astudiaethau – cofnodir unrhyw absenoldeb sy'n hwy na phythefnos

2.1 Mae'n ofynnol i'r myfyriwr a'r goruchwyliwr/goruchwylwyr gadarnhau'r Ymgeisyddiaeth a chofnodi hyn ar y system ar-lein, gan roi un o dri chanlyniad posib:

 • Ymgeisyddiaeth wedi'i chadarnhau
 • Gohirio am dri mis*
 • Tynnu’n ôl yn ofynnol*

*caiff y canlyniadau hyn eu hadrodd wrth y Bwrdd Dilyniant a Dyfarnu.

2.2 Caiff adroddiad am bob ymgeisyddiaeth nas cadarnhawyd ei dderbyn gan y Bwrdd Dilyniant a Dyfarniadau dri mis ar ôl i'r myfyriwr gofrestru. Os nad yw’r Coleg/Ysgol yn gallu cadarnhau ymgeisiaeth myfyriwr, bydd y Bwrdd Dilyniant a Dyfarniadau’n gofyn i'r myfyriwr dynnu’n ôl o’r rhaglen (gweler y Canllawiau i Ohirio Astudiaethau ac Estyniadau ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil a’r Canllawiau i Drosglwyddo a Thynnu’n ôl ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil). Fodd bynnag, mewn amgylchiadau eithriadol iawn, caiff myfyriwr gyflwyno cais, i'w ystyried gan y Bwrdd Dilyniant a Dyfarniadau, i ymestyn ei gyfnod Cadarnhau Ymgeisyddiaeth am dri mis.

2.3 Ar ôl cadarnhau ymgeisyddiaeth, ni chaniateir i fyfyriwr newid testun ei ymchwil yn sylweddol, gan y byddai newid o’r fath yn annilysu cadarnhau'r ymgeisyddiaeth. Os yw myfyriwr yn dymuno newid ei destun ymchwil yn sylweddol, dylid gofyn i'r myfyriwr dynnu’n ôl o’r radd bresennol ac ailymgeisio ar gyfer y testun ymchwil newydd.

3. Camau Dilyniant

Yn ystod y cyfnod cychwynnol hwn, disgwylir i'r myfyriwr ddangos bod ganddo'r gallu i symud ymlaen i wneud ymchwil bellach, a disgwylir iddo fodloni'r meini prawf a bennwyd gan y Coleg/Ysgol i fesur perfformiad y myfyriwr. Gall gwahanol Golegau/Ysgolion ddefnyddio gwahanol weithdrefnau a meini prawf wrth wneud y penderfyniadau hyn, ond rhaid i'r rhain fod yn glir i'r myfyriwr trwy Lawlyfr y Coleg/Ysgol neu wybodaeth ysgrifenedig arall. Defnyddir y meini prawf cyffredinol canlynol ar gyfer pob myfyriwr wrth asesu a yw wedi cwblhau'r cyfnod cychwynnol yn llwyddiannus:

 • Mae'r myfyriwr yn dangos gwybodaeth a dealltwriaeth dda o'i bwnc ac o ddulliau a thechnegau cysylltiedig;
 • Mae'r myfyriwr wedi cynnal adolygiad cynhwysfawr o'r llenyddiaeth;
 • Mae'r myfyriwr wedi dangos potensial i wneud cyfraniad gwreiddiol yn ei faes astudio;
 • Mae'r myfyriwr yn gallu cyflwyno a chyfleu ei waith ymchwil ar lafar ac yn ysgrifenedig;
 • Mae'r myfyriwr wedi cwblhau'r modiwlau hyfforddi neu'r cyrsiau a nodwyd ar ddechrau ei astudiaethau'n llwyddiannus;
 • Gall y myfyriwr ddangos hyfedredd, yn ysgrifenedig ac ar lafar, yn yr iaith gyflwyno.

Ddwywaith y flwyddyn, bydd y myfyriwr a'i oruchwyliwr yn cynnal asesiad ffurfiol o gynnydd, gan gofnodi'r canlyniad ar y system ar-lein. Y cyntaf o'r asesiadau ffurfiol hyn fydd yr adroddiad Cadarnhau Ymgeisyddiaeth. Cyflwynir yr adroddiad dilyniant i Bwyllgor Ymchwil / Ôl-raddedig y Coleg/Ysgol i'w ystyried. Bydd Pwyllgor Ymchwil / Ôl-raddedig y Coleg/Ysgol naill ai'n cymeradwyo'r cynnydd neu'n gwneud diwygiadau priodol. Caiff yr argymhelliad ynghylch cynnydd ei adolygu gan y Bwrdd Dilyniant a Dyfarniadau a wnaiff benderfyniad ffurfiol ar gynnydd y myfyriwr ac a ddylai barhau â'i astudiaethau.

3.1 Mewn achosion eithriadol ac y tu hwnt i'r broses arferol lle mae gan oruchwyliwr bryderon dybryd ynghylch cynnydd myfyriwr, caiff y goruchwyliwr ofyn i adroddiad ffurfiol ar gynnydd y myfyriwr gael ei lunio a'i gyflwyno i gyfarfod nesaf y Bwrdd Dilyniant a Dyfarniadau.

3.2 Cyfrifoldeb y myfyriwr yw tynnu sylw’r Coleg/Ysgol at unrhyw amgylchiadau eithriadol a allai effeithio ar ei gynnydd.   Nid ystyrir apeliadau academaidd sy’n seiliedig ar amgylchiadau esgusodol y gellid bod wedi’u dwyn i sylw’r Coleg/Ysgol cyn cyfarfod y Bwrdd Dilyniant a Dyfarniadau Ôl-raddedig.

3.3 Bydd y myfyriwr yn cael gweld penderfyniad, sylwadau ac argymhelliad y Bwrdd Dilyniant a Dyfarniadau ar ôl i'r argymhelliad gael ei gadarnhau. Os bydd y myfyriwr yn anfodlon ar y penderfyniad a wnaed, ac yn credu bod sail ddigonol, caiff apelio yn erbyn y penderfyniad gan ddefnyddio'r Rheoliadau ar gyfer Apeliadau Academaidd. 

Gall y Bwrdd Dilyniant a Dyfarniadau gynnwys un o'r penderfyniadau canlynol:

Argymhelliad

Cynnydd Boddhaol

Mae cynnydd yn foddhaol ac mae'r myfyriwr wedi cwblhau'r ymchwil a ddisgwylir erbyn y pwynt hwn yn ei ymgeisyddiaeth.

Achos Pryder

Mae'r cynnydd yn weddol, caniateir i'r myfyriwr symud ymlaen; fodd bynnag, mae pryder ynghylch y cynnydd academaidd. Mae'n bosib y gwnaed y penderfyniad hwn oherwydd nad yw'r myfyriwr wedi cwblhau'r gwaith a ddisgwylir erbyn y cam hwn.

Trosglwyddo i PhD / Doethuriaeth

 

Argymhellir bod y myfyriwr yn trosglwyddo i raglen fwy addas. Fel arfer, dylid defnyddio'r argymhelliad hwn pan fydd y myfyriwr yn trosglwyddo rhwng rhaglen meistr trwy ymchwil a rhaglen ddoethurol, cyhyd â bod y myfyriwr o fewn y cyfnod ymgeisyddiaeth byrraf ar gyfer y rhaglen ddoethurol ac yn bodloni'r meini prawf ar gyfer 'trosglwyddo i fyny', er enghraifft wedi cwblhau adroddiad trosglwyddo sydd wedi'i gymeradwyo gan Banel y Coleg, ac wedi gwneud arholiad llafar interim.

Trosglwyddo i MPhil / Meistr mewn Athroniaeth

 

Argymhellir bod y myfyriwr yn trosglwyddo i raglen fwy addas. Fel arfer, dylid defnyddio'r argymhelliad hwn pan fydd y myfyriwr yn trosglwyddo rhwng rhaglen ddoethurol a rhaglen meistr, cyhyd â bod y myfyriwr o fewn y cyfnod ymgeisyddiaeth byrraf ar gyfer y rhaglen feistr. Os bydd hyn yn wir, bydd gan y myfyriwr hawl i geisio apelio yn erbyn yr adolygiad (gweler y Rheoliadau ar gyfer Apeliadau Academaidd).

 

Gellir defnyddio'r argymhelliad hwn hefyd pan fydd y myfyriwr yn ‘trosglwyddo i fyny’ o raglen MA/MSc Trwy Ymchwil (Mhres mewn amgylchiadau eithriadol), cyhyd â bod y myfyriwr o fewn y cyfnod ymgeisyddiaeth byrraf ar gyfer y rhaglen MPhil ac yn bodloni'r meini prawf ar gyfer 'trosglwyddo i fyny', er enghraifft wedi cwblhau adroddiad trosglwyddo sydd wedi'i gymeradwyo gan Banel y Coleg/Ysgol, ac wedi gwneud arholiad llafar interim.

Trosglwyddo i Feistr mewn Ymchwil (MRes)

 

Argymhellir bod y myfyriwr yn trosglwyddo i raglen fwy addas. Fel arfer, dylid defnyddio'r argymhelliad hwn pan fydd y myfyriwr yn trosglwyddo rhwng rhaglen Doethur neu raglen Doethuriaeth Broffesiynol a MRes, cyhyd â bod y myfyriwr o fewn y cyfnod ymgeisyddiaeth byrraf ar gyfer y rhaglen MRes. Os bydd y myfyriwr yn trosglwyddo i radd is, bydd ganddo hawl i geisio apelio yn erbyn yr adolygiad (gweler y Rheoliadau ar gyfer Apeliadau Academaidd).

Trosglwyddo i raglen Meistr trwy Ymchwil (MA/MSc/LLM Trwy Ymchwil)

 

Argymhellir bod y myfyriwr yn trosglwyddo i raglen fwy addas. Fel arfer, dylid defnyddio'r argymhelliad hwn pan fydd y myfyriwr yn trosglwyddo rhwng rhaglen MPhil neu raglen ddoethurol a rhaglen MA neu MSc Trwy Ymchwil, cyhyd â bod y myfyriwr o fewn y cyfnod ymgeisyddiaeth byrraf ar gyfer y rhaglen MA/MSc Trwy Ymchwil. Os bydd y myfyriwr yn trosglwyddo i radd is, bydd ganddo hawl i geisio apelio yn erbyn yr adolygiad (gweler y Rheoliadau ar gyfer Apeliadau Academaidd).

Gorfodi'r Myfyriwr i Dynnu’n ôl

 

Cynnydd Anfoddhaol

Mae'r cynnydd yn anfoddhaol, a gofynnir i'r myfyriwr dynnu'n ôl. Defnyddir yr argymhelliad hwn pan fydd y myfyriwr wedi gwneud ond ychydig iawn neu ddim cynnydd, neu wedi dangos cyn lleied o botensial fel y tybir ei bod yn amhosibl iddo gwblhau'r ymchwil o fewn cyfnod yr ymgeisyddiaeth. Rhaid i'r Coleg/Ysgol ddarparu datganiad sy'n rhoi manylion llawn y pryderon a nodwyd i gyd-fynd â'r argymhelliad hwn. Y Bwrdd Dilyniant a Dyfarniadau fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol. Mae gan y myfyriwr hawl i geisio adolygiad neu apêl yn erbyn y penderfyniad (gweler y Rheoliadau ar gyfer Apeliadau Academaidd).

Allan o Amser

Nid yw'r myfyriwr wedi cyflwyno ei waith, ac mae'r dyddiad cau bellach wedi mynd heibio. Caiff cofnod y myfyriwr ei gau.

Mae'r myfyriwr yn tynnu'n ôl o'i wirfodd

Mae'r myfyriwr wedi tynnu'n ôl o'r rhaglen astudio o'i wirfodd.

Wedi cyflwyno neu ailgyflwyno

Mae'r myfyriwr wedi cyflwyno neu ailgyflwyno ei waith ac yn aros am y canlyniad.

4. Bydd angen cofnodi adroddiadau cynnydd ffurfiol ar y system ar-lein o hyd, a'u cyflwyno i'r Bwrdd Dilyniant a Dyfarniadau ddwywaith y flwyddyn trwy gydol y cyfnod ymgeisyddiaeth (neu'n fwy aml os oes angen). Nod yr adroddiadau cynnydd yw dangos a yw'r prosiect yn gwneud cynnydd yn unol â'r cynllun. Gall adroddiad cynnydd dynnu sylw at unrhyw bryderon neu anawsterau a gafwyd hefyd, yn ogystal â'r hyn a wnaed i'w goresgyn.

5. Ar ddiwedd y cyfnod arferol o ymgeisiaeth dan oruchwyliaeth, disgwylir i’r myfyriwr fod wedi cwblhau ei ymchwil a bod yn barod i gyflwyno’r traethawd ymchwil. Rhaid i Goleg/Ysgol y myfyriwr gyflwyno adroddiad asesu ffurfiol ar y cynnydd i'r Bwrdd Dilyniant a Dyfarniadau o fewn chwe mis gydag argymhelliad yn nodi a yw'r myfyriwr yn barod i gyflwyno'r traethawd ymchwil.

Gall gwahanol Golegau/Ysgolion ddefnyddio gwahanol weithdrefnau a meini prawf wrth wneud y penderfyniadau hyn, ond rhaid i'r rhain fod yn glir i'r myfyriwr trwy Lawlyfr y Coleg neu wybodaeth ysgrifenedig arall. Yn nodweddiadol, defnyddir rhai o'r meini prawf canlynol i asesu pryd bydd y myfyriwr yn barod i gyflwyno'r traethawd ymchwil:

 • Mae'r prif ymchwil (hynny yw'r gwaith maes) wedi'i gwblhau;
 • Lluniwyd drafft cyntaf penodau'r traethawd ymchwil, ac fe'u hadolygwyd gan y goruchwylwyr;
 • Mae'n debyg na fydd angen goruchwyliaeth lawn:
  • Mae'r goruchwylio'n canolbwyntio ar adolygu drafftiau o benodau'r traethawd ymchwil a/neu olygu; neu
  • Mae'r goruchwylio bellach yn gyfyngedig i adolygu drafftiau'r penodau sy'n weddill (er enghraifft canlyniadau a phenodau trafodaeth), gan gynnwys y mireinio terfynol a/neu eu golygu;
 • Nid yw'r myfyriwr yn barod i gyflwyno, ac mae wedi cynhyrchu cynllun ymchwil gyda'r goruchwylwyr y cytunwyd arno er mwyn sicrhau y bydd yn cyflwyno.

< Canllawiau ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil ar Ohiriadau ac Estyniadau | Canllawiau ar Gyflogi Myfyrwyr Ymchwil >